Аналіз діяльності АТ ‘Сбербанк Росії’

Аналіз діяльності АТ ‘Сбербанк Росії’

План

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

.1Інформація про банк

.2Стратегічна мета та предмет діяльності Банку

.3Предмет діяльності Банку

.4Види діяльності, які здійснює та має наміри здійснювати Банк

.5Кількість працівників Банку

Розділ 2. Аналіз економічної діяльності АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Банки займають досить вагоме місце в економіці будь-якої країни. Тому вивчення функцій банків, їх роль в економці є вкрай потрібними. У ринкових умовах господарювання загальноекономічна роль банків як фінансових посередників визначається їхніми можливостями залучати вільні грошові кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб як субєктів господарювання, так і фізичних осіб з метою забезпечення їх потреб у цих ресурсах. Саме від здатності банківської системи забезпечувати ці потреби значною мірою залежить безперервність функціонування економіки в цілому, сприяючи економічному зростанню та підвищенню життєвого рівня населення.

Оскільки комерційні банки є невідємною частиною господарського механізму, я обрала базою проходження виробничої практики комерційний банк, а саме АТ«СБЕРБАНК РОСІЇ».

Метою проходження переддипломної практики є реалізація знань, що були здобуті під час навчання, ознайомлення з організаційною структурою банку, організацією роботи банківської установи в цілому, особливостями та порядком надання різних банківських послуг, порядком кредитування, визначення результатів діяльності банківської установи, а також здобуття практичних навичок.

В ході проходження переддипломної практики необхідно було реалізувати наступні завдання: дати оцінку банківським послугам, особливостям їх надання в сучасних умовах; навчитися застосовувати на практиці різні форми безготівкових розрахунків; вивчити порядок одержання та витрачання готівки з каси; вивчити порядок кредитування клієнтів банку; проаналізувати обсяг, структуру та динаміку доходів та витрат банку, на основі нормативних показників визначити його прибутковість.

Розділ 1. Загальна характеристика АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

1.1 Інформація про банк

ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (далі — «Банк») створено відповідно до умов, визначених Установчим договором про Створення та Діяльність Публічного акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ». У своїй роботі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (далі — Банк) виконує всі вимоги чинного законодавства України та керується законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обліку цінних паперів в Україні», нормативно-правовими актами Національного банку України та

іншими актами чинного законодавства України, а також своїм Статутом.

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк має наступну юридичну назву:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК

українською мовою «СБЕРБАНКУ РОСІЇ»:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОЧЕРНИЙ БАНК .

російською мовою «СБЕРБАНКА РОССИИ»;

«SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA»

англійською мовою PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.

Така назва викладається в скороченій формі для комерційних цілей наступним чином:

українською мовою АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

російською мовою АО «СБЕРБАНК РОССИИ»;

англійською мовою «SBERBANK OF RUSSIA2 JSC.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» .

Скорочене найменування: АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Свідоцтво про державну реєстрацію від 05.08.2009 р. серії А01 №306138, видане Шевченківською районною державною адміністрацією в м. Києві.

Код ЕДРПОУ 25959784

МФО 320627

Адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

тел.: +380 (44) 354-15-15, 0 800 5 03 033 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України)

тел./факс +38 (044) 247-45-45

Банк зареєстрований Національним банком України 15 червня 2001 року під реєстраційним номером 277.

Акціонером банку є Відкрите акціонерне товариство «Сбербанк Росії», якому належить 100% статутного капіталу банку.

АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» є правонаступником усіх прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства „Комерційний банк НРБ-Україна, Закритого акціонерного товариства «БАНК НРБ», Закритого акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», Відкритого акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Статутний капітал Банку становить 3 392 460 500 грн.

Банк здійснює свою діяльність на підставі Банківської ліцензії від 12.08.2009 року № 198 та письмових дозволів на право здійснення окремих операцій згідно статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Свою діяльність Банк розпочав 5 вересня 2001 року.

