Українська мова професійного спілкування

Українська мова професійного спілкування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра СГП

Контрольна робота з дисципліни

«Українська мова професійного спілкування»

Варіант №7

Виконав Железнов І.М.

студент групи МО-09-8

III курсу заочного відділення

залікова книжка № 410025

Перевірив Нємцева Н.С.

Красноармійськ — 2012

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Вправи

Розділ 2. Укладання документів

Розділ 3. Переклад тексту с російської мови на українську

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

У статті 10 Конституції України зазначено: «Державною мовою України є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України…». Це значить, що держава чітко визначає свої пріоритети щодо політики мовної. Для створення позитивного ставлення до себе й свого ділового потенціалу сучасний громадянин повинен знати й уміти складати ділові документи. Тому, на нашу думку, службовці і державних, і приватних підприємств мають бути зацікавлені в підвищенні рівня знань щодо правил ділового мовленнєвого етикету та їхнього практичного використання в професійній діяльності, ділових переговорах, справочинстві.

Тобто слід знати, що у сферах виробничо-професійній, освітній, політичній, просвітницькій, культурній, соціально — адміністративній провідна роль підведена саме мові українській, а точніше певним функціональним стилям цієї мови: офіційно діловому, публіцистичному, науковому, а також відродженому ораторському мистецтву.

Мовний стиль — це сукупність мовних норм і засобів, використаних з певного метою, у визначеній ситуації. В українській літературній мові є такі стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовний.

Українська літературна мова є найвищим проявом мови національної. До усього мовного масиву входять також діалекти, жаргони, арго і т.ін. Літературна мова — це загальноприйнята система мовних норм, що обслуговує сферу суспільного життя країни. До створення української літературної норми доклали зусиль класики української літератури 19 ст. (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко). Основоположником української літературної мови прийнято вважати Т. Г. Шевченка. Літературний варіант української мови базується на південно-східних говірках.

Українська літературна мова може бути представлена в усній та писемній формах. Для офіційно-ділового й публіцистичного стилів — це промови, дебати, інтерв’ю; законотворчість, облік документів, переписка.

Функціональні, стилі літературної мови сполучаються між собою. У кожнім стилі переважають загальномовна лексика, міжстильові мовні норми (наприклад, система відмінків, часових і видових форм). Однак для виконання чітко окресленої ролі кожен мовний стиль має свою специфічну лексику, фразеологію, надається перевага певним синтаксичним конструкціям.

Сучасна українська літературна мова має всі потенціальні можливості для формування довершених, правильних і естетично точних функціональних стилів ділового мовлення. У складі української мови нараховується більше 4 мільйонів слів. Причім значна частина з них може вживатись у науковій та суспільній практиці.

Упровадження правил і норм сучасної української літературної мови у сфери суспільного, політичного, освітнього, правового життя — це завдання для багатьох спеціалістів: лінгвістів, юристів, економістів, психологів. Тільки використовуючи досвід і знання колективу компетентних спеціалістів, можна складати насправді грамотні документи.

Мета контрольної роботи — ознайомлення з матеріалом дисципліни «Українська мова професійного спілкування» та навчання складанню ділових документів.

Розділ 1. Вправи

1.Іменники запишуть у чотири колонки за відмінами. Іменники, які не належать до жодної відміни не вписуйте.

Спостерігач, обнова, осінь, лоша, лелека, оздоба, вдача, столяр, зайча, каліка, мрія, площа, кров, канікули, одиниця, сирота, пальто, калюжа, таксі, какаду.

Перша відмінаДруга відмінаТретя відмінаЧетверта відмінасиротаспостерігачосіньзайчаобновапальтокровлошамріястоляроздобавдачаплощалелекакалюжакалікаодиниця

.Прочитайте слова та словосполучення. Запишіть їх у вигляді усталених скорочень. Правопис поясніть

Міністерство праці України, інженерно-технічні працівники, і так далі, поштова скринька, роки, вулиця Ватутіна, кандидат педагогічних наук, 234 гривні, таблиця 5.

