Способи творення іменників в англійській мові

Способи творення іменників в англійській мові

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

.1 Іменник в англійській мові

.2 Проблеми дослідження словотворчих моделей іменників в сучасній англійській мові

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

.1 Внутрішні способи

.1.1 Афіксація

.1.2 Конверсія

.1.3 Складання основ

.1.4 Словоскладання

.1.5 Скорочення

.2 Зовнішній спосіб. Запозичення

Висновки до 2 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Вивчення словникового складу сучасної англійської мови є однією з найважливіших задач вітчизняного та зарубіжного мовознавства. Словниковий склад мови постійно змінюється. Цей процес відбувається безперервно, відображуючи зміни в світі, що нас оточує, і тим самим вдовольняє потреби носіїв мови. Одні слова виходять з ужитку, а інші зявляються та поповнюють собою словниковий склад мови. Характерною рисою будь-якої мови є її здатність миттєво реагувати на найменші зміни в громадському, культурному на повсякденному житті її носіїв. Саме тому вивчення продуктивних способів творення нових лексичниходиниць та типів тих моделей, за котрими вони творяться має дуже велике значення.

Поповнення словникового складу відбувається за тими моделямита словотворчими типами, які вже встановились в мові чи знову виникають в звязку з виділенням основ і використанням нових афіксальних елементів, в звязку з розвитком та вдосконаленням системи словотворення. Поповнення словникового складу мови відбувається різними способами: за рахунок творення нових слів від вже існуючих, за рахунок розширення семантичної структури вже існуючих слів і утворення омонімів, за рахунок запозичення нових слів з інших мов чи з діалекту тієї самої мови.

Іменник — одна з найважливіших частин мови, що має значення предметності. Формування нових іменників здійснюється в умовах тісного звязку з розвитком суспільства.

Нові іменники в сучасній англійській мові творяться за певними моделями — типами, що склалися у мові: за допомогою продуктивних словотвірних морфем, афіксів, конверсії, за допомогою складання основ (коли в одне ціле обєднуються дві чи більше основи слів), словоскладання, скорочення. Кожен із цих способів має свою типологію, котра залежить від загальної типологічної характеристики мови.

Актуальність досліджуваної темив результаті короткого огляду літератури полягає в систематизації знань про продуктивність творення іменників за певними моделями як однієї з найважливіших частин мови, що гостро реагує на зміни в громадському житті в якості показника тенденції розвитку сучасної англійської мови.

Обєктом дослідженняє процес творення нових іменників в сучасній англійській мові, типологія та характеристика словотворчих моделей, які є продуктивними та актуальними на сьогоднішній день та функціонування новоутворених іменників.

Предметом дослідженняє словотворчі моделі іменників, що є актуальними для сучасної англійської мови.

Метою дослідженняє систематизовані знання про словотворчі моделі іменників та виявлення найбільш продуктивних способів творення іменників в сучасній іноземній мові. Цієї мети можна досягнути шляхом послідовного розвязання таких завдань:

— розкрити особливості структури іменників в англійській мові;

проаналізувати різноманітні словотворчі моделііменників, що є актуальними в сучасній англійські мові;

виявити найбільш продуктивні словотворчі моделі іменників в сучасній англійській мові;

розглянути творення нових іменників за словотворчими моделями як одне з джерел поповнення словникового складу сучасної англійської мови.

Методи дослідження і прийомиобиралися відповідно до постановлених завдань та етапів проведеної роботи. У дослідженні використовувались описовий метод, прийоми граматичного і морфологічного аналізу, прийом аналізу морфологічної структури, конструктивний метод.

Наукова новизна одержаних результатів визначається дослідженням проблеми активності та продуктивності словотворчих моделей іменників в сучасній англійській мові тому, що це питання залишається на сьогоднішній день малодослідженим з точки зору процесів словотворення, а також цій проблемі до сих пір майже не надавалось особливої уваги в лінгвістиці.

Для виконання дослідження було проаналізовано певні періодичні видання, а також праці таких лінгвістів як Г.Б. Антрушина, І.В. Арнольд, Р.О. Будагов, Б.О. Ільїш, Н.М. Раєвська, О.І. Смирницький за допомогою яких проаналізовано процес творення нових іменників в сучасній англійській мові, типологія та характеристика продуктивних та актуальних словотворчих моделей, та функціонування новоутворених іменників в сучасній англійський мові.

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

.1 Іменник в англійській мові

Іменник — це повнозначна частина мови, що має значення предметності. Предметність — це граматичне значення, завдяки якому словесні одиниці — назви як предметів, так і не предметів (абстрактних понять, дій, властивостей і т.п.) — функціонують в мові подібним чином з назвами власне предметів[17, с. 73, переклад мій — Я.В.]

