Лексичні і стилістичні особливості газетного і журнального стилів

Лексичні і стилістичні особливості газетного і журнального стилів

Зміст

Вступ

Розділ І. Лексичні і стилістичні особливості газетного і журнального стилів

1.1Загальна характеристика функціонального газетного стилю

1.2Лексичні особливості газетного та журнального стилів

.3Стилістичні особливості газетного та журнального стилів

Розділ ІІ. Дослідження і аналіз лексико — стилістичних особливостей газетного і журнального стилів на прикладі англомовних текстів

.1 Аналіз газетних статей на прикладі англомовних газет The Independent, Business Weekly, Evening News 24, Express, Guardian, The Telegraph

.2 Аналіз журнальних статей на прикладі журналу The Week

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Загально відомо, що мова виступає унікальним засобом спілкування в усіх галузях людської діяльності. Відбір мовного матеріалу залежить від того, яким способом, де й з якою метою вона застосовується. Різні завдання спілкування зумовлюють розшарування літературної мови на певні функціональні різновиди або стилі. Специфіка кожного стилю витікає із особливостей функцій мови в даній сфері спілкування. Функціональний стиль здебільшого трактують як своєрідний характер мови того чи іншого її соціального різновиду, який відповідає конкретній сфері суспільної діяльності й співвідноситься з нею за формою свідомості й створюється особливостями функціонування в цій сфері мовних засобів специфічною мовною організацією, яка утворює загальну її стилістичну забарвленість

Мова як явище соціальне виконує різні функції, пов’язані з тією або іншою сферою людської діяльності. Найважливіші суспільні функції мови наступні:

)спілкування,

)повідомлення,

)вплив.

Для реалізації цих функцій історично оформилися окремі різновиди мови, що характеризуються наявністю в кожній з них особливих лексико-фразеологічних, частково й синтаксичних, засобів, які використовуються винятково або пере важливо в даному різновиді мови. Ці різновиди називаються функціональними стилями.

Одним із функціональних стилів являється публіцистичній стиль, основною функцією якого є вплив на волю, свідомість та почуття слухачів або читачів. Публіцистичний стиль використовується в радіо- і теле- мовленні, літературі, періодичних виданнях (газети, журнали), документальному кіно і в декілька видах ораторської мови.

Стилістичне оформлення публіцистичних текстів останніми роками змінюється. Мова публіцистиці спрямована до масової і різнорідної аудиторії. Зявляється необхідність використання експресивних засобів виразу словотворчого потенціалу мови для максимальної дії на читацьку аудиторію, а також на формування і розвиток мовного смаку і зміни суспільної свідомості. Отже, актуальність нашої роботи полягає в тому, що проблема вивчення стилістичних і лексичних особливостей газетної і журнальної преси належить до найбільш складних, але цікавих аспектів стилістичної теорії. А також обумовлена необхідністю аналізу стилістичних й лексичних особливостей журнального та газетного текстів в звязку з пошуком найбільш адекватного його перекладу з англійської мови на українську.

Метою даної роботи є визначення лексичних й стилістичних особливостей газетного й журнального стилів на прикладі англомовної преси.

В процесі досягнення поставленої мети будуть визначені наступні задачі:

·Охарактеризувати газетний й журнальний стилі;

·Розглянути лексичні й стилістичні особливості газетного й журнального стилів;

·Провести практичний аналіз декілька сучасних газетних і журнальних англомовних текстів;

·Зробити висновки по темі роботи.

Предметом даного дослідження являються стилістичні і лексичні особливості англомовних журнальних й газетних стилів.

Об’єктом дослідження є англомовні журнальні і газетні тексти.

В процесі дослідження будуть використані наступні методи дослідження: аналітичний, контекстуального аналізу, метод суцільної вибірки.

Практична значимість даної роботи полягає в тому, що вона вносить вклад в вивчення мови газетно-журнального стилю. Результати аналізу стилістичних і лексичних мовних особливостей даного типу текстів можуть бути використані в практичній стилістиці і в практичному перекладі в рамках теми «Переклад газетно-журнального інформаційного тексту».

Матеріалом дослідження є статті сучасної англомовної преси

лексичний стилістичний публіцистичний стиль

Розділ І. Лексичні і стилістичні особливості газетного й журнального стилів

.1 Загальна характеристика газетного та журнального стилів

Сучасна мова — це продукт довгого історичного розвитку, в процесі якого мова змінюється. Зміни торкаються всіх сторін (рівні, яруси, аспекти) мовної структури, але діють в них по різному. Історичний розвиток кожного рівня залежить від конкретних причин та умов, які стимулюють зміни в лексичному складі мови, в її фонологічній (фонетичній) організації, та в її граматичному устрої.

В англійській мові існує поняття стилю мови.

Слово «стиль» іде своїми коренями в древні часи. Воно було запозичене європейськими мовами з латинського, «stylos» позначало інструмент, зроблений з чи металу кісти, і використовуваний для листа на воскових дощечках. Один кінець інструмента був загострений для нанесення букв, а протилежний тупий призначався для стирання непотрібних записів.

Слово «стилістика» — недавній прибулець в англійський словник. Згідно Оксфордському тлумачному словнику, воно вперше занесене в словник у 1882 році зі значенням «наука про літературний стиль; наука про лінгвістичні особливості».

Публіцистичний стиль є прямим нащадком давньої риторики. Хоча саме поняття публіцистичного стилю трактується в різних авторів неоднаково. Так, І.В. Арнольд ототожнює його з газетним стилем [1, с.90], Ю.М. Скребнев розглядає його як одну з різновидів газетного стилю, І.Г. Гальперин поєднує в це поняття стиль газетних статей, стиль ораторський і стиль есе.

При такому підході поняття публіцистичного стилю охоплює мовні здобутки різних жанрів, обєднаних завданням комунікації. Аргументація тієї чи іншої точки зору, що має метою схилити адресата до прийняття цієї точки зору, переконати його в правильності висунутих положень, викликати в ньому бажану реакцію на сказане.

Призначення публіцистичного стилю — повідомляючи, переконувати, впливати на маси, формувати в людей певне відношення до різноманітних проблем, повідомляти інформацію, що має суспільне значення. Публіцистичний стиль використовується в газетах, журнальних статтях, у передачах на радіо і телебаченні, у виступах на зборах, нарадах і мітингах.

Публіцистичний стиль знаходить застосування в суспільно-політичній літературі, періодичній пресі (газетах, журналах) та в різноманітних виступах і промовах. У межах публіцистичного стилю широке поширення одержав його газетно-журнальний різновид. До основних рис якого відносяться: економія мовних засобів, лаконічність викладу при інформативній насиченості; наявність суспільно-політичної лексики і фразеології, переосмислення лексики інших стилів (зокрема, термінологічної) для цілей публіцистики; використання характерних для даного стилю мовних стереотипів, кліше; жанрова розмаїтість і зв’язана з цим розмаїтість стилістичного використання мовних багатозначності слова, ресурсів словотвору (авторські неологізми), емоційно-експресивної лексики; використання зображувально-виразних засобів мови, зокрема засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання і вигуки, паралелізм побудови, повтори, інверсія і т.д.).