Акціонером Банку є Відкрите акціонерне товариство «СБЕРБАНК РОСІЇ», що є юридичною особою відповідно до законодавства Російської Федерації, розташований за адресою: Росія, м. Москва, 117997, вул. Вавілова, буд.19.

Річну фінансову звітність складено у тисячах гривень. У всіх наведених звітах відображено чисту вартість з урахуванням контррахунків, відємні суми відображені в дужках.

Звіт складено відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 року №480 із змінами та доповненнями від 19.12.2008 року, облікової політики Банку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та на підставі даних бухгалтерського обліку Банку за період з 1 січня 2010 року до кінця дня 31 грудня 2010 року і є офіційною фінансовою звітністю АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за 2010 рік.

.2 Стратегічна мета та предмет діяльності Банку

банк безготівковий кредитування економічний

Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов’язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно з чинним законодавством України.

.3 Предмет діяльності Банку

) мобілізація коштів юридичних та фізичних осіб та їх розміщення від свого імені на власних умовах із наступним поверненням на основі виплати відсотків у відповідні строки;

) депозитарна діяльність зберігача:

надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах; обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

) професійна діяльність з торгівлі цінними паперами:

брокерська діяльність;

дилерська діяльність;

андерайтинг;

діяльність з управління цінними паперами.

.4 Види діяльності, які здійснює та має наміри здійснювати Банк

Для досягнення мети та реалізації предмета діяльності Банк згідно свого Статуту, на підставі Банківської Ліцензії від 12 серпня 2009 року №198 та письмового дозволу Національного банку України від 25 вересня 2009 року №198-4 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою, пунктами 1-11 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 вересня 2009 року № 483608 (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), від 28 серпня 2009 року № 483593 (брокерська діяльність), від 28 серпня 2009 року № 483595 (андерайтинг), від 28 серпня 2009 року № 483594 (дилерська діяльність), здійснює, та має право здійснювати наступні банківські операції:

) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

) операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках нерезидентах в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

) емісію власних цінних паперів;

) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

) операційний лізинг;

) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

) діяльність з випуску та обігу цінних паперів;

) брокерську діяльність з цінними паперами;

) дилерську діяльність з цінними паперами;

) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Банк функціонує як універсальний банк.

1.5 Характеристика банківської діяльності

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року регіональна мережа Банку представлена 80 безбалансовими відділеннями у всіх двадцяти чотирьох обласних центрах України та АР Крим.

Для задоволення зростаючого попиту клієнтів на банківські послуги, протягом звітного періоду Банком удосконалювались діючі та впроваджувались нові банківські продукти для фізичних та юридичних осіб. Особливу увагу Банк приділяв підтримці іміджу універсального та високотехнологічного фінансового інституту, що в повному обсязі задовольняє потреби клієнтів.

Протягом звіт періоду Банк постійно працював над подальшою розробкою та впровадженням нових форматів відділень, відпрацюванням нових стандартів обслуговування клієнтів.

1.6 Кількість працівників Банку

За станом на кінець дня 31 грудня 2010 року кількість працівників Банку складає 1 219 осіб, у порівнянні з попереднім роком кількість працівників збільшилась на 552 особи (2009: 667 осіб). Зростання кількості персоналу зумовлене розширенням регіональної мережі (відкриття нових відділень) та розвитком нових напрямків діяльності Банку.

Розділ 2. Аналіз економічної діяльності АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

Основними результатами діяльності Банку за звітний рік є збільшення активів на 60% до 9 914 625 тисяч гривень (2009: 128% та 6 197 749 тисяч гривень), зростання кредитного портфелю Банку (за вирахуванням резерву) на 50% порівняно з попереднім роком до 6 508 669 тисяч гривень (2009: 122% та 4 339 820 тисяч гривень).

