Туристичний рекламний проспект як тип тексту: перекладознавчий аспект

Туристичний рекламний проспект як тип тексту: перекладознавчий аспект

ТУРИСТИЧНИЙ РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ ЯК ТИП ТЕКСТУ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

ВСТУП

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно й поступово стала невідємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Реклама — складний вид людської діяльності. Вона формується таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини, привертати увагу до певних продуктів, послуг, компаній, місць відпочинку тощо.

Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладацькій діяльності, а також науковим розробкам на перший план вийшов інформативний переклад. Всі ці зміни мають безпосереднє відношення до рекламних текстів, у тому числі туристичної тематики, які за своєю значимістю у світовому інформаційному процесі порівнюються із текстами новин в засобах масової інформації.

Реклама здатна не лише створювати потреби в конкретних продуктах і послугах, але до певної міри формувати навіть такі високі сторони особи, як естетичні смаки, переважні соціальні цінності, моральні принципи. Можна сказати, що реклама — це економіко-психологічний феномен [4]. І треба розуміти ті небезпеки, які вона в собі таїть, впливаючи на підсвідомість людей. Саме тому рекламні тексти неодноразово ставала обєктом лінгвістичних і перекладознавчих досліджень. Вивченням структурних, семантичних, жанрових, стилістичних і комунікативних особливостей рекламних текстів, зокрема туристичних, і особливостями їх відтворення при перекладі займалися Д. Розенталь [16], Х. Кафтанджиев [7], А. Кромптон [9], Е. Медведєва [11], Г. Абрамова [1], Н. Гурська [5], А. Годдард [23], Г. Грін [24], Е. Мак-Грегор [30], С. Бові [20], В. Артман [19], Г. Кук [21] та інші.

Що стосується особливостей перекладу письмових рекламних текстів, то такі дослідження актуальні не лише в силу великої поширеності даного явища, але також з огляду на важливість відбиття реальності навколишньої дійсності при перекладі. Окрім цього, подібні дослідження важливі для розвитку перекладознавства та вдосконалення процесу адекватного відтворення рекламних текстів різних тематик, зокрема туристичних рекламних проспектів. Усе це становить актуальність даної роботи.

Мета цієї роботи полягає у визначенні певних проблем, повязаних з перекладом туристичних рекламних проспектів з англійської мови на українську, а також дослідженні текст-типологічних та лексико-семантичних особливостей їх перекладу.

У відповідності з поставленою метою формулюються такі завдання:

1.Розкрити поняття рекламного проспекту у туристичній галузі.

2.Дослідити туристичні рекламні проспекти.

.Визначити лексичні особливості україномовної та англомовної туристичної реклами.

.Виявити специфіку перекладу англомовних туристичних текстів.

.Проаналізувати переклади англомовних туристичних рекламних проспектів українською мовою.

.Визначити складнощі при перекладі англомовних туристичних рекламних проспектів українською мовою.

Обєктом дослідження є туристичний рекламний проспект як тип тексту.

Предметом дослідження є особливості перекладу англомовних туристичних рекламних проспектів.

Матеріалом дослідження слугували 15 англомовних туристичних рекламних проспектів та їх переклади українською і російською мовами, підібраних шляхом тематичної вибірки.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше було розглянуто поняття туристичного рекламного проспекту, його характеристики та особливості перекладу.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах з перекладознавства, лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі та безпосередньо в перекладацькій практиці.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, першого — теоретичного розділу та другого — практичного, а також висновків та списку використаної літератури.

рекламний туристичний англійський український

РОЗДІЛ 1. ТУРИСТИЧНИЙ РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ ЯК ТИП ТЕКСТУ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

1.1.Поняття рекламного проспекту у туристичній галузі

Щодо визначення туристичного рекламного проспекту як надрукованої форми туристичної інформації, насамперед, слід виходити від загального поняття «Проспект». За Г. Гокертом [27, с. 269] проспекти — це рекламні тексти, направлені на певну цільову групу. М. Везалаінен визначає проспекти як форму бандерольної реклами і тлумачить: «У проспекті, який як правило охоплює більше сторінок, зображуються рекламні товари, точніше послуги з картинками та писемним коментарем. Рекламний агент може сам визначити, скільки сторінок охоплюватиме проспект, і це звичайно дає можливість також додати, наприклад, числені зображення чи фотографії» [38, с. 59].

Виходячи з цього, ми намагаємося вказати на безособовий характер проспекту як засобу комунікації. Туристична реклама згідно Б. Шовінскі займає головну позицію в рекламі послуг [37, с. 9]. Центральними в цій галузі є багаті на картинки проспекти, які «пропонуються великими та маленькими підприємствами, а також ландшафтними службами іноземного туризму і місцевими, такими як залізничні, автобусні, кораблеві підприємства та авіакомпанії» [37, С. 9-10].

На схожі можливості визначення вказує М. Натурнен [31] у своїй роботі про переклад проспектів туризму. На думку науковця, розподілення реклами можливе за такими критеріями: 1) предмет (ціла країна, регіон, окрема ціль відпочинку або підприємство); 2) замовник (центральний орган управління туризмом, бюро іноземного туризму, підприємство), цільовою групою (кінцевий споживач туристичного бюро та інші туристичні посередники); 3) за потребою (міцне виділення інформативності реклами) [31, с. 90-91]. М. Везалаінен виділяє різні види та типи проспектів за їх зовнішнім виглядом, а саме проспектний лист, маленький проспект, згорнутий папір, проспектний зошит [38, с. 59-60]. Відносними для цієї роботи є категорії згорнутих листів, які, залежно від обсягу та величини, можуть бути згорнуті від одного до шести разів. Формат можна варіювати, можливими є, наприклад, великий формат або вузький високий формат. Згідно з Г. Артманом та М. Боксбергом [19, с. 22], виділяються формати A5, A4 і одна третя сторінки A4 як стандартні проспектні величини.

Проспект виконує в галузі туризму як інформативну, так і прагматичну функції. Проспекти у сфері послуг мають містити достатню інформацію для іноземних читачів, текст має бути коректним і зручними для читання, картинки — актуальними та гострими, визначення цін — чіткими та правдивими, а контактна адреса для подальшої інформації повинна знаходиться на зворотній сторінці.

Для того, щоб проспекти сподобались іноземним туристам, вони повинні бути перекладені. Складнощі перекладу, зазвичай, виникають на основі розбіжності між вихідною, точніше, цільовою ситуаціями, культурами та мовами.

Одна з найважливіших проблем полягає у тому, що текст у деяких місцях може погано читатися. При цьому, важливу роль відіграють структури та способи вираження. У багатьох місцях, де майже непомітно помилок, можуть виникнути які-небудь мовні дефекти, що виявляються, як правило, тільки при перекладі.

Згідно з Г. Пеш, туристичні проспекти повинні, перш за все, викликати інтерес і полегшувати початок контактів; разом з тим, вони мають інформативну функцію і є засобом для конкуренції [34, с. 49-50]. З точки зору К. Гаапаніемі та Т. Лукандер, першочерговою їх ціллю є створення попиту та зробити агенцію відомою [25, с. 14]. Тому проспект повинен привертати увагу, щоб спокусливим способом інформувати про послуги і переконувати споживачів про дивовижність пропозиції, яка не повинна містити жодних негативних ознак [25, с. 6]. Для того, щоб ефективно діяти та виконувати свою ціль, туристичний рекламний проспект повинен, наскільки це можливо, йти на зустріч цільовим груповим специфічним очікуванням сприймачів. І тоді, на думку науковців, вдалий проспект буде активно випрошуватись туристами [25, с. 47-49].

Отож, закономірно, що світова туристично-рекреаційна галузь дуже активно розвивається і залучаються все більше інвесторів. Рекламні проспекти з туризму використовують для успішної комунікації, а також заради полегшення контактних звязків із закордонними бізнесменами, туристами.

1.2.Текст-типологічна специфіка рекламних проспектів

Аналіз наукової літератури з даної тематики засвідчив, що туристичний рекламний проспект обовязково містить пряму експліцитну інформацію економічного характеру (харчування готелі, торгівельні центри, магазини, послуги тощо). Як рекламний тип тексту, він повідомляє також про ціни, сезонні пільги, знижки тощо. Але водночас, проспект прагне формувати у свідомості одержувачів інформації певну ієрархію культурних цінностей. Вже сама назва даного типа тексту передбачає наявність у ньому елементів рекламного типу тексту. Отже, економічна тема в туристичному рекламному проспекті також міститиме елементи реклами. Зупинимося детальніше на засобах реалізації рекламних елементів у туристичному проспекті.

Важливою складовою реклами є рекламний слоган-девіз. Наприклад, інформація про готель «Blackpool» починається наступним слоганом: «Superior accommodation at affordable prices» [47]. Вже тут лексеми економічного характеру accommodation та prices мають яскраве експресивне забарвлення завдяки супутнім епітетам superior та affordable. При перекладі слід зберегти не лише сам слоган готелю, але також передати його емоційне забарвлення. А ось приклад іншого слогану, тепер вже готель розташований в тихому куточку Чешира і має назву «The Pheasant Inn». Слоган цього готелю звучить таким чином: «Historic inn tucked away in rural Cheshire» [47]. Назва і слоган цього готелю створюють образ чогось спокійного. Завданням перекладача в цьому випадку є відтворення сільської асоціативності.

У тексті самого туристичного проспекту активно використовуються рекламні прийоми і засоби переконання. Так, епітети, порівняння, прикметники найвищого ступеня, фігури порівняння використовуються для створення привабливого образу рекламованого обєкту. Наприклад, опис самого готелю «The Pheasant Inn» містить наступні фрази: charming 300 year old inn, boasting stunning views across the Cheshire plains, a cosy retreat for a long, lazy lunch, luxurious superior rooms [47]. Таким чином, для адекватного перекладу перекладачеві необхідно зберегти експресивність опису готелю, використовуючи при цьому засоби образної характеристики мови перекладу (далі МП).