Система функціональних стилів знаходиться в становищі непереривного розвитку. Самі стилі відокремлені в різної ступені межі декілька із них визначити нелегко, а стилі важко відокремити від жанрів. Ці труднощі особливо помітні, коли мова йде о стилі газет та журналів.[1, с.75]

На думку І.Р. Гальперіна «Очерки по стилистике английского языка» газетному стилю автор присвячує великий розділ глави о мовних стилях. Всередині газетного стилю він розрізняє два різновиду: а) стиль газетних повідомлень, заголовків й обяв, які й складають суть газетного стилю; б) стиль газетних статей, які складають різновид публіцистичного стилю, куди також входять ораторський і стиль есе. [4, с383-405]

Виділити загальні риси газетного стилю все ж можливо, а для стилістики як науки предметом зявляється загальне й закономірне.

Цілком очевидно, що система екстралінгвістичні стилістворюючих факторів має багато спільного навіть в різних типах газетних матеріалів, а оскільки організація мовних елементів стилю самим тісним образом залежить від екстралінгвістичних факторів, специфіка газети як суспільного явища і взагалі специфіка масової комунікації обєктивно приводять до необхідності визнання газетного стилю як одного із функціональних стилів. Соціальна ситуація спілкування для газети надто специфічна. Газета — засіб інформації і засіб переконування. Вона розрахована на масову і притому дуже неоднорідну аудиторію, яку фона повинна удержати, заставить себе читати. Газету звичайно читають в умовах, коли зосередитися довільно важко: в метро, в поїзду, за сніданком, відпочиваючи після роботи, в обведений перерив і т.п. Звідси необхідність так організувати газетну інформацію, щоб передати її швидко, стисло, повідомити основне, навіть якщо замітка не буде дочитана до кінця, і оказати на читача визначений емоційний вплив. Висловлювання не повинно вимагати від читача заздалегідну підготовку, залежність від контексту повинна бути мінімальною. [1, с.76]

Крім того, газетна стаття повинна бути побудована таким чином, щоб привернути увагу читача і утримувати його на протягу всієї статті, але одночасно читач, читаючи "між ділом" або швидко перебігаючи статтю, повинен опанувати максимум інформації.

Разом із цим наряду з звичайною тематикою в газеті зявляється практично усяка тематика, яка чомусь стає актуальною. Потім ці нові ситуації і аргументи теж починають повторюватися. Ця повторність, а також й те, що журналіст звичайно не має часу на пильну обробку матеріалу, ведуть до частого використання штампів. Все це і створює своєрідність стилістворюючих факторів газетного тексту. [1, с.76]

Газетна та журнальна стаття являється різновидністю публіцистичного стилю, в деяких випадках надто наближеного до живого спілкування. Стиль газетної статті відрізняється свободою в порівнянні, наприклад, з діловим або науковим стилем, однак він не такий багатий, як, наприклад, художній.

Для досягнення експресивності автори використовують певні засоби, специфічні для даного стилю. Публіцистичний жанр газетного стилю активно взаємодіє з іншими функціональними стилями, використовуючи їхні прагматичні засоби і прийоми. У ньому, за словами Б. Вуайена, спостерігається «змішування розмовної мови, щоб бути зрозумілим, наукового стилю, щоб бути точним, художнього, щоб справити враження». Вплив на читача (переконання, полеміка, агітація, пропаганда) вимагає широкого використання експресивних мовних засобів. Якщо в художній літературі експресивність носить індивідуально-образний характер і має на меті емоційний і естетичний вплив на читача, то експресивність у газетній публіцистиці служить завданню впливати на маси з метою спонукання їх до активних дій, а також формування суспільної думки.

У мові преси виявляється тенденція до зближення норм усної і писемної мови: з одного боку, оскільки варіанти писемної мови сприймаються як найбільш очевидно нормативні, то вони починають діяти і в усному мовленні, з другого боку — навіть у діловому стилі відбувається процес поступової відмови від застарілих, книжно-писемних форм і конструкцій, що закріплюється мовною практикою газет.

Функції мови в пресі неоднорідні: тут зустрічаємо, поряд з комунікативною функцією, також функцію експресивну та імпресивну. Це залежить насамперед від газетного жанру (комунікативна функція проступає на перше місце в інформації, повідомленні; експресивна — у репортажі, фейлетоні та ін., імпресивна — у публіцистичній статті). Цей факт також утруднює бездоганне користування мовою в газеті, тому що від журналіста вимагається володіння літературною лексикою і фразеологією в дуже широкому її обсязі (нарис, есе), діловою лексикою (повідомлення, інформація), лексикою повсякденного спілкування, тобто усним варіантом літературної мови (репортаж, фейлетон та ін.)

Лексика будь-якої мови неоднорідна за уживаністю в різних функціональних стилях. Частина лексичного складу є відносно універсальною і може вживатися всіма носіями мови у будь-якій ситуації. Це загальновживана або стилістично нейтральна лексика. Стилістично обмежена (чи стилістично забарвлена) лексика — це ті слова, що, крім денотативного значення мають ще й стилістичні конотації. [3, с. 88]

Як відомо, кожен з нас, а значить і журналіст, реалізує в своєму мовленні тільки певну частину тих можливостей, які дає йому мова, залежно від віку, освіти, професійної належності, особистих властивостей і уподобань, внутрішнього, духовного життя, а також від потреб і обставин мовлення. Жодна людина не знає всього лексичного запасу своєї мови; мовний досвід кожного з нас частковий і однобічний. Проте газета — продукт колективної творчості, тому вона й повинна прагнути до оптимальної лексичної і фразеологічної повноти. Про негативні риси мови газет писалося й говорилося вже багато. Найголовніші з них — «штампований пафос», зловживання іншомовними словами, засмічення лексики професіоналізмами і жаргонними словами, надто ускладнений синтаксис, погано мотивована образність, невиправдана строкатість лексики та ін. Мовна помилка — завжди і скрізь риса індивідуального мовлення: адже у мові як системі помилок бути не може. Навіть найбільш «закоренілі» канцеляризми і штампи як явище мови є результатом потреб мови у постійно відтворюваних засобах вислову з точним, локальним і звичайно вузьким змістом. Тому можна погодитися з дослідниками, які твердять, що в мові немає шаблону, проте у мовленні він є: ми натрапляємо на нього в текстах, автори яких пишуть шаблонно (адже саме кількаразове повторення у тексті певного мовного засобу створює враження шаблону, якщо цей мовний засіб аж надто високомовний, недоречно вишуканий або загалом не властивий повсякденному мовленню).

Мова публіцистики дає багатий матеріал для досліджень у галузі функціональної і практичної стилістики, для з’ясування проблем функціональних стилів, для розроблення теорії газетних жанрів і чітко виділяється як окремий об’єкт вивчення. На газетних шпальтах публіцистичний стиль репрезентований якнайширше, і тому поняття "мова газети" і "публіцистичний стиль" часто ототожнюються. Досі дослідники найбільшу увагу звертали на газетно-журнальний різновид цього стилю — найпопулярніший вид масової комунікації. До основних рис мови газети належать: економія мовних засобів, стислість викладу і водночас інформативне його навантаження; вживання зрозумілих слів та висловів; використання суспільно-політичної термінології; помітна наявність мовних кліше, штампів; переосмислення лексики інших функціональних стилів, чіткість синтаксичних конструкцій, ретельно продумане вживання слів, використання різних виразних та зображальних засобів.