Творення нових іменників є відображенням потреби суспільства у вираженні нових понять, що постійно виникають в результаті розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин тощо. Саме тому нові іменники стають обєктами пильної уваги лексикологічних досліджень.

Способи творення іменників багато в чому залежать від їх морфологічної структури (кількості складів, наявності суфіксів, префіксів тощо). За своєю структурою іменники в англійській мові поділяються на три групи: прості, похідні та складні.

Прості іменники (SimpleNouns) — це іменники, в складі яких немає суфікса чи префікса, наприклад: pen (перо), rod(стержень), rock(гірська порода) і т.п.

Похідні іменники (DerivativeNouns) -це іменники у відношенні яких було зроблено якийсь словотвірний акт. В їх складі присутній суфікс чи префікс, чи і суфікс і префікс одночасно, наприклад: worker (робітник, працівник — від дієслова towork-працювати), freedom (свобода — від прикметника free-вільний), friendship (дружба — від іменника friend-друг), misprint (друкарська помилка — від іменника print-відбиток, друкування), inflexibility(жорсткість, негнучкість — від прикметника flexible-гнучкий) і т.п.

Складні іменники (CompoundNouns) — це іменники, що складаються з двох чи більше основ, що позначають одне слово з єдиним значенням, наприклад: shadowgraph (рентгенівський знімок), penknife (складний ніж), railway (залізниця), bluebell (пролісок), breakstone(щебінка)і т.п.

За значенням іменники поділяються на загальні та власні.

Загальні іменники (CommonNouns) позначають цілі класи предметів: abook, ahouse, adayі т.п.

Власні іменники (ProperNouns) є іменами та назвами одиничних осіб та предметів. Сюди можна віднести імена та прізвища людей (Mary, JackLondon, PeterNorton); географічні назви (thePacificOcean, Britain, theUnitedStates, London, theGreatLakes); назви вулиць, будівель, підприємств тощо (theKremlin, TrafalgarSquare, theEconomist).

Так як іменники предметно називають будь-які явища мовної діяльності, вони представлені найрізноманітнішими групами. Іменник як частина мови характеризується наявністю граматичної категорії та залежних граматичних значень. У взаємодії з граматичними категоріями ці групи створюють розгалужену польову структуру іменника.

Набір граматичних категорій іменника є досить бідним.

Граматична категорія числа іменника передає граматичне значення однини чи множини. Це значення регулярно виражається за допомогою протиставлення форм без суфікса та форм з суфіксом. Іменники з суфіксом у множині представляють собою відкритий ряд, тобто вони мають формозмінювану модель (за якою змінюється більшість іменників сучасної англійської мови). Їм протиставляють іменники закритого ряду, тобто іменники у котрих форми множини утворюються не за загальною моделлю, наприклад: man — men, foot — feetі т.п. Також виділяють іменники, що були запозичені з інших мов. Вони, в багатьох випадках, зберігають форми множини, що є характерними для тієї мови, з якої вони були запозичені, наприклад: datum-data, phenomenon-phenomena.

Надзвичайно суперечливим є існування категорії відмінка іменника в англійській мові. З точки зору форми відмінок — категорія морфологічна (вона виражається формами іменника), в той час як за змістом є категорією синтаксичною, так як відмінок слугує для позначення відносин між іменником і синтаксично повязаним з ним іншим словом. В сучасній англійській мові існує два відмінки: загальний (Commoncase) та присвійний (Possessiveчи Genitivecase). Ряд функцій відмінка в сучасній англійській мові виражається за допомогою порядку слів, який є строго фіксованим, та прийменників.

Система відмінків в сучасній англійській мові має ряд своєрідних особливостей. По-перше, система відмінків іменника (загальний та присвійний) не співпадає з системою відмінків займенників (називний, Nominativecase, та обєктний, Objectivecase), що не є властивим іншим мовам і свідчить про певне розхитування системи відмінків в англійській мові в цілому. Далі, можливість вживання англійського іменника в формі присвійного відмінка залежить від лексичного значення слова, що також не є характерним для відмінків в інших мовах. [13, с. 124, переклад мій — Я.В. ]

Присвійний відмінок в основному є допустимим для іменників на позначення живих істот і в деяких випадках — для іменників на позначення неживих істот; наприклад, для географічних назв (town, country, London, England, world, Earth, Moon, Sun), назв транспортних засобів (ship, car, aeroplane), для слів, що позначають міру часу чи відстані (an hourwalk, a mile’s distance);у мові поезії ця форма зустрічається в абстрактних іменників (music’s voice, life’s joys);ряд іменників на позначення неістот виступають в формі присвійного відмінка тільки в сталих виразах (within a stone’s throw, at one’s wit’s end, to one’s heart’s content, for convenience’s sake).