Одним з елементів стратегічністі при роботі з рекламними текстами є спонукальні конструкції і модальні дієслова. Вони впливають на читача, підштовхують його до дій, радять йому що-небудь зробити. Таку ж роль відіграють займенники та звернення, які створюють ілюзію безпосереднього контакту з читачем. Наприклад, в описі готелю «Blackpool» відразу за слоганом слідує спонукальна конструкція: Stay at a superior luxury Hotel with great sea views which is only one of three 3 star hotels in Blackpool, out of over 1900 [47]. Збереження спонукальної конструкції у перекладі створює ілюзію вільного діалогу між читачем та рекламодавцем. Проте, під час перекладу подібних конструкцій слід уникати зайвої категоричності, щоб у читача не склалося враження тиску на нього.

Таким чином, економічна тема у туристичному рекламному проспекті містить елементи емоційності, стратегічності, асоціативності. Саме ця інформація найважча, але найважливіша при перекладі лексичних (далі — ЛО) та фразеологічних одиниць (далі — ФО) у даному типі тексту

Путівник також може надавати інформацію про запропонований сервіс, проте для нього вона буде факультативною. Згідно з великим тлумачним словником сучасної української мови путівник — це «довідник, що містить дані, які допомагають орієнтуватися в певному місці, під час подорожі тощо».

На думку А. Протченко, туристичний проспект є важливим елементом культури будь-якої країни, оскільки він забезпечує звязок між представниками різних народів у тому чи іншому культурному просторі [14].

Специфікою ЛО та ФО у проспекті є такі тематичні текстові блоки: 1) співвідношення економіки та природних ресурсів, історичні дані про історію місцевості та/або країни; 2) переважаючий тип господарювання; 3) економічні показники місцевості та/або країни; 4) продукти й обєкти господарювання. ЛО та ФО у цьому типі тексту представлено а) термінами, б) реаліями, в) символами та г) концептами [18]. Причому кількісне домінування тих чи тих одиниць залежить від тематичного блоку, який вони представляють.

Наприклад, читаючи розгорнутий туристичний рекламний проспект Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії ми отримуємо наступні дані про країну:

) Перший текстовий блок: «The first farmers (Neolithic or late stone-age people) arrived in this area around 4,000 BC. The landscape into which they introduced agricultural techniques was an entirely forested wilderness. Clearings soon began to appear as knowledge of farming spread and the population grew». «Yew woods from which Youghal derived its name were used to feed the ironworks of Richard Boyle during the 17th century» [45].

Другий текстовий блок: «The UK is a member of the G8 group of the worlds leading industrial nations» [13].

Третій текстовий блок: «Among service industries, tourism, media, retail, financial services, telecommunications and computer services are the most important and have undergone rapid growth, while heavy industries have suffered relative decline. Unemployment in 2006 stood at 2.8%» [53].

Четвертий текстовий блок: «Engineering (especially of military products), chemicals, electronics, construction and textiles are the main components of the industrial sector» [53].

Інформація, що міститься у першому текстовому блоці, є непрямою з імпліцитно культурним забарвленням. Аналіз лексики цього текстового блоку демонструє, що разом із загальновживаною лексикою тут також зустрічаються реалії (clearings — ділянка землі, очищена від дерев та чагарнику) та символи (yew woods). Yew wood (тисове дерево) недаремно дало назву цілому місту, адже впродовж багатьох століть тис і дуб були основними обєктами експорту; символізуючи таким чином, не лише обширні ліси Ірландії, які піддавалися знищенню заради лісоматеріалів, але і промисловість цього краю.

Лексика другого, третього та четвертого текстових блоків містить терміни media, retail, financial services, telecommunications, engineering, chemicals, electronics, construction, textiles. У звязку з тим, що проспект не розрахований на читача — фахівця у сфері економіки, терміни хоч і несуть основну корисну інформацію, але функціонують лише у поєднанні із загальновживаною лексикою.

Таким чином, у відомостях про промисловість, сільське господарство та інші види господарювання (блок 2, 3 та 4) зустрічаються переважно економічні терміни. В цьому випадку необхідно передати вихідний зміст тексту за допомогою терміносистеми МП. Переклад такого текстового блоку зорієнтовано на прямі інваріантні відповідники.

Якщо йдеться про місцеві господарські умови, традиції та звичаї, а також історію економіки цього краю (блок 1), домінуватимуть реалії, а дуже часто і символи. Відтак, ЛО та ФО набувають культурної детермінованості. Перекладати їх доводиться вже за допомогою не стільки за рахунок прямих інваріантних відповідників, скільки за допомогою варіативних та контекстуальних (оказіональних) відповідників, а також різних видів лексико-семантичних трансформацій [13].

Ще однією цікавою особливістю функціонування ЛО та ФО в проспекті є наявність експресивних стилістичних засобів. У представленому вище прикладі до таких засобів можна віднести епітети rapid та relative у поєднаннях rapid growth та relative decline, а також метафору heavy industries have suffered. Причому, ці лексично забарвлені одиниці допомагають реалізувати одну з основних функцій рекламного проспекту: підкреслити все краще і зменшити всі негативні сторони, хоча, при цьому, можливо, почасти втрачається обєктивність інформації. Це стилістичне забарвлення варто передати в МП, зберігаючи, таким чином, функцію прагматичного впливу на читача.

Отже, культуроорієнтовані тексти можуть містить елементи різних дискурсів, причому переважання елементів того чи того дискурсу залежить від типа тексту і визначається його цільовою установкою. ЛО та ФО у рекламному туристичному проспекті містять елементи емоційності, стра- тегічності, асоціативності. Кореляція типів тексту, тематичних текстових блоків усередині тексту і домінантних ЛО та ФО у культуро-орієнтованих текстах визначають і конкретні стратегії перекладу цих текстів і текстових блоків.

1.3 Лексичні особливості англомовної та україномовної туристичної реклами

Реклама представляється як форма непрямого звязку між туристичним продуктом і споживачем, в реалізації якої, Г. Атакьян [2] виділяє наступні прагматичні завдання:

) інформування про туристичну послугу (вже 15 років компанія займається внутрішнім і міжнародним туризмом. Нашими основними напрямами є …);

) привернення уваги клієнта («А Ви були в Німеччині»?, «Горы по плечу!», «Час відпочивати!»);

) нагадування про привабливість рекламованого продукту [вигода/зручність/отримання позитивних емоцій] (до 15 грудня надається знижка 5%; знижки пенсіонерам; ми працюємо щодня; дзвоніть і залишайте заявки в будь-який слушний для Вас час; лікувальний відпочинок з широким набором SPA -процедур і ін.);

) створення виняткового образу турпродукта (ми пропонуємо кращий відпочинок для Вашої дитини; тільки з нами Ви відкриєте для себе дивний і чарівливий Тайланд);

) полегшення завдання придбання послуги (ми знаємо, що Ви хочете від відпочинку; професійний підбір подорожей; відпочинок з індивідуальними перевагами);

) переконання в правильності вибору (спробуйте наш Єгипет; постійним клієнтам — знижки; наші клієнти люблять нас) [2].

Реклама турпродукта носить нематеріальний характер, що визначає специфіку дії за допомогою аргументів, інтенцій, споживчих мотивів і прагматично насичених мовних одиниць. Часто рекламні звернення носять діалогічний характер: «Коли Міжнародний олімпійський комітет віддав право на проведення Зимових ігор 2018 року Південній Кореї, для багатьох це стало шоком — як, там є сніг? Уявіть собі, є. І гори, і сніг, і гірськолижна інфраструктура, яка ні в чому не поступається європейською. Просто ви про це нічого не знаєте. Самий час виправити упущення!» [48]. Завдяки використанню окличних і питальних конструкцій створюється «ефект присутності», залучення до діалогу, взаємодію між адресатом і адресантів рекламного повідомлення.

Ефективність дії на цільову аудиторію в туристичній рекламі створюється завдяки поєднанню раціонального і емоційного компонентів. За твердженням науковця, «реалізація прагматичних установок супроводжується включенням в туристичний рекламний текст споживчих мотивів, що переважно роблять психологічну дію. В той же час в багатьох рекламних творах виявляються і утилітарні мотиви, що більшою мірою впливають на розум споживачів» [2, с. 5].

У рекламномих туристичних текстах широко використовується вузькоспеціалізована лексика, тобто термінологія для визначення понять даної сфери, яку можна поділити на декілька груп.

По-перше, запозичені з англійської мови терміни, які позначають реалії, що ніколи не існували в Україні. Це зумовлено екстралінгвістичними факторами, а саме розбіжністю культурно-історичних та соціальних традицій країн. У період після перебудови услід за падінням «залізної завіси» зявилося багато туристичних фірм. У той час термінологічний апарат для рекламування туристського продукту був відсутній. Він містив реалії, яких до цього не існувало в українському економічному середовищі, і тому зявилася тенденція запозичення англійського термінологічного шару лексики, тому що йому був властивий інтернаціональний характер через надзвичайну розповсюдженість англійської мови у цій області. Це знайшло своє вираження у запозиченнях шляхом калькування (наприклад, гарантовані номера), транскрипції і транслітерації (наприклад, тур), а також варваризмів (наприклад, Executive Suite). До того ж ці запозичення неоднаково вживалися у рекламі різних туристських фірм. Одні туристські фірми використовують буквальний переклад термінів, інші вживають англійську лексику поряд з російською або українською і, як зазначає О. Сафонова, «семантично наповнена лексична одиниця вставляється в семантично порожню українську синтаксичну конструкцію… або використовуються гібриди, які включають українські і латинські букви (наприклад, VIPовский рейс)» [16, с. 73].

Розглянемо лексико-семантичні особливості, які інкорпорує сфера туризму, запропоновані Н. Маршалл [10].

Туристичні послуги, вид діяльності й відпочинку: туристичний пакет, пакетні знижки (використання туристом деяких послуг фірми: отримання квитків, замовлення готелю, екскурсій тощо); VIP-туризм (походить з англійського вираження very important person), джип-сафарі (екскурсійна або мисливська подорож на джипі з метою спостерігання за тваринним миром або полювання) тощо.