Розглянемо деякі основні особливості даного стилю.

.2 Лексичні особливості газетного та журнального стилів

Основою будь-якого стилю є загальновживана лексика, так як вона представлена у всіх типах літературного, книжково-писемного та усно-мовленнєвого матеріалу, адже саме ця лексика створює ту основу, на якій взагалі можливе розуміння. Загальновживана лексика створює той фон, на якому виділяються, з яким вступають у відповідні відношення різноманітні елементи словникового складу мови.

Кількісно-якісний аналіз газетної та журнальної лексиці виявив великий процент власних імен: топонімів, антропонімів назв установ і організацій і т.п. Більш високий в порівняння із іншими стилями процент числівників, а також велика кількість дат.

З точки зору етімологічної характерно величезна кількість інтернаціональних слів і схильність к інноваціям, які, однак, надто швидко перетворюються в штампи: vital issue, free world, pillar of society, bulwark of liberty, escalation of war.[1, с77]

Характерною особливістю газетної та журнальної лексиці вживається велика кількість суспільно-політичних термінів (apartheid, by-election, per capita production), медичної термінології:"Star Fever" (The Day, 10.03.2004), термінів військової справи: "Deans devices open new era in battle for votes" (Advertising Age, 19.01.2004), "Software pact" (The Times,17.07.1997), політичних термінів: "Vote With Your Head, Not Heart " (The Day, 17.02 2004), термінів сфери мистецтва та літератури:"Trojan Horse of Architecture" (The Day, 02.03.2004), "Earth -bound comedians" (The Times, 26.07.97), спортивних термінів: "Names win 561m award for losses" (The Times, 7.04.97), імен та назв, неологізмів. [9, c1-2]

Основу мови газетно-публіцистичного стилю складає книжково-повсякденна лексика, що являє собою поєднання елементів лексики і синтаксичних структур різних стилів. Але треба зазначити, що при цьому частково зберігається чи втрачається стилістичне забарвлення. Книжковий характер мови газетного стилю визначається тим, що він виражає цілісну інформацію, заздалегідь продуману та організовану.

Мова журнальних статей суспільно-політичних журналів майже не відрізняється від газетних статей. В них ще в більшому ступені, ніж в газетних статтях, зявляються літературно-книжкові раритети, неологізми (навіть такі, котрі потребують пояснення в тексті), вставні речення, звична образна фразеологія і інші компоненти публіцистичного стилю. [4, с408]

Широке використання в газетно-інформаційному стилі імен та назв робить повідомлення конкретним і співвідносить дані відомості з певними особами, закладами чи районами. Це передбачає значні попередні (фонові) знання у Рецептора, які допомагають йому повязати назву з обєктом, що називають. Так, англійському Рецептору добре відомо поза контекстом, що Park Lane — це вулиця, Columbia Pictures — кінокомпанія.

Назви та імена досить часто використовуються в газетно-інформаційних матеріалах у скороченій формі. Часто ці скорочення можуть бути невідомими широкому колу читачів і їх значення тут же розшифровуються. Але існує багато таких скорочених назв, до яких читачі газети давно звикли, і тому їх не потрібно тлумачити. Велика кількість таких скорочень — це характерна риса газетно-інформаційного стилю сучасної англійської мови.

Сюди належать:

·назви партій, різних організацій та посад:ILM = Industrial Light & Magic (кінокомпанія, що створює цифрові та звукові ефекти);

·прізвища відомих політичних діячів культури: RLS = Robert Louis Stevenson;

·географічні назви: NJ. = New Jersey; SF = San Francisco.

Подібні скорочення зустрічаються у газетних текстах, незалежно від їх тематики.

За своєю структурою і засобом створення неологізми в мові газети та журналу представлені декількома варіантами. Найбільш характерними засобами створення неологізмів в мові англійської газети та журналу являється словостворення:

·Словоскладання — як тип словостворення представляє собою злиття двох або більш основ для створення нового слова. Для складних англійських слів найбільш частотними являються утворення, які складаються з двох основ. В останній час в мові англійських і особливо американських газет та журналів зявилося безліч іменників, які утворені по конверсії засобом словоскладання із сполучення дієслова і прислівника. В деяких спостерігається чітка повторюваність другого компоненту, яка в ряді випадків надає підставу вважати, що намічається визначена залежність між моделлю і її значенням. Тому часто можна прогнозувати значення кожного нового у створеного за даною моделлю слова. (Stay — in — пікетування, Ride — in — протест проти дискримінації в ставленні до проїзду негрів в автобусах, Sit — in — сидячий страйк, OVER: Take-over — захоплення влади, Switch-over — перехід (на іншу тему), Push-over — легко переборна перешкода, OUT: Drop-out — юнак, який кинув вчитися, Lay-out — людина, яка втратила роботу;

·Афіксація (brinkmanship, craffmanship, oneumanship, showmanship, bangdom, bogdom, suckerdom, factionalize — вигадувати;itemize — розглядати по пунктам;leonize — виходити у відкритий космос (утворено від прізвища космонавта А. А. Леонова); іnstitutionalize — узаконювати, anti-apartheid, anti-fascist, pre-capitalist, pre-election.),

·Конверсія — перехід із одної частини мови в другу, що приводить до створення нового слова без змінювання його початкової форми. Це ще одне джерело неологізмів в англійської мові. Створені по конверсії, вони широко поширені в газетної лексиці. Висока частотність слів, створених по конверсії — одна із відмітних рис газетного стилю. Найчастіше це дієслова, які створені від іменників, і іменники, створені від дієслів. Доречно відмітити, що в знов створенім слові нерідко розвиваються значення; лише непрямо повязані зі словом-основою. Наприклад, в парі to hit — a hit; можна спостерігати цікавий розвиток значення в іменнику. В результаті цілого ряду переносів і переосмислене значення a hit стало означати успіх або то, що має успіх;

·Скорочення — велика кількість скоро чуваних слів, особливо часто зустрічаються в заголовках — характерна риса мови газети та журналу. Абревіатура, тобто скорочення слів до одної літери, вимовляється за літерами: HO — Home Office; UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; WHO — World Health Organization; NASA — National Aeronautics and Space Administration. Як правило, таки скорочення, що давно використовуються, не пояснюються в тексті;

·Запозичення із інших мов(«Wray buys pizza slice» (The Times, 17.07.1997), «Dangerous vodka and zakuskі» (The Moscow Tribune, 25.02.1998), «Basic training in a babushka boot camp» (Kiev Post, 6-12.02.97); та велика кількість інтернаціональних слів: «Bush Vs. Kerry: Suiting up for a nasty brawl» (Advertising Age, 08.03.2004). Також існує багато запозичень у політичній сфері, наприклад: Franquista- послідовник політики іспанського диктатора Франко (ісп.) — brigatisti[bri:ga:ti:sti:] — члени терористичної організації «Червоні бригади» (італ.)- (Аl)fatah- нaйбільша партизанська група організації визволення Палестини, — ayatollah (з арабської) — релігійний вождь ісламської секти Shгite в Ірані (слово стало відомим з січня 1979 року, коли після скидання шаха Ірану до влади прийшов Аятолла Хомейні). [9, c2-3]

Проводить спостереження над утворенням і причинами появлення неологізмів філолог Градобик. Він виділяє наступні морфологічні засоби утворення неологізмів за допомогою суфіксів: -ish, -y, -ese, -thon, -holic. Workaholic, bookaholic, chocaholic, drinkahilic, milkaholic, carollerthon, swimmerthon, mawkish, ploddy, housewifey.