Незвичайним є й той факт, що англійські іменники в присвійному відмінку вживаються тільки в атрибутивній функції і тільки в препозиції стрижневому слову, що також не є властивим іншим мовам. І, нарешті, в англійській мові існує так званий «груповий присвійний відмінок (grouppossessive)», який оформлює цілу групу слів (somebody else’s child; the Prime-Minister of England’s speech; the man I saw yesterday’s son), що не є властивим відмінкам в інших мовах, так як граматичне закінчення в принципі не може відділятися від іменника та переміщуватись у кінець синтаксичної конструкції. У звязку з цим деякі дослідники взагалі заперечують наявність будь-яких відмінків в англійській мові, розглядаючи закінчення як деякий синтаксичний елемент, що передає значення «належності».

Граматичної категорії роду в англійській мові не існує. Проблема ідентифікації родових маркерів в англійській мові має свою досить примітну та довгу історію. Категорія граматичного роду — чоловічий, жіночий, середній — була колись властива іменникам давньоанглійського періоду. Категорія роду іменників остаточно зникла за рахунок багатьох граматичних спрощень в мові другої половини XVIIстоліття. Чоловічий рід зберігся тільки за чоловіками, жіночий — за жінками, а всі поняття та предмети і навіть тварини стали вважатися іменниками середнього роду, які передаються займенником it. Таким чином, історичний розвиток морфологічної структури англійської мови призвів до того, що категорія граматичного роду істотно модифікувалась. Похідні жіночі форми у сучасній англійській мові утворюються від форм чоловічого роду за допомогою суфіксів -ess, -ette, -ine. Наприклад, author — authoress, cop — copette (woman police officer), doctor- doctorine.

Стосовно морфемної структури іменника, то тут варто зазначити те, що дуже поширеною односкладова структура, в котрій співпадають за звуковим оформленням (хоча функціонально відрізняються) корінь, основа та слово. Це дає можливість отримувати нові іменники шляхом конверсії від дієслів чи прислівників. Так, наприклад, від дієслів утворені іменники find(знахідка), catch (вилов); від прислівників — іменники insandouts(входи та виходи). Однак поряд з великою кількістю односкладових слів існують також похідні та складні. Більшість з них, на відміну від простих слів, марковані з точки зору належності їх до розряду іменників. Додавання словотвірного афікса ускладнює структуру англійського слова, але при цьому воно зберігає свою відносну простоту.

Словотвірний апарат іменника в англійській мові значно переважає за різноманітністю апарат його словозміни. В граматичному плані це є важливим тому, що суфікси, окрім своєї семантичної функції, є показниками належності даного слова саме до іменників.

Аналіз літератури показує, що в англійській мові існує девятнадцять лексико-граматичних розрядів іменників, а саме: власні, загальні, предметні, збірні, абстрактні, конкретні, зліченні, незліченні, на позначення істот, на позначення неістот, розряд «особа» — «не особа». Підставою для виділення лексико-граматичних розрядів слугує в основному семантична ознака, але за їх класифікації на зліченні — незліченні, на позначення істот — на позначення неістот, враховується й граматична ознака. Суфіксальна структура спостерігається, в основному, в двох великих групах: в іменниках на позначення особи та в абстрактних іменниках. Найхарактернішими для іменників на позначення особи є такі суфікси: -er, -ist, -ess, -ee-singer, naturalist, authoress, lagatee. Найхарактернішими для абстрактних іменників є такі суфікси: -ness, -ion, -ation, -ition, -ity, -ism, -ance, -ment-lateness, rotation, ignition, security, socialism, elegance, movement.

1.2 Проблеми дослідження словотворчих моделей іменників в сучасній англійській мові

словотворчий іменник англійський

Питанням словотворення іменників в сучасній англійській мові займались такі вчені, як О.І. Смирницький, І.В. Арнольд, Н.А. Кобріна, Л.С. Бархударов, О.Д. Мєшков, О.С. Кубряуова, П.М. Каращук та інші.