Основними джерелами збільшення зобовязань Банку у 2010 році є збільшення коштів банків на 1 105 099 тисяч гривень (2009: 1 105 498 тисяч гривень), збільшення коштів клієнтів на 2 505 920 тисяч гривень, а також збільшення залучених коштів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій на 275 580 тисяч гривень.

В травні 2010 року відбулось збільшення Статутного капіталу Банку на загальну суму 1 470 300 тисяч гривень (до 2 310 229 тисяч гривень) за рахунок додаткових внесків шляхом закритого розміщення простих іменних акцій. Банком сформовано протягом 2010 року резервів під потенційні збитки за активними операціями у розмірі 1 967 331 тисяча гривень (2009: 292 179 тисяч гривень).

На кінець звітного року кредитний портфель Банку складає 66% (2009: 70%) загальних активів, кошти в інших банках — 6% (2009: 9%), кошти в Національному банку України та готівкові кошти Банку — 11% (2009: 9%), цінні папери на продаж — 7% (2009: 1%), торгові цінні папери — 5% (2009: 0).

Кошти клієнтів складають 43% (2009: 29%) всіх пасивів Банку, кошти банків — 36% (2009: 40%), а сукупний власний капітал — 11% (2009: 17%).

Результатом діяльності Банку у 2010 році є збиток у розмірі 1 478 669 тисяч гривень (2009: прибуток 10 105 тисяч гривень). Доходи складають 1 248 230 тисяч гривень (2009: 839 841 тисяч гривень), витрати — 2 7726 899 тисяч гривень (2009: 829 736 тисяч гривень).

Процентні доходи за звітний період склали 1 040 677 тисяч гривень (83% всіх доходів) (2009: 676 323 тисяч гривень та 81% відповідно), з них процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках, склали 2% (2009: 4%) всіх процентних доходів, процентні доходи за кредитами, наданими юридичним особам — 72% (2009: 66%), процентні доходи за кредитами, наданими фізичним особам — 9% (2009: 27%), за операціями з цінними паперами — 17% (2009: 2%).

Процентні витрати склали 425 689 тисяч гривень (або 16% всіх витрат) (2009: 291 167 тисяч гривень та 35% відповідно), з яких процентні витрати за коштами, залученими від інших банків, склали 32% (2009: 32%), процентні витрати за коштами юридичних осіб — 12% (2009: 24%), процентні витрати за коштами фізичних осіб — 39% (2009: 29%) та за іншими залученими коштами — 17% (2009:15%).

Комісійні доходи за звітний період складають 112 403 тисячі гривень (або 9% всіх доходів) (2009: 110 879 тисяч гривень та 13% відповідно), з них 92% (2009: 79%) отримано за операціями з клієнтами і 8% (2009:21%) — за операціями з іншими банками. Комісійні витрати складають 12 493 тисячі гривень (1% всіх витрат) (2009: 22 417 тисяч гривень та 3% відповідно).

Чистий процентний дохід за цей період склав 614 988 тисяч гривень (2009: 385 156 тисяч гривень), чистий комісійний дохід — 99 910 тисяч гривень (2009: 88 462 тисячі гривень).

Чистий торговельний дохід склав 64 796 тисяч гривень (2009: 29 890 тисяч гривень) (5% всіх доходів (2009: 4%)), інші операційні доходи — 22 383 тисячі гривень (2% всіх доходів) (2009: 4 606 тисяч гривень) (2009: 1%)). Результат від торгівлі іноземною валютою склав 52 179 тисяч гривень (2009: 8 687 тисяч гривень). Результат від переоцінки цінних паперів склав 21 558 тисяч гривень (2009: 0).

Чистий операційний дохід Банку становив за звітний рік 806 547 тисяч гривень (2009: 508 114 тисяч гривень), прибуток від операцій — 475 651 тисяч гривень (2009: 313 537 тисяч гривень), збиток до оподаткування — 1 509 755 тисяч гривень (2009: прибуток 21 358 тисяч гривень).