Є інші способи утворення нових слів, наприклад слів-композитів, які пишуться через дефіс: tip-and-run (business), from rags-to-riches (topics), nitty-gritty (questions) та інші. [6, с.107-110]

Слова зниженого стилістичного тону, до яких належать розмовні слова, або коллоквіалізми, ("Mimicking New York, L.A. hawks its assets" (Advertising Age, 01.03.2004), діалектизми не дуже часто зустрічаються у пресі, тому що вони можуть перешкоджати розумінню статті. Найбільш чисельною у газеті є група коллоквіалізмів, які змінюють фонетичну форму, не змінюючи лексико-стилістичного значення (див. класифікацію коллоквіалізмів у А.Н. Мороховського [8, с86-93]): "Las Vegas ad slogan takes on life of its own" (Advertising Age, 08.03.2004), "Betcherlife, Herbalife" (Forbes, 3/1993). [9, c.3]

Що стосується фразеології, то газетно-інформаційний стиль визначається широким використанням готових формул або кліше. Тут виділяються численні вставні звороти, що вказують на джерело інформації (it is reported, it is claimed, according to well-informed resources; оголошено, повідомляють), стійкі словосполучення із стертою образністю (to set the tone, to throw light, to gave the lie).

З лексико-фразеологічних особливостей газети потрібно відмітити заміну простого дієслова стійким поєднанням, що додає в кожне речення зайві склади і створює враження великої плавності: render imperative, militate against, make contact with, take effect, serve the purpose of, etc. В таких поєднаннях частіше всього, беруть участь дієслова з широкою семантикою, такі, як: рrove, render, serve, form, play, що поєднуються з абстрактними іменниками і прикметниками. Вони використовуються часто в пасивній формі: greatly to be desired, a development to be expected, brought to a satisfactory conclusion[1, с. 81].

Граматична своєрідність мови газети в інформаційному стилі досліджена В.Л.Наером. Він відзначає своєрідність у використанні часів та станів, часте вживання не особових форм, численність складних атрибутивних утворень, особливі форми введення прямої мови та перетворення прямої мови на непряму, а також особливості у порядку слів і широке використання складнопідрядних речень. Так, наприклад, цей дослідник звертає увагу на місце обставин певного часу не на початку та не в кінці речення, як звичайно, а між підметом і присудком, що своєю незвичайністю концентрує увагу на присудку. Сама обставина часу при цьому не має основного значення, вона несуттєва, оскільки газетна інформація, як правило, описує події, що відбулися напередодні. Якщо в реченні є декілька різних обставин, то обставина часу за правилами граматики, повинна бути на останньому місці. Але у газетних повідомленнях цей порядок часто порушується, так як інформацію несуть більше обставини місця, а не часу; обставини місця виражаються зворотами із декількох слів та стоять в кінці речення.[1, с.82]

.3 Стилістичні особливості газетного та журнального стилів

На думку Брандесу та Провоторова, основним стилистичним принципом організації мови в публіцистиці — сполучення стандарту і експресії.

Для усіх газетних жанрів характерні загальні форми реалізації стислості: компресія інформації та передача певної частини повідомлень імпліцитно. Як результат стислості відбувається економія мовних засобів за рахунок комунікативно менш важливих фрагментів повідомлення. Основний стилістичний принцип організації мови в публіцистиці — поєднання стандарту та експресії.

Слід звернути увагу на мовні особливості заголовків англійських газет та журналів. Оскільки їх функціональне призначення — це стисло висловити зміст нотатку в як мого більш сенсаційному вигляді. В заголовках пропускаються артиклі, дієслова — звязки, займенники і т.п. Широко використовуються інфінітивні конструкції.

Також часто використовують називні речення, еліптичні конструкції (ROAD TO RUIN OPENS. BRITISH AT WORLD UNION MEETING UN DELEGATES BOUNCED. ARMS A THREAT TO FOOD. COULD FIND NO BETTER WAY. HEARD THEM PROTEST.).

Особливо найчастіше використовують неособові форми дієслова: герундій, дієприкметник, інфінітив (IGNORING FACTS. SWEPT AWAY. THINLY CONCEALED. PREMIER TO SPEAK ON MONDAY, BIG THREE TO ORGANIZE IT. SWEETS TO BE DEARER. S. E. А. Т. О. COUNGIL TO MEET IN KARACHI. MR. EISENHOWER NOT TO BE PROVOKED (Manchester Guardian Dec. 30, 1955.))

Є заголовки, в яких з метою емфази використовується повторення (Shame! Shame! Shame! (Daily Worker 15/XII — 1955))

Заголовки англомовних газет та журналів можуть складатися із одного слова (MISTAKE. IMPOSSIBLE. AMAZING. MURDERED.) та цілих речень ("Good Teachers Like Their Pupils" (The New — York Times, Jan. 29, 1956))

В газетних та журнальних статтях словник більш або менш однорідний за своїми стилістичними характеристиками. Однак, й тут часто зустрічаються випадки зєднання літературно-книжкової і розмовної мови. Це пояснюється різноманітністю сфер суспільної діяльності, які знаходять своє висвітлювання на сторінках газет та журналів.

Для газетних та журнальних статей типово використання таких традиційних перифразів, як great powers — СРСР, США, Англія, Франція, marshall countries — маршалізовані країни, — і т. п.

Також в мові сучасних англійських газет та журналів використовуються телескопні слова. Злиття чи телескопія набуває все більш важливу роль в створення сучасної англійській мови. І.М.Берман, В.І.Лейчик та інші вчені зробили телескопію раніше обєктом своїх досліджень. Вони проаналізували структуру та семантичні характеристики слів, утворених за допомогою злиття, а також область їх використовування. Однак, телескопія є все ще недосить вивченім явищем в словотворенні англійській мові. Телескопія — це спосіб словотворення, при якому зявляється нове слово, як результат злиття повної основи одного слова і скороченої основі іншого чи двох скорочених основ. Значення нового слова включає повністю чи частково значення обох компонентів, що його складають. Наведемо декілька прикладів телескопних слів: brunch=breakfast-lunch, Interpol=International-police, bionics=biology-electronics[10,c.155]

Слід відзначити і деякі особливості синтаксичної організації тексту газетно-інформаційного стилю: наявність коротких самостійних повідомлень (1-3 висловлення), які складаються з довгих речень із складною структурою; максимальний поділ тексту на абзаци, коли майже кожне речення починається з нового рядка; наявність підзаголовків у всьому тексті для підвищення зацікавленості читачів; використання численних атрибутивних груп.

Особливістю газетних та журнальних статей зявляються алюзії на добре відомі факти та події дня.

