Основні види банківських операцій

Основні види банківських операцій

Контрольна
робота

З
предмету "Банківські операції"

Завдання 1
Тести: Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку

1. Порядок
відрахувань у резервний фонд комерційного банку та його використання
встановлюються:

а)
загальними зборами акціонерів банку;

б) зборами не
менше 40 % акціонерів банку;

в) зборами не
менше 51 % акціонерів банку;

г) зборами не
менше 70 % акціонерів банку.

2. Резервний фонд
повинні формувати всі комерційні банки в розмірі:

а)
10 % від суми отриманого прибутку;

б)
8 % від суми отриманого прибутку;

в) 5 % від суми
отриманого прибутку;

г) 2 % від суми
отриманого прибутку.

3. Порядок
формування та нормативи відрахувань до резерву для вiдшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банку встановлюється:

а) Кабінетом
Міністрів України;

б) Верховною
Радою;

в) Національним
банком України;

г) немає
правильної відповіді.

4. Комерційні
банки формують резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської
заборгованості. Порядок формування та використання такого резерву
регламентується:

а) Кабінетом
Міністрів України;

б) Верховною
Радою;

в) Національним
банком України;

г) немає
правильної відповіді.

5. Комерційні
банки формують резерв для покриття можливих збиткiв, що можуть бути завдані в
результаті його:

а) операційної
діяльності;

б) кредитної
діяльності;

в) відповіді а і
б;

г) немає
правильної відповіді.

6. Комерцiйні
банки зобов’язані створювати резерви для вiдшкодування можливих втрат:

а) за основним
боргом (без процентiв та комiсiй);

б) за всiма
видами наданих кредитів у національній та iноземнiй валютах;

в) за наданні
депозити, кредити іншим банкам, суб’єктам господарювання (овердрафт, враховані
векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), надані гарантіії та
поручительства;

г) всі відповіді
вірні.

7. Не
створюється резерву для покриття можливих збиткiв:

а) за бюджетними
кредитами;

б) за кредитами
між установами в системі одного комерційного банку;

в) за депозитами
між установами в системі одного комерційного банку;

г) всі відповіді
вірні.

8. Комерцiйний
банк здiйснює оцiнку фiнансового стану позичальника і перспективи повернення
кредитів та депозитів перед наданням йому кредиту чи депозиту, а в подальшому —

а) щотижнево;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) щорічно.

9. Для
здiйснення оцiнки фiнансового стану позичальника — юридичної особи комерцiйний
банк має враховувати такі економічні показники його дiяльностi:

а) обсяг
реалiзацiї; прибутки та збитки;

б)
рентабельнiсть; лiквiднiсть; собівартість продукції.

в) грошовi
потоки (рух коштiв на рахунках позичальника); склад та динамiка
дебiторсько-кредиторської заборгованостi;

г) всі відповіді
вірні.

10. Комерційний
банк використовує для оцінки фінансового стану позичальника — юридичної особи
такі коефіцієнти:

а) коефіцієнти
загальної ліквідності, абсолютної (термінової) ліквідності;

б) коефіцієнт
автономності;

в) коефіцієнт
маневреності власних коштів;

г) всі відповіді
вірні.

Відповіді: 1 –
а); 2 – в); 3 – в); 4 – в); 5 – в); 6 – г); 7 – г); 8 – в); 9 – г); 10 – г)

Завдання 2
Тести: Операції банків з іноземною валютою

1. Валюта, в
якій встановлюється ціна контракту — це

а) валюта ціни;

б) валюта
платежу;

в) валюта
розрахунку;

г) немає вірної
відповіді

2. Валюта, в
якій здійснюється платіж – це

а) валюта ціни;

б) валюта
платежу;

в) валюта
розрахунку;

г) немає вірної
відповіді

3. Пряме
котирування – це

а) визначення
кількості іноземної валюти, що виражається в одиницях національної валюти;

б) визначення
кількості національної валюти за одиницю іноземної);

в)
співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої
валюти;

г)
встановлення валютних курсів

а) визначення
кількості іноземної валюти, що виражається в одиницях національної валюти;

б) визначення
кількості національної валюти за одиницю іноземної);

в)
співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої
валюти;

г)
встановлення валютних курсів

5. Інкасо – це

а)
співвідношення між двома валютами, яке випливає з курсів цих валют до третьої
валюти;

б)
операція банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший
(зарубіжний) банк для виконання його грошових зобов’язань;

в)
банківська операція по стягненню грошових коштів з платника на користь
одержувача на підставі письмового доручення останнього з наданням відповідних
документів;

г) немає вірної
відповіді.

6. Існує два види
інкасо:

а) фінансове і
комерційне;

б) чисте і
документарне;

в)
проти платежу і проти акцепту;

г) немає вірної
відповіді.

7. Інкасо
означає операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій з
документами з метою:

а)
одержання акцепту або платежу залежно від угоди;

б) видачі
комерційних документів проти акцепту або проти платежу;

в)
видачі документів на інших умовах;

г) всі відповіді
вірні.