У звітному періоді відрахування в резерви складають 73% (2009: 35%) загальних витрат.

Вигоди за податком на прибуток складають 31 086 тисяч гривень або 1% всіх витрат (2009: витрати 11 253 тисячі гривень та 1%).

Станом на 01 січня 2013 активи Банку досягли 27,0 млрд грн. АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» показує високі темпи нарощування клієнтської бази. Так, на початок 2013 року кількість приватних клієнтів перевищила 415 тисяч, клієнтів малого і середнього бізнесу — близько 11 тисяч, а корпоративних — більше 2,8 тис. Мережа регіональних відділень АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ на 1 січня 2013 року налічує 160 відділень.

АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» традиційно займає провідні позиції серед українських банків за рівнем довіри й надійності як з боку клієнтів та партнерів, так і незалежних українських та міжнародних експертів. Банк має рейтинги від міжнародного рейтингового агентства Moody’s.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток бази клієнтів, розширенні переліку послуг, збільшенні присутності на ринку банківських продуктів та послуг. АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» пропонує своїм клієнтам як юридичним, так і фізичним особам, повний перелік банківських послуг, зокрема:

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів;

кредити на придбання житла, автомобілів, товарів тривалого користування;

короткострокові та довгострокові кредити підприємствам, установам, організаціям;

переказ грошових коштів у національній та іноземній валюті в Україні та за кордон з відкриттям та без відкриття рахунку;

обслуговування і продаж чеків, векселів та інших платіжних інструментів;

купівля-продаж банківських металів;

розміщення коштів на депозитних рахунках;

відкриття карткових рахунків та обслуговування банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем;

відповідальне зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

депозитарні послуги зберігача цінних паперів;

перевезення валютних цінностей, інкасація коштів та інші.

На сьогодні у своїй роботі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» керується спеціально розробленою Програмою розвитку на 2007 — 2011 роки. Це настановчий документ, що визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання та напрями розвитку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» на період з 2007 до 2011 року, з урахуванням його ролі та значення для суспільства, а також досвіду з попередніх програм і змін.

Незважаючи на непрості економічні умови 2010-2011 років, АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» вдалося вистояти та зміцнити свої позиції на ринку фінансових послуг. АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» був і залишається надійною опорою вітчизняної банківської системи, основою її стійкості та надійності, довіри, зміцнення і розвитку.

Протягом 2010-2011 років банк підтримував стабільну публічну репутацію. Так за результатами незалежних досліджень Інтернет — ресурсу «Економічна правда» АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» неодноразово було визнано лідером рейтингу надійності депозитних вкладів в українських банках. За рейтингом газети «Дело» АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» увійшов до двадцяти найбільш надійних банків в Україні та одержав найвищий рейтинг надійності за результатами дослідження журналу «Експерт». Щотижневик «Контракти» обрав саме АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» найбільш привабливим банком у 2009 році. Він став також переможцем Всеукраїнського рейтингового конкурсу за програмою «Лідери XXI століття» «Кращі підприємства України — 2009».

Таблиця 2.1. Загальні показники оцінки якості, ризику та ефективності кредитних операцій АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