Готельний комплекс: категорії готелів — Standard (середнього розміру номер з основними вигодами і балконом); Cottage (окрема будівля для оренди); Junior Suite (номер з кухнею і двома кімнатами: вітальня та спальня), Executive Suite; Royal Suite; Premier Suite (різниця між усіма видами номерів цієї категорії — у великих розмірах, вигодах. Звичайно, чим вище ранг, тим краще номер); Deluxe (люкс); Super Deluxe (супер-люкс). Ця категорія номерів належить до розкішної, дорогої, рангом вище є номера Suites; Studio (невеликий готельний номер, менш ніж стандартний) тощо; розміри ліжка — king size, queen size (у нашій країні існував інший розподіл: односпальне, півтора спальне або двоспальне ліжко; king size приблизно відповідає «трьох спальному ліжку», якщо це можна так назвати, queen size відповідає двоспальному ліжку); послуги, що надаються: baby-sitting (послуги няні), butler service (послуги дворецького), room service (прибирання номерів); види бронювання номерів — зарезервовані номера (reserved rooms — номера бронюються й сплачуються після прибуття до готелю, необхідно приїхати у певний час), гарантовані номера (guaranteed rooms — номера сплачуються до приїзду в готель й залишаються за туристом у разі його затримки).

Система харчування: all inclusive (система «все включено», маються на увазі їжа та напої), dine around (харчування не включено у вартість путівки, туристи мають можливість вечеряти в різних ресторанах), buffet (в українській мові цей термін має інше значення, а саме шведський стіл, його етимологія потребує подальшого дослідження); півпансіон (half board — взагалі у вартість путівки включені тільки сніданки та вечері), повний пансіон (full board — харчування три рази на день), європейський сніданок (сніданок, який включає кофе або чай, бутерброд з маслом, джем).

Транспортні системи: чартерні рейси (charter «зафрахтувати судно»); чартер — спеціальний рейс, якого немає у розкладі літаків, авіакомпанія виконує його за замовленням якої-небудь організації; Ski-Bus (автобус, який курсує на горнолижних курортах від підйомників до прилеглих міст), Shuttle-Bus (спеціальний автобус, який перевозить пасажирів на короткі відстані); трансфер (transfer «пересування»), взагалі під цим розуміють послуги таксі від аеропорту до готелю й навпаки; трансфери диференціюються на групові та індивідуальні; термінал (terminal «кінцева станція, пункт»); квітки з фіксованою або відкритою датою (tickets with fixed and open date); Ski Pass (квітки, які надають можливість катання на горнолижних станціях); Тревелкард (travel card «карта для мандрівок»); категорії місць — бізнес-клас (business class), економічний клас (economy class).

Спорт: траси на горнолижних курортах: зелені (для початківців), сині (для середнього рівня), червоні (складні); дайвінг (стрибки у воду, підводне плавання), відповідно люди, які займаються даним видом спорту називаються дайвери або дайвіністи; рафтинг (пересування по воді на гумових човнах); серфінг (катання на хвилях на спеціальній дошці); сноубордінг (катання на спеціальній дошці з невеликих гір); сквош (гра в мяч за допомогою ракеток, схожа на теніс) та багато інших видів спорту.

У цій групі можна зустріти багато лексичних одиниць, наприклад: прайс-лист (замість прейскуранта); шопінг-тур (замість поїздок (турів) за покупками); таксі-кеби (замість таксі). Мабуть, адресант намагається створити враження незвичайності таксі закордоном, його відмінності від України. Але насправді між ними немає ніякої різниці, до того ж тут використовується тавтологія: слово cab вже означає таксі; дансинг-клуб (замість танцювального клуба); скі-тури (замість горнолижних турів); сервіс (замість обслуговування). Можливо, це повязано з тим, що мешканці нашої країни звикли до того, що обслуговування може бути як поганим, так й якісним. А в лексичній одиниці сервіс для свідомості мешканця України вже закладена сема «високоякісне обслуговування», що викликає у адресата позитивні асоціації, особливо у комбінації з позитивними оцінними прикметниками, що в більшій ступені підвищує статус сервісу, наприклад, чудовий сервіс. Тут, на думку В. Кашкіна, відбувається «явне зрушення означуваного» [8, с. 93], бо сервіс також може бути різним: умеблювання в стилі модерн (умеблювання в сучасному стилі); фешенебельні готелі (в англійській мові відповідає лексемі fashіonable); купатися топлес (без верхнього одягу); клініки (замість лікарень). Вочевидь, це повязане з тим, що в багатьох жителів України лікарня викликає неприємні асоціації, повязані з невисокою якістю обслуговування й лікування, тому лексична одиниця клініка має конотативне значення «висококласного, обладнаного новітніми технологіями лікувального закладу»; сателитна (замість супутникової) антена або телевізор із сателітом; фригобар (холодильник-міні-бар); снек-бар (бар, де можна перекусити); лайнери або мегалайнеры (замість кораблів, теплоходів); меню à la carte (це тип меню, до якого жителі нашої країни звикли найбільше — за кожну страву платять окремо, тому різниці між лексичною одиницею меню й меню à la carte для свідомості жителя України немає) тощо [18].

Туристичні терміни-кліше, які властиві лише російськомовним та україномовним туристичним текстам. У цьому випадку застосовується конвенціональна (загальновживана) лексика, але їй надається конкретний зміст: палаючі путівки (подорожі, які необхідно терміново продати, тому що вони заплановані в найближчий строк, зазвичай вони продаються зі знижкою). В Англії використовується термін Late deals, в Америці Last-Mіnute specіals.

В. Музикант [12] наголошує, що в Україні та Росії дуже популярні групові поїздки, тому що вони значно дешевше індивідуальних, тому в рекламному туристичному дискурсі часто зустрічаються назви різних напрямків. Туристичні фірми розробляють спеціальні маршрути й дають їм певні назви: «Шуб-Тур» (спеціально організовані тури для придбання хутряних виробів); «Екзотичні країни Африки й Азії»; «Класична Європа»; «Антична Греція» і т. і. Висока частотність цих назв дозволяє віднести їх до туристичної термінології. В англомовному рекламному туристичному дискурсі таких термінів немає, тому що популярністю користуються індивідуальні поїздки.

Отже, різноманітні екстралінгвістичні фактори привели до розвитку українського туризму, що спричинило появу численних англійських запозичених термінів для позначення понять, що раніше були відсутні в української дійсності. Поряд із цим спостерігається тенденція використання лексики англомовного походження замість української для додавання звичним предметам і явищам «західного характеру», престижності.

Переклад різних типів рекламного тексту, зокрема туристичних рекламних проспектів, у порівнянні із перекладом художньої літератури, при якому перекладач зобовязаний передати художньо-естетичні переваги оригіналу, незначною мірою відрізняється за формою, мовними засобами, а також яскраво вираженою комунікативною спрямованістю. У процесі перекладу туристичних рекламних проспектів перекладачеві доводиться вирішувати як суто мовні, лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в семантичній структурі й особливостях використання двох мов у процесі комунікації, так і проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту.

Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому випадку досягається прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає комунікативний ефект реклами.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ПРОСПЕКТІВ

2.1 Специфіка перекладу туристичних текстів

Зростання ролі міжнародного туризму та глобалізація ринків стала причиною підвищення попиту на переклад туристичних текстів. Розвиток туризму значно підвищив інтерес до подання різними мовами тієї інформації, котра надається в туристичних буклетах, путівниках, журналах і періодичних виданнях. Міжнародний туризм як галузь економіки відкриває широке поле для діяльності перекладачів, адже в більшості випадків туристи отримують першу інформацію та формують перше враження про країну, регіон, місто чи місцевість саме завдяки перекладеним туристичним текстам, незалежно від того, є це брошура, інформаційний лист, знак чи путівник. Для деяких людей це може бути першим досвідом користування перекладеним текстом. Однак ми знайшли не надто багато матеріалу щодо перекладу туристичних текстів у професійній перекладознавчій літературі. Проблемою перекладу туристичних текстів займались численні науковці [22; 28; 33; 36], були також досліджені прагматичні аспекти перекладу [6; 15; 26; 32; 33; 35], проте не було проведено комплексного аналізу українських (російських) перекладів англомовних туристичних текстів. П. Ньюмарк [33], А. Дафф [21] та М. Снелл-Хорнбі [36] достатньо негативно висловлюються про якість перекладу текстів у сфері туризму, зазначаючи, що причиною такої ситуації є те, що багато туристичних текстів перекладаються на мову, яка не є рідною для перекладача. А. Дафф вважає таку ситуацію небажаною, однак неминучою, беручи до уваги ситуацію на ринку міжнародного туризму [22, с. 125-126].

Загально прийнято, що ідеальним розвязанням проблеми перекладу фахових текстів було б використання послуг професійних перекладачів, які перекладають на рідну (звичну, домінантну) мову. У випадках, коли професійних перекладачів з домінантною цільовою мовою недостатньо, можна скористатись послугами професійного перекладача, що перекладає на одну з іноземних мов.

Однак ситуація на ринку перекладів у сфері туризму є такою, що більшість перекладів туристичних проспектів виконані непрофесійними перекладачами (часто не перекладачами взагалі), які перекладають іноземною мовою, маючи достатньо слабке уявлення про процес перекладу та специфіку професії перекладача. Серед представників провідних вітчизняних та зарубіжних туристичних компаній, які брали участь у Міжнародній виставці ШТТ 2008 «Україна — Подорожі та Туризм», близько 50 % не користувались послугами професійних перекладачів, навіть більше: не бачили потреби в цьому. Однак всі вони мали перекладені варіанти своїх проспектів, буклетів, брошур, бланків тощо, які були створені в межах власних компаній. Низька якість та погана репутація перекладів у сфері туризму є результатом подібної позиції фахівців міжнародного туризму. Хоча поряд із великою кількістю перекладів туристичних текстів низької якості є також багато чудових зразків перекладацького мистецтва, подібне ставлення стало причиною негативного, а часто й іронічного сприйняття перекладеного туристичного тексту [6].

У першому розділі ми визначили туристичний текст як будь-який текст, опублікований державним чи приватним органом, який має на меті: надати інформацію для будь-якого туриста (мандрівника, відвідувача визначних місць) чи прорекламувати напрямок (країну, місто, готель, ресторан тощо) та спонукати туристів відвідати його. Дане визначення охоплює великий обсяг текстів: від проспектів, виданих для туристів за кордоном, проспектів, що можна отримати в місці призначення, промоційних, комерційних видань для туристів, туристичних путівників, до меню, інформаційних проспектів, опублікованих із метою ознайомлення з історичними памятками, матеріалами конференцій та знаками, позначеннями, надписами для туристів, виданими органами влади. Предмет дослідження є обширним та охоплює такі вузько спеціалізовані сфери, як архітектура, мистецтво, історія, географія, метеорологія, кулінарія, економіка, спорт, митниця, музика тощо.