Таким чином, проаналізувавши лексико-стилістичні особливості газетного та журнального стилів англомовної преси ми дійшли висновку, що стиль преси має в себе спільні риси з художнім, розмовним,науковим стилями, а також має свої особливі ознаки.

Розділ ІІ. Лексичні та стилістичні особливості газетного та журнального стилів на прикладі англомовної преси

Газети та журнали були першими засобами масової інформації. Однак, раніш наклади газет обмежувалися можливостями їх транспортування і розповсюдження, неграмотністю населення і цензурою. Але за останні два сторіччя поширена освітня система, знімання цензури, нові технології печаті і невеликий розмір Великобританії винищили ці труднощі і створили незалежну систему друкованих ЗМІ.

Зростання грамотності після 1870 року забезпечив власників газет швидко зростаючим ринком. Це привело к підвищенню популярності газет і журналів, які раніш були доступні тільки середньому класу і вищому світу. Друковані видання стали використовуватися не тільки для передачі новин, інформації і спілкування, але також для розваги, що неминуче привело к росту доходів власників газет. Нові різновидності друкованих видань стрімко розвивались в благодатної атмосфері суперництва наприкінці девятнадцятого — спочатку двадцятого століть, заохочувані розвитком реклами. Власники друкованих видань також усвідомили, яку політичну і суспільну роль може грати газета або журнал.

Дослідження стилістичних особливостей журнального тексту преси видається цікавим величезної читацької аудиторії. Сьогодні журнальний тип видань впевнено зайняв власну нішу на ринку мас-медіа.

.1 Аналіз англомовних газет The Independent, The Telegraph, The Guardian, Business Weekly, Express, Evening News 24

Специфічна побудова англійських газетних заголовок служить різним цілям: вони повинні примусити читача заінтересуватися заміткою і забезпечити компресію інформації. [1, с.77]

За своєю структурою заголовки англійських газет можуть складатися із одного речення або двох-трьох речень.

Наприклад: Germany closes 4,700 farms in dioxin scare [13, 07.01.11]

Синтаксично заголовки — це дуже коротке речення або фраза за різноманітною структурою:

а) розповідне речення, наприклад: Tourists to Rome hit with new hotel tax [13, 04.01.11];

б) питальні речення: Legal merger set for New Year conclusion? [15, 07.01.11], Do you think its right that a McDonalds in Norwich is open on Christmas Day? [17, 07.01.11];

в) називні речення: Belarus factfile [13, 20.12.10], Winter swimmers[13, 20.12.10];

г) еліптичні речення: Mediator head under fire[13, 06.01.11];

ґ) фрази, що містять дієслівні форми: Taking trauma to the next generation[13, 23.11.10];

д) складні речення: MUM SEES SON DIE AFTER HE IS KNIFED BY GANG OF SCHOOLBOYS [16, 07.11].

Заголовки також можуть вживати пряму мову: David Cameron: Britain on New Year terror alert [13, 31.12.10].

Заголовки англійських газет дуже часто містять різного роду скорочення. Ці скорочення заважають розуміння змісту статті. Найчастіше ці скорочення потім розшифровуються в текстах самої статті. Наведемо приклади, в яких скорочення в заголовках розшифровуються в тексти самої статті:scrap Rob Andrew role. Martin Johnson will have a new boss after the Rugby Football Union’s chief executive John Steele confirmed plans to redefine Rob Andrew’s current role and appoint a new performance director.[12, 06.01.11]architects RMJM sued by US staff. RMJM, the architecture firm responsible for the Scottish parliament, is being sued by employees in the United States over claims that it owes them hundreds of thousands of dollars..[14, 07.01.11]management £4.25m buyout of ASL. Law firm Birketts, forensic sponsor of Business Weeklys East of England Business Awards, has acted for Matrix Private Equity Partners in a £4.25 million management buyout of Automated Systems Group Ltd (ASL).[15, 07.01.11]

What is a DNS service and how does it work? DNS stands for Domain Name System, the hierarchical naming system that makes it possible to give each website a unique, human-friendly address. [13, 03.12.10]P BOSS ADDRESSES CONFERENCE — Peter Connelly, who became known as Baby P, was 17-months-old when he died in August 2007 at the hands of his mother Tracey Connelly, her lover Steven Barker and their lodger, Barker’s brother Jason Owen. The boy had suffered 50 injuries despite receiving 60 visits from social workers, doctors and police over the final eight months of his life. [16, 07.01.11]

£50,000 REWARD TO CATCH JO’S KILLER- Miss Yeates’s snow-covered body was found on Christmas Day, a week after the 25-year-old landscape architect disappeared following a night out with work colleagues in Bristol.[16, 07.01.11]

Однак бувають випадки, коли найбільш розповсюджені скорочення, до яких читач англійських газет давно звик, не розясняються навіть в слідуючи за заголовком текстах.rejects by-election pact suggestion. [12, 06.01.11] РМ — Prime Minister, премєр-министр;bailed on wife murder charge killed himself.[12, 06.01.11] OAP — old — age pensioner, пенсіонер;surgeries running out of flu vaccine after surge in cases. [13, 06.01.11] GP — лікар загальної практиці, лікарі -терапевти.

В заголовках часто використовуються імена власні. Вони можуть бути як відомі читачу, так й не відомі. Наприклад: Bill Clinton is named the animal world’s new best friend[12, 02.01.11] Mikhail Khodorkovsky: The latest victim of Vladimir Putin’s vendetta politics [14, 27.12.10].

Також як і скорочення власні імена, якщо вони не відомі або менш відомі, пояснюються у тексті статті. Наприклад: Chaytor sent to prison for 18 months for fiddling MP’s expenses. The former Labour MP David Chaytor has been sentenced to 18 months in prison for falsifying his expenses claims.[13, 07.01.11];Trade Minister Lord Green refuses to back UK arms industry [13, 07.01.11] — в цьому випадку пояснення проходить в самому заголовку;

Boris warns Cameron on bank tax and ‘rhetoric’- Boris Johnson has fired a warning shot to the Coalition over taxes being imposed on bankers in the City… The London Mayor said he worried about the rhetoric some of David Camerons ministers used when talking about banks and the financial services sector… threats to banks could mean less money being invested in the City, he said.also warned the Prime Minister that the 50 pence rate of income tax for high earners must eventually be scrapped if London is to remain competitive. [13, 31.12.10] — В цьому прикладі читачеві пояснюється, що Boris — це London Mayor, а Cameron — Prime Minister.