Показникна 2010На 2011На 2012ВідхиленняАбсолютне відхиленняВідносне відхилення22011 до 201022012 до 201122012 до 201022011 до 201022012 до 201122012 до 2010Коефіцієнт кредитної діяльності440.58440.58445.6255,055,055,000,0112,4112,4Коефіцієнт видачі позичок в іноземній валюті667,7771,6667,800,1—3,800,155,8—5,300,1Коефіцієнт видачі позичок населенню117,69115,58113,81—3,9—1,8—3,9—11,9—11,4—21,9Коефіцієнт видачі довгострокових позичок667,8881,4556,6—11,2—24,8—11,2220,1—30,5—16,5Коефіцієнт покриття позик капіталом2282.02282.02295.4113,4113,4113,400,044,844,8Коефіцієнт проблемних позик585,455,555.6—0,3—0,4—0,311,9—8,0—6,3Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик771,6778,4775,644,0—2,844,099,5—3,655,6Коефіцієнт забезпеченості позик889,5887,8889,3—0,211,5—0,2—1,911,7—0,2Коефіцієнт захищеності позик223,1224,1225,422,311,322,344,355,4110,0Коефіцієнт повноти формування резерву999,8996,7998,7—1,122,0—1,1—3,122,1—1,1Дохідність кредитних вкладень339.47339.47222.53—16,9—16,9—16,900,0—42,9—42,9Дохідність активів за рахунок кредитних операцій116.02116.02110.28—5,7—5,7—5,700,0—35,8—35,8Прибутковість кредитних операцій44.0588.1444.5500,5—3,600,51100,5—44,1112,1Рентабельність кредитних операцій1142.062203.331179.52337,5—23,8337,5443,1—11,7226,4

Наведені загальні показники оцінки якості, ризику та ефективності кредитних операцій АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» свідчать про нарощення кредитної діяльності банку, при цьому спостерігалось також незначне погіршення якості кредитного портфеля, що було обумовлено впливом кризи на кредитоспроможність існуючих позичальників. В той же час ефективність кредитних операцій зростала як за рахунок збільшення кредитування, так і за рахунок ефективного управління процентними ставками за кредитами АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Оцінкова вартість об’єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна, переданого в заставу, встановлюється на підставі експертного висновку спеціаліста Банку або фахівця організації, що має відповідну ліцензію на здійснення оціночної діяльності. Сума забезпечення за оцінної вартості повинна покривати суму кредиту і відсотків за ним за весь термін користування. Оцінювання платоспроможності поручителів юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до внутрішньобанківських методик АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Зa перiод дослiдження ринковi позицiї бaнку покрaщилися нa 6 позицiй — зa обсягaми депозитiв юридичних осiб тa зaйняли 6 мiсце i нa 1 позицiю — зa обсягaми депозитiв фiзичних осiб i зaйняли 2 мiсце. Вiдповiдно до цього, можемо стверджувaти, що бaнк зaймaє стaбiльну позицiю нa ринку депозитних послуг. Результaти aнaлiзу зaсвiдчили, що нaйбiльшу чaстку в структурi коштiв фiзичних осiб мaють строковi депозити — 62,83 % стaном нa 01.01.2012 р., порiвняно з 50,26 % стaном нa 01.01.2010 р. Протягом перiоду дослiдження обсяг зaлишкiв нa строкових рaхункaх фiзичних осiб зрiс на 8 310 605 тис. грн. aбо на 110,23 %.

В табл. 2.3 наведено аналіз інноваційності банківських депозитів АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Таблиця 2.2. Аналіз інноваційності банківських депозитів АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», %

Показник2009201020112012станд. Депоз.іннов. Депоз.станд. Депоз.іннов. Депоз.станд. Депоз.іннов. Депоз.станд. Депоз.іннов. Депоз.Коротко-строкові886114885115880220882118Довго-строкові556444558442556444558442

Отже, в складі короткострокових депозитів стабільно переважали стандартні депозити, а в складі довгострковоих — інноваційні, що обумовлено необхідністю залучення банком коштів клієнтів на довготривалий період, тому саме для данного сегменту осіб розроблено спеціальні умови вкладу та обслуговування в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», в той же час більшість власників короткосткрових депозитів в більшій мірі орієнту.ються на поточну дохідність АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Зaлишки коштiв нa рaхункaх нa вимогу фiзичних осiб зросли нa 1 915 817 тис.грн. проте внaслiдок випереджaючих темпiв росту строкових депозитiв, їх чaсткa у структурi зaлучених коштiв стaном нa 01.01.2011 р. знизилaсь до 37,17 % у порiвняннi з 49,74 % стaном нa 01.01.2010 р.