У даній роботі ми визначили спільні риси, що обєднують тексти туризму, порівнявши комунікативне середовище текстів оригіналу з комунікативним середовищем текстів перекладу. Туристичний текст загалом виконує дві функції: інформативну та спонукальну, кожна з яких проявляється в тій чи іншій мірі в кожному окремому тексті. Дане правило діє як для тексту оригіналу, так і для тексту перекладу. Різниця тут полягає в читачеві, його досвіді та знаннях.

Розглянемо, наприклад, текст, написаний для промоції південного узбережжя Корнуолу та його україномовний переклад:to the Cornish Riviera.as the Cornish Riviera because of its laid-back Continental ambience, South East Cornwall is peppered with easy-access family beaches, harbour-front restaurants and characterful waterside towns and villages. Enjoy the abundance of beachside facilities at the sandy flats of Par and Pentewan, head to the more intimate coves of Seaton, Looe and Porthpean, or play on four-milesgolden beach at Whitsand Bay [40, с. 10].

Ласкаво просимо до корнуольської ривєри!

Південно-східна частина півострова Корнуол, відома як корнуольська ривєра через мякий континентальний клімат, усіяна легкодоступними сімейними пляжами, ресторанами з видом на гавань та колоритними прибережними містечками та селищами. Вам сподобається безліч пляжних розваг на піщаних берегах селищ Пар та Пентеван, затишні бухточки містечок Сітон, Луї та Портпен та золоті піски затоки Вітсанд Бей.

Даний уривок англомовного туристичного проспекту перекладено повністю. Надалі в тексті перекладу йдуть пропуски, що стосуються поданої в тексті оригіналу певної історичної інформації. Зрозуміло, що для жителя Великої Британії, який знайомий із графством Корнуол, безперечно краще за читача тексту перекладу, інформація повинна дещо відрізнятись. Так, він володіє кращими знаннями про частини своєї країни і тому, можливо, йому потрібно менше пояснювальних деталей. З іншого боку, маючи основні знання про історію краю, він, можливо, потребуватиме більш детальної інформації щодо окремих подій, місць чи людей, тоді як для іноземного відвідувача така детальна інформація буде зайвою, та навіть більше, може призвести до надмірного насичення деталями, що, в свою чергу зумовить комунікативні прогалини. Тому інформацію, яка надається для іноземних відвідувачів у тексті перекладу також необхідно дозувати, роблячи випущення в певних місцях тексту перекладу та надаючи пояснення в інших. К. Райс та Х. Фермеєр [35], а також А. Нойберт [32] зазначають у своїх працях, що для кожної окремої культури потрібно створювати окремий туристичний текст. Користуючись класифікацією К. Райсс [15, с. 208-228], ми зазначаємо, що туристичні тексти є текстами, зорієнтованими на звернення, і тому при їх перекладі основним є вплив на цільову аудиторію. Дійсно, туристичні тексти часто потребують значної прагматичної адаптації, розташовуючи переклад туристичних текстів на межі між власне перекладом та переказом. У кожному окремому випадку перекладач, за згодою замовника перекладу туристичного тексту, вирішує, якого рівня прагматичної адаптації потребує текст оригіналу. Таке рішення також, безперечно, повинне бути зумовлене і комунікативним середовищем, в якому використовуватиметься текст перекладу.

Ще одним важливим фактором, який впливає на цільовий текст, є якість тексту оригіналу. Дуже часто текст оригіналу створюють професіонали зі сфери туризму, котрі мають достатньо слабке уявлення про функції тексту, жанри, не кажучи вже про граматику, синтаксис тощо. Крім того, англомовний текст, що служить текстом оригіналу при перекладі його на українську (російську) мову, часто сам вже є текстом перекладу (наприклад, тексти, які промотують Туреччину, Єгипет, Таїланд, Китай тощо), оскільки створюється іноземною для автора мовою (чи є перекладеним із рідної).

Серед подібних текстів можна зустріти такі, котрі стали вже темами для гумористичного фольклору:

Хол готелю в Бухаресті: The lift is being fixed for the day. During that time we regret that you will be unbearable. — Ліфт не буде працювати протягом дня. Ми шкодуємо, що весь цей час ви будете не підйомними.

Номер готелю в Парижі: Please leave your values at the front desk. — Будь ласка, залишайте свої речі на стійці реєстрації.

Готель в Афінах: Visitors are expected to complain at the office between the hours of 9 &11 am daily. — Постояльці мають щодня скаржитися в офісі між 9 та 11 годинами ранку.

В одному з готелів колишньої Югославії: The flattening of underwear with pleasure is the job of the chambermaid — Прасування білизни з задоволенням — це робота покоївки.

Храм Бангкоку: It is forbidden to enter a woman even a foreigner if dressed like a man. — Жінкам, навіть іноземкам, забороняється заходити в чоловічому одязі.

Готель в Акапулько: The manager has personally passed all the water served here. — Менеджер особисто перевірив воду, що подається тут [48, с. 5].

Серед туристичних текстів, наданих в англомовних друкованих виданнях, ми можемо виділити кілька уривків з помилками, які, нажаль, часто є типовими для сфери туризму. Ми розглянемо також їх переклад російською чи українською мовами:sun and the sea meeted in the Tbrkmen Hotel had a nica holiday… [49]

Отличные каникулы в Туркмен Отеле, где море и солнце соединяться воедино… [49]

Turkish Bath (Hamam) Come and enjoy the speciality of a Tbrkmen Turkish Bath. Then have a pleasant foam bath and you will feel newborn. You relax with a pleasant massage. After this invigorating experience you Sun tan lither. Due to the massaging effect your pores open and skin can breathe better thus resulting in a quicker deeper Suntan.

Турецкая баня хамам. Уважаемые посетители турецкая баня Turkmen даст вам массу удовольствий в турецкой бане вначале снимают налёт отмершей кожи, после этого начисто вымоют шампунем или мылом по вашему желанию. Получив, чисту, вы попадёте в руки опытных массажистов, которые сделают ваше тело лёгким и воз душным, снимут усталость и разомнут все мускулы [49].

Це точна цитата з яскравого, багато ілюстрованого проспекта, виданого чотирма мовами (турецькою, англійською, німецькою та російською), що запрошує туристів зупинитись в одному з готелів середземноморського узбережжя Туреччини.

Не менш цікавим є й нижченаведений уривок із туристичного проспекту, виданого трьома мовами (турецькою, англійською, російською), що запрошує відвідати один із готелів Туреччини:hotel is locaded in the Kemer region in Kiris in 40 km from airport. Here you have a possibility of spending the unforgetable holidays near the blue sea surrounded by beautiful green nature.

Наш отель расположен в районе Кемер в поселке кириш в 40 км от аэропорта. Здесь у вас есть возможность провести незабываемые дни отдыха среди зелени и морской синебы [44].

Існує достатньо розповсюджене переконання, що автор тексту оригіналу низької якості «заслуговує» на те, щоб його текст переклали, дотримуючись стандартів такої ж низької якості як і текст оригіналу, що є причиною багатьох вад тексту перекладу. Так, текст оригіналу часто дійсно не надто добре написаний (крім мовних та мовленнєвих помилок, проілюстрованих вище, автори часто мають помилкове уявлення про цільову аудиторію та її знання). Однак, на нашу думку, прагматика цільового тексту повинна слугувати для перекладача основним фактором при прийнятті рішення щодо стилю перекладу і перекладач повинен докласти всіх зусиль для того, щоб створити відповідний якісний цільовий текст. Так, не надто якісний текст оригіналу не сприяє роботі перекладача, однак він не може слугувати виправданням неякісного результату.

Як уже згадувалось вище, часто (але не завжди) існує потреба в певній зміні чи адаптації інформації, яка міститься в тексті оригіналу. Така адаптація необхідна не тільки через завдання тексту перекладу виконувати інформативну та спонукальну функції (перенасичені зайвою інформацією чи нечіткі дані навряд чи спроможні когось про щось інформувати чи когось у чомусь переконати), але й через потребу відповідати сподіванням та очікуванням цільового читача. Такі сподівання формуються в основному на попередньому текстовому досвіді читача, на інтертекстуальності, тобто на знанні читачем текстуальних конвенцій власної мови та культури.

Досліджуючи англомовні туристичні проспекти та їх україно- чи російськомовні переклади, ми звернули увагу, що тексти оригіналу містять багато інформації з історії, архітектури, культури, мистецтва тощо, тоді як тексти перекладу менші за обсягом порівняно з оригіналом і надають більше практичної інформації (часи роботи тих чи інших установ, центрів, закладів, адреси, телефонні номери, розклади руху транспорту тощо) [36].

Крім того, при перекладі туристичних проспектів перекладач повинен звертати окрему увагу на різницю в культурах із метою уникнення ситуацій, коли текст перекладу може бути грубим чи образливим для цільової аудиторії.

Перекладачу варто вирішити також, дотримуватись текстуальних конвенцій та стилю мови оригіналу чи діяти на користь стилю мови перекладу. Оскільки при перекладі туристичних перекладів слід насамперед звертати увагу на вплив тексту перекладу на цільову аудиторію, ми вважаємо, що тут варто дотримуватись традицій цільової мови, забезпечуючи в такий спосіб ефективність комунікативного процесу та прагматичний вплив на читача. Існує думка, що потенційний турист морально готовий сприймати незвичний стиль туристичного тексту як можливість ближче ознайомитись з іноземною культурою. Однак не варто переступати межу, за якою текст перекладу стає незрозумілим чи навіть комічним для цільової аудиторії.

Отже, після аналізу особливостей структури та складових туристичного тексту, зокрема туристичних рекламних проспектів, варто зазначити, що вони повинні містити чіткі фактичні дані та бути вичерпно викладеними задля точного розуміння їх змісту. Зміст і форма туристичних текстів визначаються головною метою — викликати зацікавленість до товару. Правильно складений туристичний рекламний проспект повинен привернути увагу слухача або читача та викликати бажання скористатися послугами, які він пропонує

Таким чином, завдання перекладача − використати всі знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних чинників — необхідна умова адекватності перекладу.