Edward celebrates 107th birthday. Edward Williams of Great Ellingham who has celebrated his 107th birthday. [17, 24.12.10] Keep active and be good. That is the secret to a long life, according to one of Norfolks oldest residents, who celebrated his 107th birthday at the weekend. [17, 24.12.10]

В заголовках англійської преси часто використовуються числівники, які записуються цифрами: £20M CUTS BUT STAFF GET IPADS. — 20 мільйонів фунтів. [16, 07.01.11]

Газетний стиль має свій специфічні вокабулярні особливості і характеризується наявністю:

а) термінів. При чому, типології термінів відповідає зміст статті. Наведемо приклади із статей політичних, економічних, юридичних, наукових, спортивних, медицинських тематик. Політичні і економічні терміні: a financial crisis [12, 11.12.10], oil prices [13, 11.12.10],economic boom [13, 07.01.11], media witch-hunt [16, 07.01.11], political pressure[16, 07.01.11], flagrant breach of the rules of natural justice [16, 07.01.11], government ministers[17, 11.12.10], anti-semitism [12, 03.01.11], US foreign policy [12, 06.01.11], the pro-democratic opposition [13, 11.12.10], extremists [13, 11.12.10], anarchists [12, 27.11.10], detractors [13, 11.12.10], supporters [13, 11.12.10], a corrupt vertical of power [13, 11.12.10]; юридичні терміни: law firms [15, 07.01.11], attorney [15, 07.01.11], solicitor [15, 07.01.11], litigation department [15, 07.01.11], trial [16, 07.01.11],one gang member [16, 07.01.11], the jury [16, 07.01.11], witnessed [16, 07.01.11], security clearance [12, 06.01.11], riot [12, 27.11.10], mayhem [12, 27.12.10]; медицінські терміни: fly plague, symptoms, epidemic, doctor, vaccine, patients, swine flu, the vaccination, the jab [16, 07.01.11], mouse infestation [16, 07.01.11]; наукові терміни: extraterrestrial life, alien life, forms of life, the Universe, alien lifeforms, meteorites [12, 05.01.11], the vocabulary [12, 03.01.11], tweeter [12, 19.11.10]; компютерні терміни: tablet computers [16, 07.01.11], cyber security [12, 06.01.11], website WikiLeaks [12, 06.01.11]; спортивні терміни: heavyweight champion [14, 07.01.11], captain [13, 07.01.11], victories, three games, teams [12, 02.01.11], воєнна термінологія: helicopters, armoured vehicles, troops, foreign soil [13, 24.12.10];

б) емоційно окрашених слів, які несуть як позитивну та і негативну окраску: the extraordinary success of the book [12, 03.01.11], flagrant breach [16, 07.01.11], extravagant iPads [16, 07.01.11], the dramatic change of government policy [16, 07.01.11], heartbroken residents [17, 07.01.11], deep fears [12, 03.01.11], embarrassing disclosures [12, 06.01.11], an unlikely rabble-rouser [12, 27.11.10], brutally assassinated [12, 07.01.11], edicts became soul-destroying[16, 07.01.11], utterly opaque [17, 24.12.10], embarrassing information [12, 06.01.11], flamboyant style [12, 03.01.11];

в) слова розмовної лексиці: baubles and wreaths [17, 07.01.11], cheap gimmicks [12, 27.11.10];

г) неологізмів: clothesaholic [12, 12.12.10], a "milkaholic" baby [12, 03.01.11], high-earning yuppies [12, 09.09.10], yuppiefied dolls’ houses[14, 07.01.03], found herself on live phone-ins [12, 03.09.10];

ґ) абревіатури, які стали новими словами: DINKY:Double Income No Kids Yet -Affluent, childless couples,YUPPIE:Young Urban Professional -Ambitious career person, SINBAD:Single Income No Boyfriend Absolutely Desperate -Single woman in her thirties, SITCOM:Single Income Two Children Oppressive Marriage — Unhappy marrieds, WOOPIE:Well-Off Older Person — Affluent and active retired people. [12, 09.09.03];

д) абревіатури: EU refuses Iran’s nuclear tour offer-The European Union [12, 08.01.11], The Financial Services Authority (FSA), Committee of European Banking Supervisors (CEBS) [13, 18.12.10], Mediterranean diet ‘to be awarded Unesco status’, says Italy.. [13, 23.08.10], At least 17 killed in attack aimed at border policeman in Spin Boldak, while NATO announces roadside bomb deaths…[14, 07.01.11], It’s life, but not as the scientists of Nasa know it [12, 05.01.11];

е) запозичення: …saying: Much of Theobald Road is gritted as it is on a bus route, although unfortunately for these residents it does not cover the cul-de-sac.(фр.) [17, 07.01.11], a pizza (італ.) [16, 07.01.11], A new one-stop office (амер.)where clients can obtain a full range of professional advice — on legal, accountancy and financial planning issues — is to be opened at Long Melford in Suffolk. [15, 04.01.11], An Essex entrepreneur (фр.) is offering to invest £100,000 in an exciting new business idea.- из фр. [15, 03.01.11];

є) клише: Officials now admit that a complete review of how flu jabs are ordered is needed to find out what went wrong this winter. [16, 07.01.11], publicity and public pressure [17, 11.12.10], the flow of information [13, 04.01.11], the White House [12, 06.01.11], China’s Politburo [13, 07.11.10], A ban on smoking [16, 07.01.11], to publicise the case in circumstances [17, 11.12.10], the bottom line [12, 07.01.11], stand in solidarity [12, 27.12.10], a historic TV address to the nation [13, 11.12.10], public reactions [13, 11.12.10], vital piece of information [16, 07.01.11], WAR HERO [16, 07.01.11], As health officials appealed for calm [16, 07.01.11], the bureaucratic burden [16, 07.01.11], the wartime spirit [12, 03.01.11], values of modern democracy [12, 0.01.11], power of money and markets [12, 03.01.11], a lengthy denunciation [12, 03.01.11], the world’s problems [12, 03.01.11], the Cold War [12, 06.01.11].

Клише, які мають свого роду опорне слово. Це слово характеризується високою частотністю. Наведемо приклади зі словом ban: BANNED: THE CRUEL GREEN GOBLIN CARERS [16, 07.01.11], PEST TEAMS BANNED BY A BUDDHIST [16, 07.01.11], Spain smoking ban law approved [13, 22.12.10], announced a ban [12, 27.11.10], plan to ban vending machines[12, 02.12.10], a 30-month ban[12, 04.11.10], the country has banned [14, 07.01.11].

Наступні граматичні особливості англомовних газет являються дуже важливими і можуть бути розглянуті як їх граматичні параметри:

а) складні реченні с підрядними: Geraldine is a professional carer who has supported us in many ways since my daughter left hospital severely brain damaged, six years ago…[14, 01.01.06], The latest setback will also disappoint President Obama’s administration, which has been criticised for engineering a "jobless recovery"… [12, 08.01.11];

б) дієслівними конструкціями: That means enabling both sexes to protect themselves from infection and to access their legal, human and economic rights. [12, 01.12.10];

в) атрібутівні групи та епітети: wintry weather[17, 07.01.11], nightmare fight [17, 11.12.10], deep fears [17, 11.12.10], the most visible and forceful advocates[12, 06.01.11], a carefully constructed family man image [12, 07.01.11], the bloody Beslan school siege [13, 11.12.10], New hope for Norfolk tug-of-love mother [17, 11.12.10], It was revealed yesterday that a father-of-two died on Christmas Day after suffering from flu-like symptoms [16, 07.01.11], top-of-the-range tablet computers [16, 07.01.11], fan-mail [12, 03.01.11] it was a somewhat hit-and-miss career [12, 03.01.11], prize-winning novel [12, 03.01.11], a wake-up call [16, 07.01.11], to be low-key[16, 07.01.11];

Лексика газетних статей утримує в себе використання перифраз: The peoples of the third world (мається на увазі розвиванні країни) offer us an example of a continuing geopolitics of resistance, of alternative political thinking (eg the Zapatistas) and of alternative philosophies of global reflection [14, 25.09.10], Detailed planning for the biggest event (мається на увазі одруження Prince William and Kate Middleton) in London since the Queen Mothers funeral in 2002 has only just begun. [16, 07.01.11], Mr Daley was not part of the White House inner circle…[12, 07.01.11], The Kremlin said in a statement that it "has made its choice" to buy two Mistral-class ships [13, 24.12.10].