МПУ, ІТП, і т. д., п/с, рр., вул. Ватутіна, к. пед. н., 234 грн., табл. 5.

У наведених випадках використовувалися два види скорочень: лексичні та графічні. До лексичних відносяться такі скорочення як МПУ та ІТП, до графічних — всі інші.

.Перепишуть, де треба, напишіть слова з великої букви. Правопис поясніть

Організація обєднаних націй, арктика, красноармійський індустріальний інститут, київ, великдень, донецька обласна рада народних депутатів, шевченківська премія, директор, студент, генеральний прокурор, донецьк, кримський півострів.

Організація Обєднаних Націй, Арктика, Красноармійський індустріальний інститут, Київ, Великдень, Донецька обласна рада народних депутатів, Шевченківська премія, директор, студент, генеральний прокурор, Донецьк, Кримський півострів.

Згідно правил українського правопису з великою літери пишуться назви груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій, крім родових позначень, назви міст, географічні власні назви, назви свят, перше слово власних назв інститутів.

.Серед поданих іменників виберіть слова іншомовного походження. Свій вибір поясніть

Акцент, брат, вікно, бутерброд, кіно, комплекс, інструктор, молот, акт, документ, гуаш, екіпаж, матч, високо, сніг, інтеграл, абревіатура, око, нетто, зупинка, поет, таксі.

Підкреслені слова — слова іншомовного походження. Так, наприклад, слово «бутерброд» утворено від нім. butterbrot — «хліб с маслом», а слово «екіпаж» — від фр. équipage — «оснащення корабля; суднова команда».

Деякі з непідкреслених слів (молот, сніг, високо, брат) також можна було б віднести до слів іншомовного походження, бо вони утворені за зразками морфологічної структури відповідних слів російської мови, але я не став цього робити, бо українська та російська мови споріднені.

.Наведені цифри запишуть словами, скорочені назви повністю

5, 47, 58 м, 234 см, 0,45 ц, 34 кг, 67 дм, 89 га.

Пять, сорок сім, п’ятдесят вісім метрів, двісті тридцять чотири сантиметри, нуль цілих сорок п’ять сотих центнера, тридцять чотири кілограми, шістдесят сім дециметрів, вісімдесят дев’ять гектарів.

.Доповніть речення, добираючи з дужок потрібні слова або сполучення слів

Ми поселились утрьох….. Ми поселились у трьох….. (кімнатах, в одній кімнаті). На горі….. Нагорі….. (росте ліс, над нами цілу ніч гримали двері). Хлопці повернули в бік….. Хлопці повернули вбік….. (із стежки, річки). Я подався в глиб….. Я подався вглиб….. (лісу, і скоро вийшов на галявину).

Ми поселились утрьох в одній кімнаті. Ми поселились у трьох кімнатах.

На горі росте ліс. Нагорі над нами цілу ніч гримали двері.

Хлопці повернули в бік річки. Хлопці повернули вбік із стежки.

Я подався в глиб лісу. Я подався вглиб і скоро вийшов на галявину.

Розділ 2. Укладання документів

Укладіть названі нижче види документів і надайте їм характеристику, зазначте їх основні реквізити

1.Протокол засідання колективу.

.Службова записка.

.Офіційна розписка.

.Оголошення.

.Приватне доручення.

.Автобіографія.

1. Протокол засідання колективу

Протокол — це документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо.

Це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від підлеглих виконання доручених їм завдань, видавати розпорядчі документи.

Протокол веде технічний секретар чи обрана особа.

Протоколи складаються з таких реквізитів:

. Назва документа.

. Назва колегіального органу із зазначенням характеру його роботи (загальні збори, виробнича нарада, засідання кафедри тощо).

. Назва підприємства, організації.

. Дата й місце проведення зборів.

. Кількісний склад учасників (якщо учасників багато, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист).

. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, наради тощо (голови, секретаря, членів президії).

. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку).

. Текст.

. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок.