2.2 Складнощі перекладу англомовних туристичних рекламних проспектів українською мовою

При перекладі туристичних рекламних проспектів, як і при перекладі будь-яких типів текстів, перекладач стикається з певними перешкодами та труднощами. Однією з таких перешкод та труднощів є те, що туристичні проспекти (брошури, журнали тощо), як правило, публікуються одночасно кількома мовами (наприклад, англійська, німецька та російська (українська)) з однаковими фотографіями та однаковим місцем, відведеним для тексту. Часто вони навіть створюються двомовними паралельними виданнями, з текстом, поділеним на колонки (одна мова зліва, інша справа) чи на сторінки. Такі видання вимагають, щоб тексти різними мовами були однакової довжини та збігалися з надрукованими фотографіями.

Інші труднощі можуть стосуватись фактору замовника перекладу чи особи, яка наглядає за виконанням перекладу. Проте, оскільки дане ускладнення стосується більше в галузі психології, ніж перекладознавства, тут ми не будемо його детально розглядати.

Ще одна проблема роботи перекладача лежить у практичній площині. Багато туристичних текстів є путівниками, які використовуються читачами в країні перебування для орієнтування на місцевості. Вони повинні бути створеними з урахуванням тієї візуальної інформації, яку отримає турист на місці (знаки на дорогах та вулицях, надписи, оголошення на памятках чи визначних місцях тощо). Як правило, така візуальна інформація подається лише мовою країни перебування. Тому перед перекладачем постає необхідність включати в текст лексичні одиниці мови оригіналу в їх первинній формі там, де за звичайних обставин це було б порушенням норм і правил перекладу та узусу мови перекладу. Вищезазначене стосується також кулінарних текстів, що, як правило, насичені реаліями (не завжди лише англомовними), які полегшують туристу розпізнання та знаходження в меню тієї чи іншої страви, зазначеної у путівнику. Переклад меню та кулінарних текстів є окремою темою для дослідження труднощів, що постають перед перекладачем через велику кількість реалій та кулінарних термінів і малий обсяг частини проспекту, відведеної для тексту, що унеможливлює надання достатньо пояснень і приміток [33].

Надалі ми наведемо кілька прикладів англомовних уривків туристичних текстів та проведемо аналіз їх українських чи російських перекладів. Таким чином ми більш детально розглянемо недостатню прагматичну адаптацію тексту оригіналу, яка призводить до невиконання текстом перекладу інформативної та спонукальної функції та зниження бажаного впливу на цільову аудиторію.

Вибір англомовних уривків та їх перекладів носить випадковий характер, що додатково підкреслює поширеність та розповсюдженість проблеми недоліків у перекладі туристичних текстів. Звідси випливає гостра необхідність у більш детальному вивченні даної проблеми та залучені професійно тренованих перекладачів для виконання тієї роботи, яку зараз переважно виконують некваліфіковані працівники сфери туризму.

Деякі розглянуті нами тексти містять помилки, що виникають через недостатнє володіння перекладачем цільовою мовою, однак ми не будемо на них окремо зупинятись, обмежившись лише тими помилками, які належать до сфери власне перекладознавства з оглядом на прагматичну адаптацію чи неадаптацію тексту.

Наступний уривок є ілюстрацією втрати частини інформації в тексті перекладу через перенесення лексичної одиниці мови оригіналу:, 24-hour exchange machines offer convenience as well as good bank rates. Such machines can be found at (F-1), II. Margit krt. 43-45, (C-4), V. Karoly krt. 20, (B-5) V. Vaci u. 40, (D-2), VI. Andrassy ut. 49, and elsewhere.

Крім того, зручними також є цілодобові обмінні автомати, які пропонують вигідний банківський курс. Їх можна знайти на (F-1), II. Margit krt. 43-45, (C-4), V. Karoly krt. 20, (B-5) V. Vaci u. 40, (D-2), VI. Andrassy ut. 49 тощо [39, с. 11].

Даний уривок ми знайшли в двомовному путівнику по Будапешту, виданому у 2002 році. Тут ми бачимо приклад перенесення інформації, відомої читачу мови оригіналу ((F-1), II. Margit krt. 4345, (C-4), V. Karoly krt. 20, (B-5) V. Vaci u. 40, (D-2), VI. Andrassy ut. 49), однак незнайомої для читача мови перекладу, що може стати причиною прогалин у комунікації. У даному випадку варто було б насамперед зазначити, що йдеться про адресу, за якою можна знайти вищевказані автомати. І хоча при перекладі туристичних текстів перенесення лексичних одиниць в їх первинній формі та написанні може бути виправданим з огляду на необхідність ідентифікації даної реалії на місці, все ж існує небезпека того, що реципієнт тексту перекладу може взагалі не зрозуміти, що це адреса, та не усвідомити, про що йдеться, — вулицю, автобусну зупинку, площу чи станцію метро. Тому ми вважаємо, що тут варто зазначити, що krt — це бульвар, u — вулиця, а ut — проспект та транслітерувати назви бульварів, вулиць та проспектів і надати їх оригінальне написання в дужках. Крім того, в тексті оригіналу ми знайшли пояснення певних скорочень (які містять у собі й вищезазначені), однак у тексті перекладу дана інформація була відсутня.

У цьому ж путівнику ми знаходимо уривок, який може слугувати ілюстрацією ще однієї помилки при перекладі — відсутності пояснення інформації, яка є незрозумілою для читача МП:doesnt look like it, but Andrassy was once a state-owned hotel hosting delegations of foreign Communists — yep, Brezhnev and Gorby both stayed here.був колись державним готелем і сюди приїжджали делегації іноземних комуністів. Тут зупинялись Брежнєв та Горбі [39, с. 12].

Даний уривок має на увазі інформацію, котра відома багатьом жителям пострадянських країн — «Горбі» в народі називали останнього генерального секретаря та першого (і єдиного) президента СРСР М. С. Горбачова. І хоча текст перекладу створений для україномовного читача, з таким народним прізвиськом Горбачова знайомі не всі. Крім того, сам стиль тексту оригіналу є достатньо розмовним та іронічним, що, проте, не було відображено при перекладі уривку. Такі помилки при перекладі можуть стати причиною послаблення інтенційного прагматичного впливу на читача та спричинити зниження ілокуливної сили тексту.

Наведені нижче уривки служать свідченням такої прагматичної помилки при перекладі як відсутність конвертації одиниць вимірювання:

. Returning to Dheli for the night train to Himachal, you will feel the cooler air of the hills as you climb towards Dharamsala (5000ft) on the following day .

1.Наступного дня після повернення у Делі вас очікує підйом на вершину Дхарамсала (5000 футів). Після цього нічний переїзд потягом до Хімачалу [16].

2.All placements are at or above 4000ft so the climate is cool, even cold initially.

2.Всі селища розташовані на висоті 4000 футів, отже, клімат прохолодний, ближче до холодного [46].

3.BEDROOM: one bed and one 3 single bed, wardrobe, hand basin with shaver point above, colour television [43, с. 8].

3. СПАЛЬНЯ: одна 46 кровать и одна 3 одноместная кровать, гардероб, умывальник с розеткой для бритвы, цветной телевизор [43, с. 9].

В україномовних уривках 1 та 2 висота над рівнем моря зазначена у футах, як і в тексті оригіналу. Однак для цільової аудиторії більш звична метрична система вимірювання, тому в даному випадку варто було б провести конвертацію одиниць і зазначити відповідні цифри в метрах. Альтернативно можна було б зберегти висоту, зазначену у футах, і подати в дужках відповідник у метрах: 5000 футів (1524 м) та 4000 футів (1219 м).

В останньому ж уривку перекладач не лише не конвертував розміри в більш близькі та зрозумілі для україномовного читача, але й не розшифрував позначення (46, 3 ), що, безумовно, негативно впливає на інтенційний зміст і прагматику тексту перекладу та ускладнює розуміння тексту читачем цільової мови.

Нижченаведені англомовні уривки та їх переклади слугують ілюстрацією переобтяження читача тексту перекладу зайвою інформацією, яка ускладнює сприйняття тексту оригіналу, що можна було б вирішити з допомогою таких перекладацьких прийомів, як випущення чи генералізація:

1.Outside, our streets, viewpoints and waterfronts can be as inspirational as our galleries. Sir John Betjeman described the graceful curve of Newcastles Grey Street as finer than Londons Regent Street, and the iconic Gateshead Millenium Bridge has won a clutch of awards including the RIBA Stirling Prize for architecture — strolling across when its lit up at night is truly magical [42, с. 107].

2.За красою наші галереї можуть зрівнятись хіба що з нашими вулицями та краєвидами. Сер Джон Бетжеман порівняв граційний вигин вулиці Грей у Ньюкаслі з вулицею Регент у Лондоні, а міст Гейтсхед Мілені-ум, що завоював безліч винагород, серед яких і RIBA Stirling Prize за архітек-туру, є незамінним для нічної прогулянки під світлом ліхтарів [43, с. 107].

Даний уривок узятий з туристичного проспекту північного сходу Англії [43]. Очевидно, що україномовний переклад складний для сприйняття, оскільки містить достатньо багато незнайомих пересічному читачу реалій, деякі з яких мають невикористані перекладачем сталі відповідники в українській мові: Ріджент стріт (за аналогією з нею можна було б перекласти й вулиця Грей стріт, щоб підкреслити порівняння, зроблене сером Джоном Бетжеменом). Загалом сприйняття даного уривку можна було б полегшити, вдавшись до ряду перекладацьких трансформацій: випущення — придворний поет сер Джон Бентжемен є не надто відомою особою в нашій країні і згадування про нього не несе такого ж прагматичного навантаження, як і в тексті оригіналу. Крім того, архітектурна премія Королівського інституту британських архітекторів RIBA Stirling Prize також відома не надто широкому колу читачів, тому згадування про неї теж варто вилучити з тексту перекладу, обмежившись згадуванням про безліч нагород та премій, таким чином застосувавши прийом генералізації. Тут варто розділити одне складне речення, котре ми бачимо в тексті оригіналу на два простих, розмежувавши тим самим інформацію та полегшивши її сприйняття цільовою аудиторією.