У своїй праці «Словообразование английского языка» П.М. Каращук вказує на два основних терміна «словотворення», котрі варто чітко розрізняти. В першому своєму значенні даний термін вживається для позначення постійного процесу утворення нових слів в мові: Мова знаходиться в стані безперервного розвитку, що включає в себе певні мовні процеси, в тому числі і процес створення нових лексичних одиниць. Цей процес отримав назву «словотвір». В своєму другому значенні «словотвір» позначає розділ науки, що займається вивченням процесу утворення лексичних одиниць. Словотвір як самостійна дисципліна стала усвідомленою метою дослідження лише в останні десятиліття. Не дивлячись на те, що словотвір є самостійним розділом науки про мову, він нерозривно повязанийз іншими її розділами: морфологією, синтаксисом та лексикологією. [19, с. 89, переклад мій — Я.В.]

Як зазначає П.М. Каращук: «Основна задача словотвору як розділу науки, що займається вивченням процесу творення лексичних одиниць, — це вивчення формальних, семантичних, генетичних та інших закономірностей та особливостей творення нових лексичних одиниць, що зявляються в процесі розвитку мови» [19, с. 91, переклад мій — Я.В]. Суть словотвірних процесів полягає в створенні нових найменувань, нових вторинних одиниць позначення, і так як такі найменування є словами, термін «словотвір» розкривається у буквальному сенсі, тобто, перш за все, як назва процесу творення слів.

Сучасна англійська мова привертає увагу багатьма способами творення нових слів, котрі поділяються на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх способів словотворення відносяться афіксація, конверсія, основоскладання, словоскладання, компресія, абревіація та інші. До зовнішніх способів словотворення відноситься запозичення.

Одним з основних в словотворенні, як в розділі лінгвістики, є поняття моделювання, моделі. П.М. Каращук вказує на те, що «Словотворення формується, існує та функціонує як галузь моделювання мотивованих (вторинних) найменувань»[19, с. 95, переклад мій — Я.В].Творення нових слів здійснюється в мові у більшості випадків відповідно до існуючого слова, що представлено у вигляді певних образів. Подібні образи розглядаються як деяка абстрагована від конкретного лексичного змісту структура — словотворча модель.

В англійській мові відповідно до словотворення частіш за все вживаються слова pattern, рідше model. Patternвизначається як designtobecopied, personorathingtobecopied(зразок для копіювання, особа або предмет, з якого можна копіювати чи який варто наслідувати), визначення слова type -person, thing, event, etc. consideredasanexampleofaclassoragroup(особа, предмет, явище тощо, що розглядається зразок, представник класу, групи). В англійській мові слова pattern(модель) та type(тип) мають те саме значення, що й відповідні до них українські слова «модель», «тип».

Характерною рисою словотвірної моделі є її абстрактність, абстрагованість від конкретного лексичного значення чи у всієї моделі, як у випадку з моделями складних слів, чи в будь-якої її частини, що є властивим для моделей похідних слів, дає їй змогу виконувати словотвірну функцію; саме властивість абстрагованості робить модель зразком для наслідування, своєрідною матрицею, за якою «друкуються» нові слова.

Як і будь-яка інша модель, словотвірна модель має свої характерні ознаки. Основними її ознаками вважаються:

А) загальне категоріальне значення: приналежність до певної частини мови, до певного лексико-семантичного розряду слів як в межах однієї частини мови, так і з можливим охопленням декількох частин мови;

Б) структурний склад, тобто з яких словотвірних елементів вона складається;

В) характер структурно-смислових відношень її компонентів;

Г) її словотвірне значення, характер смислового звязку з похідним словом, чи мотивація цього звязку;

За своїми особливостями продуктивні моделі слів в англійській мові поділяються на:

А) моделі морфологічні;

Б) моделі семантичні;

В склад морфологічних моделей входять:

) основи (слова), включаючи й основи — частотні компоненти;

) суфікси та напівсуфікси, префікси та напівпрефікси.

Нове розуміння словотворення як джерела не тільки готових назв, але й правил їх творення за певними моделями та схемами, в співвідношенні з екстралінгвістичними факторами, дало змогу значно поглибити та вточнити уявлення про механізм словотворення відповідно до певних принципів.

Сама поява нового слова диктується прагматичними потребами. Відправник повідомлення обирає з наявного лексичного тезаурусу те, що найкращим чином виражає його думки та почуття. Якщо в лексиконі відправника такого слова немає, то нерідко він видозмінює стару чи створює нову лексичну одиницю [6, с. 64, переклад мій — Я.В.]. Нові лексичні одиниці створюються в процесі мовлення як втілення мовцем певного комунікативного наміру, а не як одиниці, що заздалегідь заплановані мовцем для розширення чи поповнення лексики.