8. Залежно від
ступеня забезпечення платежу для продавця документарні акредитиви поділяються
на:

а)
безвідзивні, відзивні;

б)
непідтверджені, підтверджені;

в) відповіді а і
б

г) немає вірної
відповіді.

9. Виручка
резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в
уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контракті,
але не пізніше:

а)14 календарних
днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

б)30 календарних
днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

в)60 календарних
днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

г)90 календарних
днів з дати митного оформлення продукції, що експортується.

10. Відзивний
акредитив –

а) дозволяє
іноземному покупцеві, навіть після відвантаження товарів, змінити чи відмінити
цей акредитив без попереднього повідомлення експортера;

б) може бути
змінений чи відмінений тільки після отримання згоди всіх сторін цього
акредитива;

в) це
зобов’язання двох банків (один з яких, як правило, знаходиться в країні
експортера, а інший — у країні покупця);

г) означає, що
банк експортера обмежується тільки повідомленням експортера про відкриття
акредитива і платить тільки в тому випадку, якщо банк імпортера перерахує йому
відповідну суму.

Завдання 3
Тести: Інвестиційні банківські
операції

1. Участь
банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за напрямами:

а) за
допомогою механізмів фондового ринку;

б)
за допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування;

в)
за допомогою механізму довгострокового
кредитування;

г) відповіді а)
і б)

д) немає
правильної відповіді

2. Головною
метою якого інвестиційного банківського портфелю є вкладення коштів в цінні
напери новостворених компаній, вартість яких на момент придбання є
недооціненою?

а) портфель
ризикованого капіталу;

б) портфель
росту;

в) портфель
доходу;

г) збалансований
портфель.

3. Оберіть
негативні сторони участі комерційних банків в інвестиційному процесі із
нижченаведених:

а) сприяння
конкуренції між учасниками фондового ринку;

б) збитки банків
від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого їх розміщення при
емісії цінних паперів;

в) диверсифікує
активів банку через вкладення коштів у цінні папери.

г) відповіді а) —
в).

4. Чи вірне
визначення: Інвестиції — це витрати на виробництво та нагромадження запасів
виробництва, або ж сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових
вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт,
будівництво та інші галузі народного господарства.

а) так;

б) ні.

5. Згідно
з законодавством інвестиції поділяються на:

а) капітальні і
фінансові;

б) прямі і
портфельні;

в) інвестиції
під реінвестиції, капітальні і фінансові;

г) правильної
відповіді немає.

6. Сукупний
ризик в інвестиційній діяльності складається з…

а) постійного і
змінного;

б) внутрішнього
і зовнішнього;

в) фінансового і
організаційного;

г)
систематичного і несистематичного.

7. Причини
виникнення несистематичного ризику в інвестиційній діяльності банку необхідно
шукати в…

а) нестабільності
зовнішнього середовища;

б) ризикованих
видах вкладень;

в) форс-мажорних
обставинах;

г) непродуманих
діях емітента.

8. Позикові й
інвестиційні операції, котрі дозволяють кредитним установам з обороту своїх
ресурсів отримувати прибуток мають назву:

б) валютної
діяльності;

в) фондової
діяльності;

г) кредитної
діяльності.

9. Участь банків
в інвестиційному процесі може здійснюватись за допомогою:

а) механізмів
фондового ринку допомогою механізму середнього та

довгострокового кредитування;

б) операцій
РЕПО;

в) операцій на
відкритому ринку;

г) резервної
норми.

10. В які
підприємства не можуть здійснювати інвестиції банки?

а) акціонерні
товариства;

б) спільні
товариства;

в) державні
підприємства;

г) підприємства
з повною відповідальністю.

11. Інвестиція,
яку може здійснити банк у будь — яку юридичну особу не повинна перевищувати …

а) 3% від
регулятивного капіталу;

б) 5% від
регулятивного капіталу;

в) 10% від
регулятивного капіталу; (насьогодні 15%)

г) 8% від
регулятивного капіталу.

12. Сукупні
інвестиції банку не повинні перевищувати …

а) 60% від
розміру капіталу;

б) 50% від
розміру капіталу;

в) 65% від
розміру капіталу;

г) 40% від
розміру капіталу.

13. Одні з
основних видів інвестицій — це:

а)
поточні;

б) капітальні
інвестиції;

в) іноземні;

г) всі відповіді
вірні.

14. Об’єктами
банківського інвестиційного кредитування виступають:

а) будівництво,
розширення, реконструкція, модернізація діючих

промислових
підприємств, сільського господарства, сфери обігу тощо;

б) придбання
машин, устаткування, будівель, землі;

в) науково-технічні
розробки, що мають фундаментальний характер;

г) всі відповіді
вірні.

15. Прямі
банківські інвестиції можна класифікувати на:

а) інвестиції у
власну діяльність та інвестиції в інші види діяльності;

б) інвестиції
короткострокові, середньострокові та довгострокові;

в) інвестиції
цільові та нецільові;

г) немає вірної
відповіді.

Відповіді: 1-
г); 2 – б); 3 – г); 4 – а); 5 – в); 6 – г); 7 – б); 8 – а),б),в); 9 – а),в); 10
– г); 11 – в); 12 – а); 13 – а); 14 – а),в); 15 – а).