Отже, проведений аналіз показав, що запровадження інновацій стосується різних сфер діяльності АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», тому більшість інновацій неможливо віднести до конкретного виду. Так, наприклад, продуктові інновації часто супроводжуються маркетинговими та технологічними, а структурні — управлінськими тощо. Крім того, на даному етапі підрозділи служби маркетингу практично не беруть участі в розробленні стратегії банківської установи на ринку банківських послуг, а отже, не здійснюють визначального впливу на поведінку та повсякденну діяльність АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ». Натомість, задекларована багатьма українськими банками клієнтоорієнтована стратегія, в основу якої покладена стратегія максимального задоволення потреб клієнтів, спрямована на істотне підвищення рентабельності і конкурентоспроможності банківських установ, не може бути повною мірою реалізована без підвищення стратегічної та організаційної ролі маркетингу в банківській діяльності, особливо в розрізі взаємовідносин банку та клієнтів.

В табл. 2.4 наведено динаміку основних фінансових показників АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Таблиця 2.3 Динаміка основних фінансових показників АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за 2010-2012 рр., тис. грн.

Показник201020112012ВідхиленняАктиви6 197 749169149222702593320 828 184Зобов’язання5 136 356147176612392534018 788 984Власний капітал1 061 393219726131005932 039 200Чистий прибуток10 105251081410073399 968

Аналіз основних фінансових показників АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» основних фінансових показників АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за 2010-2012 рр. засвідчив зростання активів на 20 828 184 тис. грн., при цьому власний капітал зріс на 2 039 200 тис. грн., а чистий прибуток банку — 399 968 на тис. грн.

Aнaлiз пoкaзникiв ефективнoстi дiяльнoстi бaнку зa 2010-2012 рр. Свiдчить прo не знaчне збiльшення ефективнoстi в 2012 рoцi, щo пoвязaнo зi прибуткoвoю дiяльнiстю бaнку. Тaк, кoефiцiєнт зaгaльнoгo рiвня рентaбельнoстi, який хaрaктеризує рiвень вiддaчi витрaт бaнку й oцiнює суму прибутку, щo припaдaє нa oдиницю витрaт, в 2010 рoцi стaнoвив 3,45 %, oднaк в нaступнi двa рoки вiн дещo збiльшився дo 5,23 в 2011 р., тa зрiс дo 5,51 в 2012 рoцi (ефективнoю ввaжaється дiяльнiсть при пoкaзнику 15 %).

Кoефiцiєнт спiввiднoшення зaгaльних дoхoдiв бaнку дo зaгaльних витрaт свiдчить прo незнaчне зниження ефективнoстi дiяльнoстi бaнку прoтягoм aнaлiзoвaнoгo перioду, при oптимaльнoму знaченнi 120 %, вiн в 2012 рoцi склaв 143,17 % (пoрiвнянo з пoпереднiм рoкoм зменшився нa 10 %). Прибуткoвiсть стaтутнoгo кaпiтaлу стaнoм нa 01.01.2012 р. становила 3,24 %, a стaном нa 01.01.2013 р. пiдвищилaсь нa 0,46 % (бaнк прaцює ефективнo в тoму рaзi, кoли знaчення пoкaзникa не менше 15 %). Прибуткoвiсть aктивiв АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» стaнoм нa 01.01.2012 рoку склaлa 0,80 %, щo не вiдпoвiдaє мiнiмaльнoму oптимaльнoму знaченню в 1,5 %.