Важливим є питання як створюється нове слово. Встановлено, що в акті первинного створення обєкта приймає участь певний індивідуум. В структурі акту номінації в якості відправного пункту опиняється складне сплетіння інтенції мовця та його особистих символів, тобто індивідуальне смислове завдання мовця.

Людина, що створює нове слово (originator), прагне до індивідуалізації та оригінальності. Потім слово проходить декілька стадій соціалізації (сприйняття його с суспільстві) та лексикалізації (закріплення в системі мови). Слово сприймається посередниками (purveyors), які його розповсюджують серед мас. Це, як правило, викладачі університетів, шкільні вчителі, репортери, робітники засобів масової інформації. Слово фіксується в періодичній пресі. Наступна стадія соціалізації — сприйняття слова широкими масами носіїв мови. Далі йде процес лексикалізації, а потім — набуття навичок адекватного вживання нового слова, тобто набуття комунікативно-прагматичної компетенції носієм мови.

Процеси соціалізації слова та його лексикалізації відбуваються через взаємодію посередників, наприклад: вчителів, репортерів, акторів, через засоби масової інформації тощо.

Творення нових лексичних одиниць відбувається за певними словотвірними моделями, що склались історично в даній мові. При цьому одною з ключових проблем словотвору є проблема продуктивності моделі чи способу словотворення.

Висновки до розділу 1

Іменник є повнозначною частиною мови, що має значення предметності. Утворення нових іменників є відображенням потреби суспільства у вираженні нових понять, що постійно виникають в результаті розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин тощо. Це пояснює те, що нові іменники стають обєктами пильної уваги лексикологічних досліджень.

За своєю структурою іменники в англійській мові поділяються на три групи: прості, похідні та складні. Прості іменники (SimpleNouns) — це іменники, в складі яких немає суфікса чи префікса. Похідні іменники (DerivativeNouns) — це іменники у відношенні яких було зроблено якийсь словотвірний акт. В їх складі присутній суфікс чи префікс, чи і суфікс і префікс одночасно. Складні іменники (CompoundNouns) — це іменники, що складаються з двох чи більше основ, що позначають одне слово з єдиним значенням.

За значенням іменники поділяються на загальні та власні. Загальні іменники (CommonNouns) позначають цілі класи предметів. Власні іменники (ProperNouns) є іменами та назвами одиничних осіб та предметів. Сюди можна віднести імена та прізвища, назви вулиць, будівель, підприємств тощо.

Так як іменники предметно називають будь-які явища мовної діяльності. Іменник як частина мови характеризується наявністю граматичної категорії та залежних граматичних значень. Набір граматичних категорій іменника є досить бідним. В іменника в сучасній англійській мові є категорія числа, що представлена граматичним значенням однини та множини, категорія відмінка, що представлена двома відмінками: загальний (Commoncase) та присвійний (Possessivecaseчи Genitivecase).Граматичної категорії роду іменника в сучасній англійській мові не існує. Категорія граматичного роду — чоловічий, жіночий, середній — була колись властива іменникам давньоанглійського періоду. Категорія роду іменників остаточно зникла за рахунок багатьох граматичних спрощень в мові другої половини XVIIстоліття.

Мова знаходиться в стані безперервного розвитку, що включає в себе певні мовні процеси, в тому числі і процес створення нових лексичних одиниць. Цей процес отримав назву «словотвір». Сучасна англійська мова привертає увагу багатьма способами творення нових слів, котрі поділяються на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх способів словотворення відносяться афіксація, конверсія, основоскладання, словоскладання, компресія, абревіація та інші. До зовнішніх способів словотворення відноситься запозичення.

Творення нових слів здійснюється в мові у більшості випадків відповідно до існуючого слова, що представлено у вигляді певних образів. Подібні образи розглядаються як деяка абстрагована від конкретного лексичного змісту структура — словотворча модель. Словотвірна модель має свої характерні ознаки:

А) загальне категоріальне значення: приналежність до певної частини мови, до певного лексико-семантичного розряду слів як в межах однієї частини мови, так і з можливим охопленням декількох частин мови;

Б) структурний склад, тобто з яких словотвірних елементів вона складається;

В) характер структурно-смислових відношень її компонентів;

Г) її словотвірне значення, характер смислового звязку з похідним словом, чи мотивація цього звязку;

Д) її словотвірна активність, інакше, продуктивність.

Важливим є питання як створюється нове слово. Умовний ланцюжок створення нового слова можна уявити наступним чином:

Людина, що створює слово (originator) — соціалізація слова (сприйняття його в суспільстві) — лексикалізація слова (закріплення нового слова в системі мови).