. Підписи керівників зборів, наради (голови й секретаря).

Приклад

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Відкрите акціонерне товариство «Будівельник»

.02.2012 м. Харків

Голова Журавльов О.Я.

Секретар Корженевська К.Г.

Присутні: Аверинцев М.Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К., Тимощук В.В.

Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).

Запрошені: Джон Кеннет Лі, директор СП «Інвест» (Бельгія).

Порядок денний:

.Про створення СП «Траст компані» (доповідач — генеральний директор Аверинцев М.Д., директор СП «Інвест» Дж.К.Лі.).

.Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

СЛУХАЛИ: 1. Про створення СП «Траст компаній (доповідач — генеральний директор Аверинцев М.Д., директор СП «Інвест» Дж. К. Лі).

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. (текст доповіді додається).

Дж. Кеннет Лі (текст доповіді додається).

Закіров Р.Т.: Розширення міжнародної діяльності ВАТ «Будівельник» дасть змогу не тільки впроваджувати новітні технології й матеріали, знайти нових партнерів і ринок збуту, а й суттєво зміцнити внутрішні позиції ВАТ.

УХВАЛИЛИ:

.1. До 16.01.2003 р. підготувати всі необхідні для створення СП документи; завершити організаційну роботу до 26.01.2003 р. (відповідальний — Закіров Р.Т.).

.2. Розробити бізнес-плани перспективних напрямків співробітництва на ринках СНД та Західної Європи до 20.01.2003 р. (відповідальний — Лівощенко І.К.).

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. запропонував на посаду виконавчого директора СП «Будмен» Наконечного О.Л., директора Одеської філії ВАТ.

Лівощенко І.К.: Наконечний О.Л. практично тільки за рік роботи вивів Одеську філію ВАТ у число найкращих дочірніх підприємств. Він зможе плідно працювати також як виконавчий директор СП.

Джон К. Лі.: Цілком,підтримую кандидатуру Наконечного О.Л. і сподіваюся на плідне співробітництво.

УХВАЛИЛИ:

Призначити Наконечного О.Л. виконавчим директором СП «Будмен» й укласти з ним контракт на виконання обовязків директора терміном на два роки.

Голова (підпис) О. Я. Журавльов

Секретар (підпис) К. Г. Корженевська

2. Службова записка

Пояснювальна записка — це документ, в якому:

особа викладає причини якихось подій, фактів, допущених нею порушень (укладається з власної ініціативи або ж на вимогу керівника структурного підрозділу чи установи);

міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо).

Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора).

Службова записка має такі реквізити:

. Назва структурного підрозділу.

. Посада, прізвище й ініціали керівника, якому подається записка (у давальному відмінкові).

. Посада, прізвище ім’я та по батькові (або ініціали) укладача (у родовому відмінку без прийменника від).

. Заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Доповідна записка).

. Дата.

. Текст: описова частина і пропозиції.

. Посада, прізвище й ініціали особи, яка подає записку, її підпис.

Приклад

Директорові Центру здоров’я

Московського району м. Харкова

Курносому О. І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

липня 2011 р. я спізнився на роботу на 1 годину у зв’язку з тим, що на трамвайній лінії маршруту № 5 трапилася аварія і було припинено рух трамваїв. Іншого транспорту, що дублює цей маршрут, у моєму районі немає. Прошу причину запізнення вважати поважною.

.07.2011р. (підпис) М. Ю. Фоменко

3. Офіційна розписка

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.

Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити:

. Назва документа.

. Текст.

. Дата.

. Підпис.

. Засвідчення (за необхідності).

Текст приватної розписки має містити такі відомості:

Прізвище, імя, по батькові (повністю) того, хто дає розписку й підтверджує отримання (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує особу отримувача, та його вихідні дані).

Прізвище, імя, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує його особу, та його вихідні дані).

Конкретні дані (найменування, кількість, стан, термін тощо) матеріальних цінностей, що передаються. Кількість, вартість вказуються цифрами й словами.