Таблиця 2.4. Ефективності діяльності АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

ПоказникСума, тис. грн.Відхилення 2010 20112201222011-2010 2012-2011 2012-2010Середньорічний обсяг стат. Капіталу7 640 25814 211 51614 353 7586 571258142 2426 713 500Середньорічний обсяг баланс. Капіталу8 944 59216 038 55717 016 6657 093 965978 1088 072 073Середньорічний обсяг активів банку590042745947285666 493 806468 5827 020 9507 489 532Середньорічний обсяг зобов’язань банку42 965 71842 966 51749 357 1527996 390 6356 391434Процентні доходи7 827 2937 680 0958 453 540-147 198773 445626 247Усього доходів8 850 4738 799 8019 638 941-50 672839 140788 468Процентні витрати3 642 7233 513 4023 931625-129 321418 223288 902Усього витрат5 635 1655 727 8886 732 54692 7231 004 6581 097 381Коефіцієнти ефективності діяльностіКоефіцієнт загального рівня рентабельності3,455,235.511,790.272.6Співвідношення загальних доходів банку та загальних витрат157,06153,63143,17-3.43-10.46-13.89Прибутковість статутного капіталу4.003,243,70-0.750.46-0.30Прибутковість балансового капіталу3.412,873.12-0.540.25-0.29Прибутковість активів0,520,770,800.260.020.28Доходність активів14,7714,9113.030.14-1.88-1.74Чиста процентна маржа0.510.780,720.27-0.060.21Прибуток на одного працівника банку5,078.435.063,35-3.37-0.02Чистий прибуток в розрахунку на одного працівника банку7,9712,957,244.98-5.71-0.73Рентабельність доходів3.455,235,511,790.272.06Рентабельність витрат157.06153,63143.17-3.43-10.46-13.89

Зрозумівши важливість клієнтів у подальшому розвитку банківського бізнесу, вітчизняні банки почали активно впроваджувати у своїй діяльності певні елементи комплексу маркетингу інновацій з метою підвищення ефективності співпраці зі споживачами. Зокрема, банки останніми роками почали реалізовувати на практиці ряд клієнтоорієнтованих маркетингових заходів, серед яких:

здійснення сегментації клієнтів;

впровадження нового напрямку діяльності банку — обслуговування VIP-клієнтів (VIP-банкінгу);

реорганізація існуючої в банках функціональної організаційної структури в дивізіонально-клієнтську, за якою діяльність департаментів і відділів банку зорієнтована на певні групи споживачів — індивідуальний, корпоративний, міжбанківський бізнес;

створення маркетингових підрозділів у банківських установах;

використання інструментарію маркетингу в напрямку управління лояльністю клієнтів тощо.

На жаль, у вітчизняних банках поки що практично не впроваджуються концепції «оцінки клієнта під кутом 360°», «подієвого» маркетингу та управління досвідом. Першочерговим завданням у розрізі даного питання є розроблення системи управління клієнтською базою банку, на основі якої мають визначатися підходи до налагодження взаємодії банку з різними сегментами клієнтів, параметри вибору та умови реалізації зазначених вище концепцій. Однак, незважаючи на активне впровадження банками програм лояльності, потрібно зауважити, що вони мають певні недоліки та особливості реалізації в сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку банківських послуг, які знижують їх ефективність і не дозволяють досягти поставлених цілей, зокрема:

сутність багатьох програм лояльності в Україні зводиться до VIP-обслуговування клієнтів, як правило, корпоративних, що пояснюється порівняно високим рівнем доходів, які банк отримує від співпраці з ними;

відсутність у вітчизняних банках високотехнологічних, вузькоспеціалізованих, тобто орієнтованих на певний сегмент клієнтів банку, витратних, комплексних програм лояльності, що повязано з недостатнім розвитком ринку банківських послуг в Україні та нерозумінням важливості їх впровадження вищим менеджментом банків;

лояльність клієнтів тісно повязана з якістю обслуговування в банку, а з огляду на невисокий рівень сервісу у вітчизняних банках ефективність реалізації зазначених програм лояльності також є невисокою;

відсутність зворотного звязку з клієнтом, недостатня поінформованість вітчизняних банків про потреби, інтереси, побажання та проблеми власних клієнтів знижують продуктивність впровадження програм лояльності, не дозволяють побудувати довірчі відносини між банком і клієнтом та нерідко призводять до переходу споживача до іншого банку.