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

.1 Внутрішні способи

Внутрішній спосіб словотворення полягає в поповненні словникового складу за рахунок внутрішнього потенціалу. Це продуктивний спосіб. Внутрішній спосіб словотворення в англійській мові поділяється на декілька типів.

До першого типу словотворення в англійській мові можна віднести афіксацію, тобто утворення нових слів від основ вже існуючих слів за допомогою суфіксів та префіксів. Афікси, за допомогою яких в певний період утворюється відносно багато новоутворень, називається продуктивними. Продуктивними в сучасній англійський мові є суфікси -ing, -y, -ee, -ist, -er, -ette, -edтощо; префікси anti-, super-, pro-, mis-, re- тощо. За допомогою цих афіксів утворюються нові похідні слова (прості та складні). Наприклад: summitologist(прихильник нарад на вищому рівні); superwar(війна з використанням атомної зброї); weightlessness(невагомість); kitchenette(малогабаритна кухня); environmentalist(той, хто бореться з забрудненням навколишнього середовища); leftist(притримуватись лівих поглядів); Pentagonese(мова, зручна Пентагону); asmarty(розумник/розумниця); acuty(красуня/красень); alefty(шульга).

Другий тип словотворення в англійській мові — це конверсія. Конверсією називається утворення нових слів від слів, що належать до іншої частини мови, без додавання суфіксів та префіксів (tolookдивитися — tolookпогляд). За допомогою конверсії головним чином утворюються іменники від дієслів. Конверсія — один з найбільш розповсюджених способів словотворення в англійській мові.

До третього типу словотворення в англійській мові можна віднести словоскладання. Словоскладанням називається утворення нових слів шляхом поєднання двох чи більше слів в складне слово (book+shop=bookshop). Слова, що утворені за першим типом словотворення в англійській мові, пишуться або разом (grandfather), або через дефіс (cigarette-box).

До четвертого типу словотворення в англійській мові відноситься складання слів. В цьому випадку словотвірною одиницею є не основа, а її фрагмент. Поява такого фрагмента відбувається в момент створення слова, що пояснює й відсутність єдиної моделі в словоскладанні.

Пятим типом словотворення в англійській мові є скорочення. Творення нових слів відбувається в результаті відсічення частини основи. Скорочення прийнято поділяти на лексичні та графічні. До лексичних скорочень відносять усічені слова (clippedorstumpwords) та акроніми (initialwords, oracronyms).

.1.1 Афіксація

Афіксація є одним з найрозповсюдженіших способів словотворення, який представляє собою приєднання до основи слова словотворчих афіксів. При цьому афікси, префікси та суфікси можуть відрізнятись не тільки за місцем розташування в слові, але й за ступенем самостійності. Суфікси, що оформлюють слово як певну частину мови, більш тісно повязані з основою (dictation), в той час як префікси головним чином змінюють семантику слова і є більш самостійними лексично (postwar). У той же час і ті і інші можуть внести в похідне слово новий лексичний відтінок, і фактично відмінність полягає тільки у ступені продуктивності того чи іншого афікса. Деякі суфікси історично походять від корневої морфеми, котра з часом втратила самостійність в тепер зустрічається лише в похідних словах, поєднуючи їх спільним додатковим смислом. Такою є, наприклад, морфема -dom, словоформа давньоанглійського дієслова зі значенням «робити», що в сучасній мові присутня тільки як суфікс зі значенням «rank, condition, domain» чи та, що утворює іменники (kingdom, earldom, freedom, officialdom).

Загальна словотворча модель афіксації може бути представлена формулою «1 основа + афікс»і відноситься до лінійних моделей. Результат словотвірного процесу за афіксації — похідне слово (derived word).

Афікси, за допомогою яких в певний період створюється досить багато нових лексичних одиниць, називають продуктивними. В сучасній англійській мові продуктивними є суфікси -ing, -у, -ее, -ist, -er, -ette, -ed тощо; префіксиanti-, super-, pro-, mis-, re-тощо. Продуктивні афікси в основному відносяться до споконвічної англійської лексики, непродуктивні — до запозиченої, але і ті і інші легко вступають у взаємодію і зі споконвічними, і з запозиченими основами.

Афіксальні одиниці, відповідно до дослідження Кеннона, складають 24% всіх новоутворень [16, с. 87, переклад мій — Я.В.]. Ще ніколи в історії англійської мови кількість афіксів та їх дистрибуція не були настільки багатими та різноманітними як на сьогоднішній день.