У тексті службової розписки вказуються посади осіб, повні назви установ, які вони представляють, на підставі якого розпорядчого документа передано й отримано матеріальні чи грошові цінності.

Приклад

Розписка

Я, Медведєва Тамара Олексіївна, отримала від Путіна Івана Івановича гроші в сумі 250 (двісті пятдесят) гривень. Зобовязуюсь повернути всю суму одноразово до 1 грудня 2009 р.

Домашня адреса: м. Полтава, вул. Лісна, 31, кв. 8.

Паспорт серія МА № 630085, виданий Карлівським РУ МУ МВД України в Полтавській області 24 листопада 1998 р.

квітня 2009 р. (підпис) Т.О.Медвєдєва

4. Оголошення

Оголошення — це інформаційний документ, в якому подається інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб. Мета — інформувати про різні події життя особи: навчання, роботу, обмін чи продаж квартири, різні культурно-громадські та наукові заходи. Оголошення подаються на сторінках газет, журналів та окремих афішах. Залежно від характеру оголошення, в ньому зазначаються організатори певних заходів, час і місце їхнього проведення, умови входу (платні, безплатні).

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити:

назва виду документа (оголошення),

заголовок,

текст,

адреса автора оголошення.

Назва оголошення пишеться посередині рядка великими літерами і виділяється напівжирним шрифтом. Тексти оголошень можуть бути різними за обсягом.

Приклад

ОГОЛОШЕННЯ

.03.2012 о 15 годині у кабінеті українознавства Красноармійського індустріального інституту (аудиторія 215) відбудеться засідання літературного гуртка.

Запрошуються всі студенти, яким не байдужа доля української мови.

Староста гуртка К.Б. Олійник

5. Приватне доручення

Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені зафіксовані в дорученні дії.

Доручення можуть бути особистими (приватними) і офіційними (службовими).

Доручення складається з таких реквізитів:

.Назва документа.

. Текст.

. Дата.

. Підпис довірителя.

. Засвідчення підпису довірителя (дата засвідчення, посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка засвідчила доручення, печатка). Засвідчення здійснюється за місцем роботи чи проживання довірителя або в нотаріальній конторі.

Приклад

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гостищев Віктор Феліксович, слюсар-інструментальник цеху № 6, дійсно доручаю Шевчукові Юрію Дмитровичу отримати в касі Харківського заводу транспортного обладнання належну мені заробітну плату за березень 2009 р. за його паспортом, серії МК № 634535, виданим Червонозаводським РУ МУ МВС України в м.Харкові 23 червня 1998 р.

.03.2009 (підпис) В.Ф.Гостищев

Підпис Гостищева В.Ф. засвідчую.

.03.2009 р. (підпис) Л.Д.Панова,

(печатка) начальник відділу кадрів

6. Автобіографія

Автобіографія — це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності.

Автобіографія складається з таких реквізитів:

. Назва документа.

. Текст.

. Дата.

. Підпис, ініціали, прізвище особи, яка написала автобіографію.

Приклад

Автобіографія

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1973 року в м.Лозова Харківської області. У 1980 році пішов у перший клас ЗОШ І — III ступенів № 3 м. Лозова. У 1990 році після закінчення школи вступив до Харківського державного університету на філологічний факультет, відділення «Українська мова та література». У 1995 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «Українська мова та література». Після закінчення університету присвоєно мені кваліфікацію вчителя української мови та літератури. З вересня 1997 року й до цього часу працюю вчителем у ЗОШ І-III ступенів № 199 м. Харкова. З вересня 2005 року заочно навчаюся в аспірантурі при кафедрі української мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна.

Маю перший розряд із шахів, кандидат у майстри спорту з важкої атлетики. У 2001 році став переможцем конкурсу «Кращий учитель року Харківщини».

Батько, Шевченко Павло Вікторович, 1956 року народження, працює інженером-механіком в АТП-20164 у місті Лозова Харківської області.

Мати, Шевченко Надія Олегівна, 1959 року народження, працює директором ЗОШ І — III ступенів №2 м. Лозова Харківської області.