Звичайно, рішення в даному випадку залишається за перекладачем, однак ми вважаємо, що прагматика перекладу туристичних проспектів вимагає в даному випадку застосування вищевказаних перекладацьких трансформацій.

. Visitors to Canada may require a passport or a valid visa to enter the country and it is recommended that you also contact your countrys Customs/Immigration office for information on identification required to re-enter the country when you return home.January 23, 2007, citizens of the United States (U.S.) travelling by air between the U.S. and Canada will require a valid U.S. passport, Air NEXUS card or U.S. Coast Guard Merchant Mariner document [41, с. 33].

. При вїзді в Канаду вам знадобиться паспорт або дійсна віза. Також вам потрібно звернутись у митні/імміграційні органи для отримання інформації щодо документів, які необхідно предявити при поверненні додому.

З 23 січня 2007 року всі громадяни Сполучених Штатів (США), котрі подорожують літаком зі США до Канади, повинні мати при собі дійсний паспорт США, картку Air NEXUS або документ U.S. Coast Guard Merchant Mariner [41, с. 457].

Даний уривок, що надає інформацію для туристів, які подорожують до Канади, відповідає вимогам до перекладу текстів, нормам та узусу мови перекладу. Однак він не є в жодному випадку корисним для україномовних туристів, які мають намір відвідати Канаду, оскільки не містить необхідної для громадян України інформації щодо правил вїзду в країну. В даному випадку слід було випустити всю нерелевантну для українців інформацію (те, що стосується громадян США) і надати необхідні для україномовного туриста поради з отримання візи чи вказати адресу та телефон відповідної установи (посольства чи консульства), де можна дізнатися потрібну інформацію.

Отже, ми надали короткий огляд деяких аспектів перекладу та розглянули основні труднощі, з якими зіштовхуються перекладачі туристичних текстів. Розглянувши відібрані уривки англомовних туристичних текстів та їх перекладів, ми проаналізували найбільш характерні для них помилки. Очевидним є те, що ці помилки є результатом того, що переклад часто здійснюється не професійними перекладачами, а працівниками зі сфери туризму, які більш чи менш досконало володіють іноземною мовою. Оскільки переклад туристичних текстів орієнтований на цільову аудиторію і тому детермінується мовою перекладу, варто більше уваги звертати на прагматичну адаптацію текстів у процесі їх передачі засобами цільової мови. Вирішальним тут є вплив тексту перекладу на читача, а отже, комунікативна інтенція автора та ілокутивна сила тексту повинні бути збережені та адекватно передані при перекладі.

У процесі виконання роботи, ми дослідили англомовні туристичні рекламні проспекти, розміщенні на веб-проекті «World Travel Guide», що належить туристичній компанії «Коламбус Тревел Медіа Лімітед», Англія. Було виконано переклад тих проспектів, які своєю тематикою повязані з Україною.and vaguely mysterious, Ukraine is barely known to outsiders despite being one of the largest countries in Europe. Long associated with its colossal neighbour Russia, its a country of varied landscapes and surprising cultural diversity. The Carpathian Mountains that spill over the border with Poland, Hungary and Romania dominate the west of the country while flat plains carpeted with sunflowers and cereals make up much of the central and eastern region. To the south are the almost Mediterranean-like Black Sea coast and the Crimean Peninsula, which remains a huge draw for holidaymakers every summer [50].

Безкрайня і таємнича Україна практично не відома іноземцям незважаючи на те, що вона є однією з найбільших країн Європи. Це країна різноманітних ландшафтів і незвичного культурного розмаїття, яку довго повязували з її колосальним сусідом, Росією. На заході країни переважають Карпатські гори, які простягаються через кордон до Польщі, Угорщини та Румунії. У той же час рівнини східних і центральних районів вкриті килимом з соняшників та зернових культур. На півдні країни знаходиться Чорноморське узбережжя майже середземноморського типу і Кримський півострів, який кожного літа залишається улюбленим місцем відпочивальників.

Як бачимо, для європейського туриста привабливість України полягає у її таємничості. Варто відзначити, що для опису нашої країни були використані такі означення як vast, vaguely mysterious, barely known, of varied landscapes and surprising cultural diversity, carpeted with sunflowers and cereals. Ці вирази мають чітко виражене позитивне забарвлення, привертають увагу потенційного клієнта туристичної компанії і спокушають відвідати Україну. У перекладі ми намагалися повністю зберегти їх семантику: безкрайня і таємнича, країна різноманітних ландшафтів і незвичного культурного розмаїття, вкриті килимом з соняшників та зернових культур. У першій частині проспекту подаються загальні географічні відомості про країну, для того, щоб читач міг скласти уявити її. Тому зустрічаються багато власних назв: Ukraine, Europe, Russia, The Carpathian Mountains, Poland, Hungary, Romania, Mediterranean-like, Black Sea, the Crimean Peninsula. Ці назви добре відомі, особливо в нашій країні, і мають сталі словникові відповідники. Тому їх переклад не повинен викликати жодних складнощів: Україна, Європа, Росія, Карпати, Польща, Угорщина, Румунія, середземноморський, Чорне море, Кримський півострів. Варто відзначити невеликий історичний та політичний дискурс, де згадується асоціативне ототожнення України з Росією, яке довгий час мало місце у свідомості жителів західного світу.s capital, Kiev, founded in the eighth century, displays a heady mix of architecture befitting of a city that was once capital of Kievan Rus, the precursor of the modern Russian state. A wealth of baroque and Renaissance architecture can also be found in Lviv, one of Europes oldest cities, while Odessa is probably best known for the Potemkin Stairway that featured in Sergei Eisensteins epic film The Battleship Potemkin [50].

Столиця України, м. Київ, заснована у восьмому столітті, демонструє пянке поєднання архітектурних форм, яке пасує місту, що колись було столицею Київської Русі, попередника сучасної російської держави. Багатство архітектури бароко і Ренесансу також можна зустріти у Львові, одному з найстаріших міст Європи, в той час як Одеса, мабуть, найбільш відома Потьомкінськими сходами, змальовані в епічному фільмі Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін» [50].

У наступному відрізку рекламного проспекту подано інформацію про найбільш туристично привабливі міста України. Спочатку розповідається про Київ. Автори наголошують на стародавності та історичній важливості міста. По відношенню до нього було використано зворот heady mix of architecture befitting of a city, який ми переклали як пянке поєднання архітектурних форм. Дещо схожий підхід продемонстровано до опису Львова, підкреслюються його архітектурні принади. Терміни baroque та Renaissance позначають назви культурних епох, які мають стійкі відповідники в українській мові — бароко та Ренесанс (Відродження). Варто також зазначити, що для рекламування Одеси були використані реалії — the Potemkin Stairway та Sergei Eisensteins epic film The Battleship Potemkin. В Україні вони добре відомі — визначна памятка міста Потьомкінські сходи та фільм С. Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». Можна дійти висновку, що і в Англії про них дещо знають, тому що автори недарма розмістили їх у своєму проспекті.has long been associated with its much larger and more powerful neighbour Russia and first came under Russian control in the 1650s when the only real alternative was invasion by the Poles. By the 19th century, although the western part of Ukraine was under Austro-Hungarian control, the remainder (and majority) became part of the Russian Empire. After various attempts at independence around the period of the 1917 Russian Revolution, Ukraine became a republic within the USSR and its territory enlarged slightly around the time of World War II. Crimea became part of Ukraine in 1954 and, due to its predominantly Russian population and strategic position on the Black Sea, is still the subject of ongoing dispute between Ukraine and Russia [51].

Україна вже давно асоціюється з набагато більшим і сильнішим сусідом Росією і вперше потрапила під її контроль у 1650-х роках, коли єдиною реальною альтернативою була навала поляків. До 19 століття західна частина України була під владою Австро-Угорщини, а решта (і більшість) увійшла до складу Російської імперії. Після кількох спроб здобути незалежність у період російської революції 1917 року, Україна стала республікою в складі СРСР, а її територія трохи збільшилася за часів Другої світової війни. Крим став частиною України в 1954 році, але у звязку з його переважно російським населенням і стратегічним положенням на Чорному морі він досі є предметом постійної суперечки між Україною і Росією.

У цій частині проспекту автори вирішили за доцільне здійснити екскурс в історію і пояснити причину тривалого ототожнення України з Росією. Інформація розділена в хронологічному порядку за періодами the Poles, Austro-Hungarian,the Russian Empire,the 1917 Russian Revolution, USSR,World War II. Для їх адекватної передачі українською мовою перекладач повинен володіти певними знаннями з історії: поляки, Австро-Угорщина, Російська імперія, російська революція 1917 року, СРСР, Друга світова війна.1986, in the final years of the Soviet era and during the Perestroika period of President Gorbachev, the accident at the Chernobyl nuclear plant in northern Ukraine brought worldwide attention, and was arguably a significant factor in accelerating the collapse of the Soviet Union [51].

У 1986 році, в останні роки радянської епохи і в період перебудови президента Горбачова, аварія на Чорнобильській АЕС на півночі Україні привернула загальну увагу, і була, можливо, істотним чинником прискорення розпаду Радянського Союзу.

Цей абзац цікавий тим, що у ньому вжито назву події the accident at the Chernobyl nuclear plant. В перекладі українською мовою це звучить як аварія на Чорнобильській АЕС. Автори проспекту згадали цю трагедію через те, що саме завдяки ній світ дізнався про Україну. Також вони вважають її однією з причин розпаду СРСР.independence came with the breakup of the Soviet Union in 1991, but Ukraines foreign relations are still dominated by the Russian Federation, a fact which displeases many of the countrys ethnic Ukrainian population (particularly those in the west of the country) [51].

Повна незалежність прийшла з розпадом Радянського Союзу в 1991 році, але в міжнародних відносинах України, як і раніше домінує Російська Федерація. Цей факт не подобається значній частині етнічного українського населення країни (особливо на заході).