За даними В.І. Заботкіної за останні 25 років в утворенні нових слів був використаний 101 суфікс: -ability, -able, -ас, -асу, -(i)al, -ally,- (i)an,-age, -ance, -ant, -ar, -arium, -ary, -ase, -ate, -atic, -ation, -ative, -cade, -dom, -ectomy, -ed, -ее, -eer, -erne, -emia, -er/or, -ers, -cry, -ese, -est, -esque, -et, -eteria, -ette, -fest, -hood, -ia, -iasis, -ic, -ica, -ical, -idan, -idty, -ics, -idase, -ide, -ie, -ification, -ify, -igenic, -in, -ine, -ing, -ino, -ion, -ional, -ish, -ism, -ist, -ite (person), -ite (mineral), -ity, -ium, -ive, -ization, -ized, -less, -let(te), -ly, -metry, -mydn, -ness, -nik, -o, -old, -ol, -ola, -ologist, -ology, -oma, -on, -onium, -ory, -orium, -ose, -osis, -ous, -plex, -ry, -s (areaofstudy), -s (pluralofdisease), -scape, -ship, -stcr, -sville, -tron, -tuplet, -ure, -y [16, с. 89, переклад мій — Я.В.].

В творенні нових іменників активну участь приймають напівсуфікси:

-athon, -gate, -gram, -intensive, -manship, -oriented, -a/oholic, -pedia/paedia, -speak, -watcher, -wide.

Префіксальні новоутворення є менш численними, хоч кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Всього, починаючи з 1963 року, в утворенні нових префіксальних одиниць прийняли участь 127 префіксів та напівпрефіксів, серед яких переважають одиниці латинського походження (префікси грецького походження є нечисленними): a(n)-, aero-, agri-, agro-, ambi-, anti-, aqua-, apres-, atto-, astro-, audio-, auto-, bi-, bio-, cardio-, chemo-, cine-, со-, counter-, cryo-, cyto-, de-, demi-, di-, dial-, dis-, dys-, eco-, estro-, endo-, eutero-, epi-, ethno-, eu-, Euro-, exo-, extra-, fibrino-, flexi-, fluki-, geo-, halo-, hemi-, hetero-, holo-, hydro-, hyper-, hypno-, immuno-, industrio-, integro-, inter-, intra-, iso-, kako-, kine-, leparo-, litho-, luteo-, macro-, magni-, maxi-, mal-, mega-, meso-, meta-, micro-, mini-, mis-, mono-, multi-, muco-, nanno-/nano-, neo-, neuro-, non-, omni-, over-, ortho-, paleo-, para-, peri-, petro-, photo-, phyto-, pico-, poly-, porno-, post-, pre-, pro-, proto-, pseudo-, psycho-, psychoto-, quasi-, re-, resisto-, retro-, rhabdo-, rifa-, semi-, sexo-, syn-, socio-, sono-, sub-, super-, supra-, tele-, tera-, tetrahydro-, trans-, tri-, tropo-, turbo-, ultra-, un, under-, ur-, uro-, xeno- [16, с. 92, переклад мій — Я.В.].

Серед найбільш продуктивних префіксів варто відзначити префікси anti-, со-, de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in- .

Найбільший ступінь новизни мають одиниці, створені за допомогою нових афіксів та напівафіксів, таких як: -on, -ase, -sol, -nik, -manship, eco-, mini-, maxi-, ur-, mega-, cine-, -oholic, gate-, -watcher, dial-a-, flexi-, apres-тощо.

Характерною особливістю сучасних афіксів є їх термінологізація, їх строга прагматична закріпленість за певною науково-технічною сферою. Приблизно половина всіх афіксальних новоутворень відносяться до сфери науки, при чому кожній науковій галузі властиві характерні тільки для неї афікси. Наприклад, суфікс -on(елементарна одиниця або частинка)використовується для створення нових термінів у фізиці та біології, як, наприклад: gluon (нова елементарна частинка в фізиці, що склеює кварки), luxon (елементарна частинка з нульовою масою). Відкриття багатьох нових ензимів сприяло широкому використанню суфікса -ase(ензим). Спочатку суфікс був вичленений з термінаdiastase(ензим, який перетворює вуглеводи в цукор). В ґрунтознавстві активно використовується новий суфікс -sol(від латинського слова solum- ґрунт) для позначення різних видів ґрунтів: aridisol(в американському варіанті- ґрунт у пустелі), histosol (вологі ґрунти); vertisol (гилняніґрунти ), hioxisol (тропічні ґрунти).