Склад сімї:

Дружина, Шевченко Ольга Іванівна, 1975 року народження, працює вчителем української мови та літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 106 м. Харкова; донька, Шевченко Олеся Василівна, 1999 року народження.

Зараз проживаю із сімєю за адресою: 12986, м. Харків вул. П. Сагайдачного, 9, кв. 12. Тел. 11-23-45. Паспорт серія ММ, № 178254, виданий РУ МВС України в м. Харкові 9 березня 1999 року.

березня 2009 року (Підпис)

Розділ 3. Переклад тексту с російської мови на українську

протокол оголошення розписка іменник

Перекладіть 1 сторінку друкованого тексту за спеціальністю

Управленческая деятельность — один из важнейших факторов функционирования и развития предприятий в условиях рыночной экономики. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями производства и реализации товаров, сложности хозяйственных связей, роли потребителя в формировании технико-экономических и иных параметров продукции.

Менеджмент как научная система организации производства является одним из важнейших условий эффективной и прибыльной деятельности предприятий. Он получил всеобщее признание во всем мире. Поэтому современная теория и практика менеджмента приобретает особое значение. Переход экономики Украины на рыночные отношения требует изучения форм и методов управления на уровне основного звена — предприятия. Практическое использование такого опыта — одна из первоочередных задач. Широкий выход отечественных предприятий на мировые рынки обуславливает необходимость глубокого изучения теории и практики менеджмента.

Рыночная экономика более требовательна к руководителям, чем плановая. В связи с этим необходима совершенно новая концепция развития организации, которая была бы жизнеспособна в новых хозяйственных условиях.

Все это предъявляет высокие требования к подготовке специалистов-менеджеров, которые постоянно связаны с подготовкой и принятием решений.

Изменение условий производственной деятельности, необходимость адекватного приспособления к ней системы управления влияют не только на совершенствование ее организации, но и на перераспределении функций управления уровнями ответственности.

Сейчас вопросам менеджмента уделяется большое внимание. В стране созданы многочисленные школы бизнеса и менеджмента, развивается управленческая инфраструктура.

Переклад

Управлінська діяльність — один із найважливіших факторів функціонування і розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об´єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв´язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції.

Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності підприємств. Він дістав загальне визнання в усьому світі. Тому сучасна теорія і практика менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління на рівні основної ланки — підприємства. Практичне використання такого досвіду — одне з першочергових завдань. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту.

Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У зв´язку з цим необхідна цілковито нова концепція розвитку організації, яка була б життєздатна в нових господарських умовах.

Все це пред´являє високі вимоги до підготовки спеціалістів-менеджерів, які постійно пов´язані з підготовкою і прийняттям рішень.

Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління впливають не тільки на удосконалення її організації, але й на перерозподіл функцій управління рівнями відповідальності.

Нині питанням менеджменту надається велика увага. В країні створені багаточисельні школи бізнесу та менеджменту, розвивається управлінська інфраструктура.

ВИСНОВКИ

Сучасна українська мова не поступається своїми функціональними можливостями жодній з мов світу. В її лексичному запасі близько чотирьох мільйонів слів. З цього числа левова доля належить термінології різних галузей наук та професій.

У щонайширшому своєму загалі мова виконує цілий ряд функцій, з-поміж яких здебільшого основними вважають: 1) комунікативну, 2) мисленнєву.

Треба додати, що деякі форми оформлення документів треба удосконалювати, брати зразки кращих розробок і пропозицій у вітчизняних та закордонних фахівців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Український орфографічний словник / Укл. В.В. Чумак та ін.; — 4-е вид., переробл. й доповн. — К.: Довіра, 2005.

. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: — К.: Атіка, 2004.

. Головач А.С. Зразки оформлення документів — Донецьк: Сталкер, 1997.

. Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення: Навч. — метод. посіб.- Х.: ТМ «Парус», 2007.

. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. — X.: Торсінг, 2004.