Історичний дискурс рекламного проспекту завершується довідкою про те, що Україна здобула незалежність, але досі проблемним залишається етнічне протистояння русофобів та українофобів. При перекладі потрібно звернути увагу на назви і поняття the breakup of the Soviet Union, the Russian Federation, foreign relations. Еквівалентами в українській мові є розпад Радянського Союзу, Російська Федерація, міжнародні відносини.60% of Ukraines population claim to be either not religious or do not identify with a particular church. Around 15% are members of the Kyiv Patriarchate of the Ukrainian Orthodox Church while 11% belong to the Moscow Patriarchate. Another 5%, mostly in western Ukraine, adhere to the Uniate (Eastern-rite) or Ukrainian Greek Catholic tradition. Other minorities include the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, the Roman Catholic Church and various Protestant groups. There is also a Muslim minority (mainly consisting of Tatars in Crimea), which makes up 12% of the populationс [51].

Близько 60% населення України стверджують, що вони або нерелігійні або не ідентифікують себе з певною церквою. Близько 15% є прочанами Українська православна церква Київського патріархату, в той час як 11% схиляються до Московського патріархату. Ще 5%, в основному в Західній Україні, дотримуються уніатського (східного) обряду або Української греко-католицької традиції. До інших меншин відносяться Українська Автокефальна Православна Церква, Римо-католицька церква та різні протестантські групи. Існує також мусульманська меншина (в основному складається з татар в Криму), що містить 12% населення.

Наступний розділ туристичного проекту присвячений культурі. Починається він стислою інформацією про релігії в Україні. При перекладі особливу увагу треба звернути на назви конфесій, які, по суті, є реаліями. Так, the Kyiv Patriarchate of the Ukrainian Orthodox Church в українській мові має відповідник Українська православна церква Київського патріархату, the Moscow Patriarchate — Московський патріархат, the Uniate (Eastern-rite) or Ukrainian Greek Catholic tradition — уніатський (східний) обряд або Українська греко-католицька традиція, the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church — Українська Автокефальна Православна Церква, the Roman Catholic Church — Римо-католицька церква, Protestant groups — протестантські групи, a Muslim minority — мусульманська меншина.people are generally warm and friendly to visitors. It is not at all uncommon for Ukrainians to invite strangers into their own homes. Shoes should be removed on entering a home. Formal attire is rarely required, though people dress smartly for the theatre. Visitors should avoid ostentatious displays of wealth in public places. Men should not shake a womans hand unless it is offered to them. Women should cover their heads when entering a church or mosque [51].

Український народ, як правило, щирий і дружній до відвідувачів. Для українців зовсім не рідкість запрошувати незнайомих людей у їх власні будинки. Взуття треба знімати при вході в будинок. Формальний одяг потрібен рідко, хоча люди нарядно одягаються до театру. Відвідувачі повинні уникати показної демонстрації достатку в громадських місцях. Чоловіки не повинні тиснути руку жінці, якщо лише їм цього не пропонують. Жінки повинні покривати голову при вході в церкву або мечеть.

Наступний розділ присвячений соціальним традиціям українців. При перекладі необхідно дотримуватися основних ідей оригіналу. За допомогою означень warm, friendly to visitors, not uncommon for Ukrainians to invite strangers зображується гостинність народу. Ми підібрали відповідники щирий, дружній до відвідувачів, зовсім не рідкість запрошувати незнайомих людей. Варто також звернути увагу на особливості побуту formal attire та ostentatious displays of wealth. Ці поняття можуть викликати складнощі у недосвідченого перекладача. Еквівалентами в українській мові є формальний одяг та показна демонстрація достатку.is the sole official state language. It is still widely spoken in western and central Ukraine, although Russian is spoken by virtually everyone. Russian is the main language spoken in Kiev, eastern Ukraine and Crimea [51].

Українська мова є єдиною державною мовою. Вона широко поширена в Західній і Центральній Україні, хоча практично всі володіють російською. Російська мова є основною мовою в Києві, східній України та Криму.

Дуже корисною для іноземців є інформація про мовну ситуацію в Україні. Основні думки виражені у фразах Ukrainian is the sole official state language та although Russian is spoken by virtually everyone. Зберігаючи стиль висловлення, ми переклали їх як Українська мова є єдиною державною мовою та , хоча практично всі володіють російською відповідно. Обовязково потрібно передати географічні відомості стосовно вживання мов, тому що це може вплинути на рішення туриста обрати певний район відпочинку.in Ukrainelong ago, most hotels in Ukraine were former Soviet institutions where little had changed for decades. These days, many of the older establishments have been either closed or refurbished to a decent standard offering a range of rooms of varying quality and price. In larger towns and cities, especially in Kiev, Odessa, Lviv and Yalta, there is also a new generation of hotels offering the same high standards found elsewhere in Europe [52].

Готелі в Україні

Не так давно, більшість готелів в Україні були пострадянськими закладами, де мало що змінилося протягом десятиліть. Сьогодні, багато старих установ було закрито або відремонтовано до гідного рівня і тепер вони пропонують широкий вибір номерів різної якості і ціни. У великих містах, особливо в Києві, Одесі, Львові та Ялті, є також нове покоління готелів, які дотримуються таких же високих стандартів, як і в Європі.

Окремий проспект присвячено такій важливій темі, як готелі в Україні. Загалом автори дають позитивну характеристику цій галузі господарства в нашій країні. Тому при перекладі варто, головним чином, акцентувати увагу на таких визначеннях: former Soviet institutions, refurbished to a decent standard, new generation of hotels offering the same high standards found elsewhere in Europе. Ми намагалися передати динаміку покращення якості обслуговування українських готелі шляхом збільшення синтаксичного обсягу для кожного нового якісного рівня, зберігаючи комунікативну мету виразу: пострадянські закладами, відремонтовано до гідного рівня, нове покоління готелів, які дотримуються таких же високих стандартів, як і в Європі.hostels: These are on the increase in Ukraine, especially in Kiev, Lviv, Odessa, Crimea and the west of the country, where many have appeared in recent years. Most of these are cheap and cheerful converted city apartments that offer centrally located dormitory accommodation, kitchen and shared facilities for a low price [52].

Туристичні гуртожитки: їх кількість постійно збільшується в Україні, особливо в Києві, Львові, Одесі, Криму та на заході країни, де багато з них зявилося в останні роки. Більшість з них — це дешеве і зручно облаштоване міське житло в центрі, в якому пропонується спільна спальня, кухня та обєкти загального користування за низькою ціною.

Ця частина проспекту містить інформацію протакий цікавий різновид українських туристичних готелів, як backpacker hostels. Ми підібрали еквівалент українською мовою — туристичні гуртожитки. Автори стисло описуються основні характеристики цього типу житла: are cheap and cheerful converted city apartments, centrally located dormitory accommodation, kitchen, shared facilities, for a low price. При перекладі необхідно в такому ж стилі розкрити основну ідею повідомлення (недороге, досить комфортабельне житло призначене для загального користування). Тому ми досягли адекватності за допомогою таких виразів: дешеве і зручно облаштоване міське житло в центрі, спільна спальня, кухня, обєкти загального користування, за низькою ціною.farmstay accommodation: This is an evolving sector in some parts of the country, especially in the Carpathian Mountains of the west and in Crimea. They offer bed and breakfast accommodation in rural areas at low prices and are ideal for those interested in hiking or in observing traditional rural life. English is rarely spoken and so communications with host families may not always be straightforward. Nevertheless, they do offer a unique experience and the opportunity to observe traditional rural life at close quarters [52].

Сільські садиби: цей сектор розвивається в деяких частинах країни, особливо на заході в Карпатах і в Криму. Вони пропонують ліжко та сніданок в сільській місцевості за низькими цінами і є ідеальним рішенням для тих, хто цікавиться пішим туризмом або спостереженням традиційного сільського життя. Там мало хто володіє англійською мовою і тому спілкування з приймаючими сімями може бути не завжди легким. Тим не менш, вони пропонують унікальний досвід і можливість спостерігати за традиційним сільським життям у безпосередній близькості.

Наступний різновид готелів — rural farmstay accommodation (сільські садиби). У проспекті наголошується, що цей сектор туризму активно розвивається в Україні, і вказується цільова аудиторія повідомлення — those interested in hiking or in observing traditional rural life. При перекладі ми дещо змінили структуру вихідного речення і отримали займенник з підрядною конструкцією — ті, хто цікавиться пішим туризмом або спостереженням традиційного сільського життя. Ключовими поняттями повідомлення є bed and breakfast, at low prices, English is rarely spoken, unique experience, the opportunity to observe traditional rural life. Автори характеризують комплекс послуг, що пропонуються в цих видах готелів, приділяється увага мовному питанню, наголошуються переваги і специфіяність такого виду відпочинку. Все це необхідно передати пре перекладі: ліжко та сніданок, за низькою ціною, мало хто володіє англійською мовою, унікальний досвід, можливість спостерігати за традиційним сільським життям.hostels: There are a growing number of youth hostels in Kiev, Lviv, Odessa, Chernivitsi, Uzhgorod, and Balaclava (Sevastopol). They are all run by the Youth Hostel Association of Ukraine, and while not all are of Western standard for hostels, they offer excellent value. These can be pre-booked online at the Hostelling International website (www.hihostels.com.ua). Breakfast is usually available and all have self-catering facilities [52].

Молодіжні готелі (хостели): все більше молодіжних готелів зявляється в Києві, Львові, Одесі, Чернівцях, Ужгороді і Балаклаві (Севастополь). Усі вони підпорядковуються Асоціації молодіжних готелів України, і хоча не всі відповідають західним стандартам молодіжних готелів, співвідношення ціни і якості відмінне. Номери можна попередньо забронювати в режимі онлайн на сайті «Hostelling International» (www.hihostels.com.ua <#»justify»>Інший чинник, що характеризує туристичний рекламний проспект як тип тексту — це наявність таких тематичних текстових блоків: 1) співвідношення економіки та природних ресурсів, історичну інформацію про місцевості та/або країни; 2) переважаючий тип господарювання; 3) економічні показники місцевості та/або країни; 4) продукти й обєкти господарювання.

Як в англійській, так і в українській мовах лексичні одиниці у цьому типі тексту представлено: а) термінами, б) реаліями, в) символами та г) концептами. Причому кількісне домінування тих чи тих одиниць залежить від тематичного блоку, який вони представляють. До тематичних блоків можна віднести такі лексико-семантичні області: туристичні послуги, вид діяльності й відпочинку; готельний комплекс; система харчування; транспортні системи; спорт тощо.