Використовуються ремінісценції: Five student protests that shook the world [12, 27.11.10]. В назві статті використовується фраза із назви книги американського журналіста і соціалісту о жовтневих подіях в Росії в 1917 році «Ten Days that Shook the World» (1919) [19] China builds a ‘new China builds a ‘new Silk Road’ to pave over its troubles [13, 07.11.10]. Великий шовковий шлях — це найвідоміший торговельний маршрут старожитності, що виникнув у перші сторіччя нашої ери. Ним товари з Китаю потрапляли до Східної та Західної Європи, Близького Сходу,Північної Африки. [19]

Дуже поширено використання ідіоматичних виражень: They also suggest that the success of the book could be an important straw in the wind as France enters a political cycle leading to the presidential elections of May 2012. [12, 03.01.11]. Straw in the wind натяк, вказівка [20] Judging by the contents of his memo, Mr Lew believes further leaks can be prevented by senior staff keeping a closer eye on their employees. [12, 06.01.11]. Keeping a closer eye-наблюдати, слідити за кимось або чимось уважно. [20]

2.2 Аналіз журнальних англомовних статей на прикладі журналу The Week

Як відомо, функція публіцистичного стилю, яка відрізняє його від інших мовних стилів може бути сформульована наступним образом: вплив на читача або слухача з метою переконати його в правильності висунутих положень або викликати у нього бажану реакцію на вимовлене не стільки логічно обґрунтованої аргументації, скільки силою, емоційною напруженістю висловлення, показом тих рис явища, котрі найбільш ефективно можуть бути використані для досягнення поставленої мети.

У публіцистичному стилі образність мови носить сталий характер. Метафори, порівняння, перифрази і інші засоби емоційного впливу беруться із загального мовного фонду виразних засобів.

Третя риса публіцистичного стилю — стислість висловлення. У деяких його різновидах ця риса набуває характер особливого прийому. [4, с.405-406]

Яким би не був англійський журнал — мова його статей має загальні риси із газетним стилем. В наданій роботі ми розглянемо лексичні та стилістичні особливості журнальних статей на приклади англомовного журналу «The Week».

Для статей англійського журналу характерно використання скорочень. Більшість цих скорочень відомі англійському читачу, деякі — розшифровуються в тексті статті. Наведемо приклади:

The VAT debate came amid signs of growing unrest on the Tory backbenches [18, с6] VAT- value-added tax (податок на додану вартість);

…HIV-positive boy from an orphanage in Ukraine… [18, c.8] HIV- immunodeficiency virus (вірус імунодефіциту);

Two weeks ago the EU announced it would extend until March…[18, c.9]: EU- European Union (Європейський Союз);

Англійський журнал відрізняється незвичайною широтою тематики, він можуть стосуватися будь-якої теми, що потрапила в центр суспільної уваги. Це, безсумнівно, позначається на мовних особливостях даного стилю: виникає необхідність включати спеціальну лексику, що вимагає пояснень, а іноді і розгорнутих коментарів.

З іншого боку, цілий ряд тем постійно знаходиться в центрі суспільної уваги, і лексика, що відноситься до цих тем, набуває публіцистичну забарвлення. Таким чином, у складі словника мови формується коло лексичних одиниць, характерних для публіцистичного стилю.

Серед таких постійно освітлюваних тем в першу чергу слід назвати політику, інформацію про діяльність уряду і парламенту, вибори, партійних заходах, про заяви політичних лідерів. У текстах на цю тему регулярно зустрічаються такі слова і словосполучення, як coalition [18, c.6], leader[18, c.6], spokesman [18, c.7], by-election[18, c.7], local elections[18, c.8], a referendum[18, c.7], nation[18, c.7], course[18, c.7], ministers[18, c.16], party bosses[18, c.16], US-led peace negotiations[18, c.16], political crisis[18, c.11], opposition[18, c.11], coalition government[18, c.11], post-colonial[18, c.6], neo-Nazism[18, c.9], neo-Fascist dictatorship[18, c.9].

Економічна тематика також важлива для публіцистичного стилю та її висвітлення неможливо без таких слів: employers[18, c.15], legalized extortion[18, c.15], discrimination[18, c.15], asspciation[18, c.15], public money[18, c.15], businesses[18, c.15], gross domestic product[18, c.6], manufacturing[18, c.6], price of petrol[18, c.10], a major exporter of gas.[18, c.11]

У матеріалах на теми освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення журналісту можуть знадобитися наступні обороти: the signs of congenital syphilis [18, c.17], the case is interesting [18, c.17], a devastating disease [18, c.17], sick babies [18, c.17], flu-prevention campaign [18, c.8], swine-flu[18, c.8], virus [18, c.8], surrogate mother[18, c.8], a fertilized donor egg [18, c.8], biological father [18, c.8], surrogacy [18, c.8], hepatitis C. [18, c.13]

Інформація про стан громадського порядку не може бути передана без таких словосполучень, як: found guilty of [18, c.16], rule of law [18, c.16], being shunned[18, c.16], a wave of popular protests [18, c.10], the threat of imminent strikes[18, c.10], to reunite the country[18, c.6], to use legitimate force.[18, c.6]

У повідомленнях про події, стихійних лихах, аваріях часто зустрічаються слова: floods[18, c.11], heavy rains[18, c.11], tornadoes[18, c.10], snowstorms[18, c.10]

Зведення військових кореспондентів містять слова: riot [18, c.11], assassinate [18, c.11], bodyguard [18, c.11], bomb attack [18, c.11], kill [18, c.11], al-Qaeda affiliate [18, c.11], a member of an armed group [18, c.10], civil war. [18, c.6]

Повідомлення на міжнародні теми легко відрізнити за такими словами і сполученням: spineless severity [18, c.16], expressing gratitude and loyalty [18, c.16], US-led peace negotiations [18, c.16], public interest, public morals or order [18, c.9], total ban.[18, c.9]

Названа вище лексика вживається і в інших стилях (науковому, офіційно-діловому).У публіцистичному стилі вона набуває особливу функцію — створити реальну картину подій і передати адресату враження журналіста про ці події і відношення до них. Одні й ті ж слова звучать по-різному в науковій монографії, поліцейському протоколі і телевізійному репортажі.

Для публіцистичного стилю характерне використання оцінної лексики, яка має сильним емоційним забарвленням, наприклад: a sniveling bunch of toadies [18, c.16], groveling [18, c.16], killjoy [18, c.8], tycoon [18, c.16], martyr[18, c.16], pathetic [18, c.19], unimaginable [18, c.19], natural-born winners [18, c21], a pity[18, c.41]

Оцінка виражається або визначенням до іменника, або метафоричним найменуванням явища.