Наукові розробки дали змогу встановити зв’язок між банківськими інноваціями та ризиками, що генерують нові продукти, а також класифікувати загрози, що виникають у звязку з формуванням та поширенням інноваційних продуктів. Проведені дослідження дають змогу встановити, що мета статті досягнута, а поставлені завдання — виконані. Проведено теоретичне узагальнення та вирішення актуального наукового завдання, що полягає в розкритті сутності банківських інновацій та особливостей інноваційної діяльності у сфері створення нових фінансових продуктів, сучасних тенденцій банківництва в умовах глобалізації.

Пiдсумовуючи результaти проведеного aнaлiзу, можнa зробити висновок, що дiяльнiсть АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в перiод 2010-2012 рр. булa прибутковою, що на фонi фiнaнсової тa економiчної кризи, негaтивних явищ в економiцi Укрaїни, збиткової дiяльностi бaнкiвської системи в цiлому є свiдченням правильно обрaної стрaтегiї фiнaнсового менеджменту бaнку.

Протягом перiоду дослiдження АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» мaв помiрну ділову aктивнiсть, проте був спроможний ефективно й рaцiонaльно розмiщувaти зaлученi кошти, про що свiдчить отримaння прибуткуi розширення діяльності бaнку. Покaзники фiнaнсової стiйкостi тa лiквiдностi свiдчaть про достaтнiй рiвень фiнaнсової стaбiльностi бaнку.

Висновок

Отже, за період проходження практики у банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»з 18.03.2013р. по 24.05.2013р. ознайомилася з діяльністю банку. З послугами які він надає фізичним та юридичним особам. Отже банк надає такі послуги:

Відкриття та ведення депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб. Банк управляє та контролює депозитні операції у комерційному банку. Розмір відсоткової ставки визначається за сумою вкладу і за строком розміщення коштів.

Банк здійснює операції з платіжними картами. Карти класифікуються за різними критеріями: за формою грошового обігу(готівкові і безготівкові); за видом контрагента (операції з фізичними особами, з юридичними особами, з банками, з міжнародними платіжними системами); за платіжною системою в межах якої проводяться операції. Банк також нараховує витрати і доходи.

Банк здійснює операції з готівковими коштами. Приймаються платежі за комунальні послуги та ін.і здійснюються грошові перекази за кордон та по Україні. Також здійснюються касові операції через банкомати.

Банк АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» здійснює кредитні операції. Надає кредити суб’єктам господарської діяльності, а також фізичним особам. Здійснюється консорціумне кредитування і надається іпотечний кредит. Здійснюється нарахування доходів і витрат за кредитами ( у формі кредитів і комісійних). Обліковуються прострочені, безнадійні та сумнівні кредити.

Банк має в наявності основні засоби та нематеріальні активи. Кошти які особи кладуть на депозитний рахунок , банк використовує як капітал для надання кредиту.

Здійснюється внутрішньобанківський контроль. Він контролює діяльність банку взагальному, а також окремі його відділи (операційний і касовий). Внутрішньобанківський контроль поділяється на: бухгалтерський; фінансовий; адміністративний; внутрішній банківський аудит; податковий облік.

Виходячи з фінансової звітності банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» можна зробити висновок, що банк отримує прибутки. Банк стабільно тримає лідерські позиції на ринку постачання готівки іноземної валюти на Україну. Капітал банку відповідає вимогам Національного банку України.

Список використаної літератури

  1. Барановський О. І. Розвиток банківської системи України : монографія / НАН України ; ДУ «Інститут економіки та прогнозування» ; О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. В. Бридун, С. І. Брус, Є. О. Бублик. — К. : Інститут економіки та прогнозування, 2008. — 584 c.
  2. Васюренко О.В. Банківський менеджмент / О.В. Васюренко. — К. : Академія, 2001. — 320 с.
  3. Дзюблюк О.В. Банківські операції / О.В. Дзюблюк. — Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. — 696 с.