Переклад різних типів рекламного тексту, зокрема туристичних рекламних проспектів, у порівнянні із перекладом художньої літератури, при якому перекладач зобовязаний передати художньо-естетичні переваги оригіналу, відрізняється за формою, мовними засобами, а також яскраво вираженою комунікативною спрямованістю. У процесі перекладу таких текстів перекладачеві доводиться вирішувати як суто мовні, лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в семантичній структурі й особливостях використання двох мов у процесі комунікації, так і проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту.

Було зясовано, що при перекладі туристичних рекламних проспектів, як і при перекладі будь-яких типів текстів, перекладач стикається з певними перешкодами та труднощами. Однією з таких перешкод та труднощів є те, що туристичні проспекти, як правило, публікуються одночасно кількома мовами з однаковими фотографіями та однаковим місцем, відведеним для тексту. Часто вони навіть створюються двомовними паралельними виданнями, з текстом, поділеним на колонки чи на сторінки. Такі видання вимагають того, щоб тексти різними мовами були однакової довжини та збігалися з надрукованими фотографіями. Ще одна проблема роботи перекладача лежить у практичній площині. Багато туристичних текстів є путівниками, які використовуються читачами в країні перебування для орієнтування на місцевості. Вони повинні бути створеними з урахуванням тієї візуальної інформації, яку отримає турист на місці (знаки на дорогах та вулицях, надписи, тощо). Як правило, така візуальна інформація подається лише мовою країни перебування. Тому перед перекладачем постає необхідність включати в текст лексичні одиниці мови оригіналу в їх первинній формі там, де за звичайних обставин це було б порушенням норм і правил перекладу та узусу мови перекладу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Абрамова Г. А. Метафора в тексте англоязычной рекламы: авт. дис. канд. філол. наук / Г. А. Абрамова. — К., 1980. — 24 с.

2.Атакьян Г. С. Прагматика языка туристической рекламы: автореф. дис. канд. филол. наук / Г. С. Атакьян. — Майкоп: Адыгейский государственный университет, 2010. — 25 с.

3.Великий тлумачний словник сучасної української мови онлайн [ Электронный ресурс]. — Режим доступу : http:/ /www.slovnyk.net/2 <#»justify»>4.Головлева Е. Л. Основы рекламы / Е. Л. Головлева. — М. : Социум, 2002. 312 с.

5.Гурская Н. А. К проблеме исследования языка английской рекламы // Экспериментальная семантика / Н. А. Гурская. — Калинин: КГУ, 1974. — С. 21-33.

6.Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську мову / В.І. Карабан, Дж. Мейс. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 608 с.

7.Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы / Х. Кафтанджиев. — М. : Смысл, 1995. — 73 с.

8.Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации / В. Б. Кашкин. — Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. — 175 с.

.Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон. — М. : Издательский дом "Довгань", 1998. — 243 с.

.Маршалл Н. Лексические инновации в сфере туристической рекламы // Язык, коммуникация и социальная среда / Н. Маршалл. — Выпуск 2. — Воронеж : ВГУ, 2002. — С.137-142.

.Медведева Е. В. Рекламная коммуникация / Е. В. Медведева. — М. : УРСС, 2003. — 320 с.

.Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы / В. Л. Музыкант. — М. : Евразийский регион, 1998. — 397 с.

.Пилипенко Р. Є. Німецький економічний дискурс: методологія, моделі, жанри / Р. Є. Пилипенко. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. — 316 с.

14.Протченко А. В. Типологические и функционально-стилистические характеристики англоязычного путеводителя : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. філол. наук : спец. 10.02.04 — «Германские языки» [Электронный ресурс] / А. В. Протченко. — Самара, 2006. — Режим доступу : #»justify»>15.Райс К. Классификация текстов и методы перевода / К. Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. — М. : 1988. — С. 202-228

16.Розенталь Д. Э. Язык рекламных текстов: Учеб. пособие для фак. журналистики вузов / Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев. — М.: Высш. шк, 1981. — 125 с.

17.Сафонова О. Е. Английский лингвистический компонент в языковой ситуации современной России / Сафонова О. Е. // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып.2: Язык и социальная среда: Межвузовский сборник научных трудов. — Воронеж, 2000. — С. 68-77.

.Семина А. В. Лексические и стилистические особенности в туристическом дискурсе англоязычных и русскоязычных текстов // Образование и культура в контексте 21 века [Электронный ресурс] / А. В. Семина. — Комсомольск-на-Амуре : Комсомольский-на-Амуре государственный технический університет, 2011. — Режим доступу : #»justify»>.Artman H. Matkailuyritysten kansainvalistymisopas / H. Artman, M. Boxberg. — Helsinki : Edit, 2002. — 34 S.

.Bovee C. L. Contemporary Advertising (Third edition) / C. L. Bovee, W. F. Arens. — Homewood : IRWIN, 1989. — 661 p.

.Cook G. The Discourse of Advertising / G. Cook. — L-NY: Routledge, 1992. 250 p.

22.Duff A. The Third Language: Recurrent Problems of Translation into English A. Duff. — Oxford : Pergamon, 1991. — 160 p.

23.Goddard A. Language of Advertising: Written Texts / A. Goddard. — New York, London : Routledge, 1998. — 144 p.

24.Green G. M. How to get people to do things with words: The whimperative question / G. M. Green. — Morgan : Cole, 1975. — P. 107-141.

.Haapaniemi K. Lukander T. Matkaesitteen kaantaminen saksankieliselle kuluttajalle. Lait, saannot ja ohjeet / K. Haapaniemi, T. Lukander. — Helsinki : Edit, 1991. — 102 s.

26.Hickey L. The Pragmatics of Translation / Leo. Hickey. — Clevedon : Multilingual Matters LTD., 1998. — 346 p.

27.Hockert, G. „Die entspannte Sommerterrasse — Stadtprospekte im Vergleich. Zur Übersetzung eines Türkuer und eines Zürcher Stadtprospektes. In: Neuendorff, D. / Nikula, H. / Moller, V. (Hrsg.): Alles wird gut. Beitrage des finnischen Germanistiktreffens 2001 in Turku/Abo, Finnland. — Frankfurt/M., 2005. — S. 267-275.

28.Kelly D. The Translation of Texts from the Tourist Sector: Textual Conventions, Cultural Distance and other Constraints / D. Kelly // TRANS. — № 2. 1997. — P. 33-42.

29.Leech G. N. English in Advertising / G. N. Leech. — London; New York: Longman, 1986. — 21 p.

30.Mc Gregor Е. Advertising / Е. Mc Gregor. — London : The English University Press; Ltd. 1973. — 162 p.

.Natunen M. Probleme beim Übersetzen von Fremdenverkehrsprospekten (Finnisch-Deutsch). In: Lieflander-Koistinen, L. (Hrsg.): Aus eigener Werkstatt — eine Auslese aus Unterricht und Forschung der deutschen Abteilung / M. Natunen. Universität Joensuu, Veröffentlichungen des Instituts für interkulturelle Kommunikation, 2001. — S. 89-114.

32.Neubert A. Translation as Text / A. Neubert, G. M. Shreve. — Kent : Ohio, 1991. — 260 p.

33.Newmark P. Approaches to Translation / Paul Newmark. — New York : Prentice Hall, 1998. — 200 p.

34.Pesch H. Deutschsprachige Touristeninformation in Finnland als Ergebnis translatorischen Handels. Magisterarbeit am Germanistischen Institut der Universität / H. Pesch. — Helsinki : Edit, 1999. — 154 S.

35.Reiss K. Grundlage einer allgemeinen Translationtheorie / K. Reiss, H. J. Vermeer. — Tübingen : Niemeyer, 1994. — 240 p.

36.Snell-Hornby M. The Ultimate Comfort: Word, Text and the Translation of Tourist Brochures / M. Snell-Hornby // Word, Text, Translation. Liber Amicorum for Peter Newmark. — 1999. — P. 95-105.

37.Sowinski B. Werbung / B. Sowinski. — B. : Tübingen, 1998. — 48 S.

38.Vesalainen M. Prospektwerbung. Vergleichende rhetorische und sprachwissenschaftliche Untersuchungen an deutschen und finnischen Werbematerialien / M. Vesalainen. — Frankfurt/M : Tübingen, 2001. — 64 S.

39.Budapest in your Pocket // Essential City Guides. — №15. — 2002. — Budapest Offset and Playing Cards Printins House, 2002. — 10 p.

40.Cornwall 2007. — Truro: VisitCornwall, 2006. — 12 p.

.Doers and Dreamers 2007 Guide. This is Nova Scotia Canadas Seacoast. — Nova Scotia : Metro Guide Publishing, 2006. — 15 p.

42.Find your Passion in North East England. Holiday and Short Breaks Guide 2007. — Durham : One NorthEast, 2006. — 14 p.

43.Home from Home Holidays. Self Catering Holidays and Short Breaks on the Isle of Wight 2008 // Countrywide Residential Lettings. — Worcestershire : Property Print Services Ltd, 2007. — P. 17-24.

44.LHotels. Larissa Blue Hotel. — Kemer-Antalya : TIM TURIZM OTELCILIK YAT, 2007. — 15 p.

47.Tourist booklet [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http:/ www.breakswithtradition.com/areas/countrysideandcoastal/ <#»justify»>48.Translating Tourism // The Tourism Network. — Manchester : SAGE Publications, 2005. — P. 223-239.

49.Turkmen Hotel. — Alanya-Antalya : U3AR-BAY TURIZM TICLTD, 2008. — 18 p.

50.Ukraine Mini Guide [Электронный ресурс] // World Travel Guide. — 2011. — Режим доступу : <http://www.worldtravelguide.net/ukraine>

.Ukraine. History, Language, Culture [Электронный ресурс] // World Travel Guide. — 2011. — Режим доступу : <http://www.worldtravelguide.net/ukraine/history-language-culture>

.Ukraine. Where to stay [Электронный ресурс] // World Travel Guide. — 2011. — Режим доступу : <http://www.worldtravelguide.net/ukraine/hotels>

.United Kingdom Mini Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступу : <http://www>.worldtravelguide.net/country/291/country_guide/Europe/ United-Kingdom.html