Для публіцистичного стилю характерне використання багатозначності слів, при цьому спостерігаються явища трьох типів: вживання слова в переносному значенні, розвиток багатозначності, метафоризації як засіб експресії і вираження оцінки.

Дуже поширене використання неологізмів: TORY backbenches- рядовий член парламенту, "заднескамеечник", shoppers [18, c.8], snake-infested waters [18, c.11], leak-plugging memo [18, c.10], meaty diet [18, c.17], best-before date [18, c.17], nincompoop [18, c.41], beetleobrowed [18, c.41], old biddy [18, c.41], whipper-snapper [18, c.41], pettifogging [18, c.41], thingamabob [18, c.41], a drubbing, hatchet-faced, bamboozle, balderdash [18, c.41], dictatorship.[18, c.9]

Часто у мові журнальних статей зустрічаються складані слова: low-earners [18, c.7], taxpayers [18, c.7], rock-solid supporter [18, c.7], peace-keepers [18, c.7], age-related reasons [18, c8], flu-prevention campaign [18, c.8], handshake [18, c.13], bone-chewing carnivores [18, c.17], house-trained dogs [18, c.18], natural-born winners.[18, c.21]

Також ми зустрічаємо використання етнонімів: southerners[18, c7], northerners.[18, c.7]

Приклади перифразів: Biblical floods (потоп,о якому йде мова в Біблії) [18, c.11], Green Paper (офіційний урядовий документ, який містить пропозиції відносно майбутньої політиці уряду; подається парламенту для обговорення, має назву за коліром обкладинці) [18, c.19], Boxing Day [18, c.19] (день різдвяних подарунків, другий день Різдва), Green activist [18, c.35] (захисник навколишнього середовища)

Тексти журнальних статей відмічені рядом синтаксичних особливостей. В них багато:

а) еліптичних речень: Big ban [18, c.9], Extreme weather. [18, c.10], The iron woman [18, c.13], Corruption and justice, Russian-style [18, c.37];

б) питальних речень: Will the euro survive? [18, c.38] What has gone wrong at Chelsea? [18, c.21];

в) складних речень: Living longer: a cause for celebration? [18, c.18] A woman who feels no fear.[18, c.17]

Висновки

Публіцистичний стиль мови є функціональним різновидом літературної мови і широко застосуються в різних сферах суспільного життя: у газетах і журналах, на телебаченні і радіо, в публічних політичних виступах, в діяльності партій і суспільних об’єднань.

Найважливіше соціальне призначення публіцистики — формування суспільної думки на конкретних прикладах та зразках з усіх сфер життєдіяльності людини. Публіцистика інформує читачів про соціально значущі явища дійсності, піддає їх аналізу, ставить актуальні питання, дає рекомендації. Вказане основне завдання визначає конкретне функціональне навантаження різних публіцистичних жанрів. Тож природно, що все це висуває певні вимоги до мови газети — публіцистичний текст повинен бути зрозумілими, логічним, переконливим та експресивним. Екстралінгвістичні фактори, зумовлюючи склад мовних засобів, діапазон їх використання та характер вживання, певним чином формують стиль редакторської статті.

Інформаційний бум став поштовхом до розвитку мов, які його обслуговують, і насамперед міжнародних, і в першу чергу до розвитку лексичних систем цих мов. Надання і пошук релевантної інформації в умовах глобального мультикультурного та мультимовного простору загострили проблему ефективності комунікації.

Стиль газетної або журнальної статті в англомовній пресі визначається її жанром і типом видання, в якому цю статтю розміщено. Згадані чинники зумовлюють міру суб’єктивності автора та загальний стилістичний тон статті. Певний вплив на стилістичні особливості публікації справляє також її тематика.

Відбитий у газетному тексті світ, — це реально існуючий світ, в якому відбувається соціальна діяльність людей, котрі об’єднані в політичні, економічні, релігійні спільності.

На стилістику публіцистичної, передусім газетної та журнальної промови сильно впливає масового характеру комунікації.

Тематична необмеженість газетно-публіцистичного стилю визначає надзвичайну широту і розмаїтість його лексики. Так, в досліджених нами газетах та журналі використовується лексика різних тематик: biological father, surrogacy, bomb attack, a financial crisis, oil prices,economic boom та інші.

Серед головних мовних особливостей публіцистичного стилю слід назвати принципову неоднорідність стилістичних засобів; використання спеціальною термінологією: detractors, supporters, tablet computers, solicitor і емоційно забарвленою лексики: a sniveling bunch of toadies, groveling, killjoy, the bloody Beslan school siege, поєднання стандартних і експресивних засобів мови, використання абстрактної, і конкретного лексики. Важливою рисою публіцистики є використання найбільш типових для на даний момент життя способів викладу матеріалу, найбільш частотних лексичних одиниць, притаманних цього часу фразеологізмів і метафоричних вживань слова: keeping a closer eye on. Актуальність змісту змушує журналіста шукати актуальних форм вираження, загальнозрозумілих й те водночас відмінних свіжістю, новизною.

Публіцистика є основною сферою виникнення і найактивнішим каналом поширення мовних неологізмів, лексичних, словотвірними, фразеологічних: clothesaholic, a "milkaholic" baby, high-earning yuppies, yuppiefied dolls’ houses, found herself on live phone-ins, nincompoop, beetleobrowed, old biddy, whipper-snapper, pettifogging, thingamabob, a drubbing, hatchet-faced, bamboozle, balderdash, dictatorship. Тому цей стиль істотно впливає в розвитку мовної норми. На жаль, у разі тиражування недбалої, неточною промови цей вплив виявляється негативним: котрі мають низькою мовної культурою сприймають помилки як норму.

Слід зазначити, що публіцистичний стиль завжди виражає протистояння певних сил. Це його обовязкове призначення й головна ознака.

Список використаних джерел

1.Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. (Стилистика декодирования.) Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. Л., «Просвещение», 1973.- 303с.

2.Бартосік О.А. Лексичні особливості газетного дискурсу. — ресурс для перегляду #»justify»>3.Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Посібник для перекладацьких відділень вузів. — Вінниця.: Нова книга, 2003. — 160 с.

4.Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка «Литература на иностранных языках», 1958. — 460с.

5.Гальперин И.Р. Стилистика английского языка (на английском языке). М., «Высшая школа», 1981. — 334с.

.Градобик М.С. Інноваційні процеси в лексиці сучасної англійської мови // Іноземні мови в навчальних закладах — Київ, «Педагогічна преса», 2008. — №2 (30). — 128с.

.Мацак Ж.Г. Лінгвостилістичні особливості газетного стилю. — ресурс для перегляду www.rusnauka.com

.Мороховский А.Н., Воробьева О.П. Стилистика английского языка. — к.: Вища школа, 1984

.Мустафаєва К.В. Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси). — ресурс для перегляду www.studentam.net.ua

.Ткаченко Н.С., Шульга С.О. Телескопні слова в сучасній англійській мові // Наука — 2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010р.: у 2т. — Черкаси: СУЕМ, 2010. -219с. Т1.

.Шкондин М.В. Газетно-журнальная типология в условиях становления коммуникативной системы информационного общества. — М., 2003. — 154с.

.www.independent.co.uk