Префіксальні терміни підтверджують той факт, що напівпрефікси відіграють досить важливу роль у творенні іменників. Основним джерелом напівпрефіксів є латинська, французька та грецька мови: асго-, bio-, xeno-, micro-, euro-, tele- тощо. Їх вживання, як правило, обмежується науково-технічними галузями, але у звязку з популяризацією та розповсюдженням технічних нововведень у побуті напівпрефікси входять у загальне використання. Так, у 80-ті роки одним з найпродуктивніших був напівпрефікс tele-, за допомогою якого будувались нові іменники за моделлю pref + N N: telebanking (фінансова служба, яка дозволяє клієнту здійснювати банківські операції за допомогою телевізора або домашнього компютера), telemarketing ( практика торгівлі по телефону), teleshopping (замовлення покупки по телефону).

Деякі напівпрефікси можна вичленити із фраз чи складних слів: dial-a (для позначення послуги, яку можна замовити по телефону) з dialophone, dial-a-bus, dial-a-meal; flexi- (гнучкий — із торгової марки Flexi Van), наприклад,flexicover, flexinomics, flexiroof.

Іноді можна спостерігати зворотній процес коли напівафікс слугує базою для творення іменників. Наприклад, іменник maxi (дещо дуже велике) утворено від напівафікса maxi-шляхом конверсії.

Суфіксальні одиниці поступаються префіксальним за кількістю, але вони є більш уживаними в щоденному спілкуванні і в більшості випадків марковані поміткою «сленг». Одним з найбільш уживаніших сленгових суфіксів є суфікс -y/-ie, що утворює іменники за моделлю N + -у N та має нове зменшувальне (іронічне) значення. Слова, утворені за його допомогою, обмежені у вживанні рамками неофіційного спілкування. При цьому в мові продовжує існувати суфікс -у в своєму пестливо-зменшуваному значення. Але під впливом нового значення суфікса -у, що утворює іменними, даний омонім несе іронічні, а деколи й сатиричні конотації. Наприклад: groupie (прихильник поп-групи чи зірки, який повсюди супроводжує їх), roadie(член групи музикантів, що відповідає за транспортування та встановлення апаратури), weapy(сентиментальний фільм), preppie(учень приватної привілейованої школи — вживається з іронією представниками середнього класу), tekky, techno-freak (людина, що одержима технічними новинками).

З 80-х років почав знижати свою словотворчу активність популярний в 60-ті роки сленгів суфікс -nik, вичленений з російського запозичення «супутник». При цьому іменники, утворені за допомогою суфікса -nik, що позначають людей часто несуть легкий відтінок іронії (foodnik, meatnik, nudnik) [16, с. 93, переклад мій — Я.В.].

Аналіз особливої структури похідних слів показав, що серед них виділяються абревіатури, акроніми, складні слова та фрази, що є новою тенденцією в афіксальному словотворенні.

Однією з найпродуктивніших суфіксальних моделей з похідними основами подібного типу В.І. Заботкіна виділяє модель Acronym + ie = N, наприклад: yuppie (young urban professional people) та yumpie (young upwardly mobile professional people).Обидві одиниці зявились на початку 80-тих років для позначення молодих та успішних амбіційних міських мешканців, що працюють у сфері реклами та торгівлі [16, с. 95, переклад мій — Я.В.]. За аналогією з yuppies у мові останніх десятиліть зявляються слова muppie (middleaged urban professional people),gruppie (grown-up urban professional people),ruppie (young urban Republican),guppie green + yuppie (ecologically-minded yuppie),rumpie (rural upwardly mobile people), bluppie (black urban professional people).

Важливою особливістю новий афіксальних одиниці є їх висока степінь розчленованості: no-goodnik (a person who is good for nothing); good-willnik (a person who doesn’t wish you good), do-it-yourselfer (a person who does everything himself at home), right-to-lifer (a person who is against abortion).Очевидно, що в даному випадку діє тенденція до висловлення будь-якої думки у межах одного слова, котре володіє набагато більшими змістовними та експресивними можливостями, ніж словосполучення. Як відмічають О.С. Ахманова та І.Є. Краснова в праці «О методологии языкознания»: В основі творення багатьох похідних та складних слів в англійській мові лежить несвідоме переконання у тому, що сказане декількома словами ніколи не буває на стільки же яскраво, переконливо, «ємно», ніколи не передає так повно та глибоко всю думку, як те, що сказане одним словом [3, с. 41, переклад мій — Я.В.].

Як і всі інші елементи мови, афікси піддаються змінам значень, котрі йдуть по лініям розширення та звуження, при цьому звуження переважає. Змінам були піддані словотворчу елементи anti-, super-, counter-. До початкового значення anti-«протидія» додалось нове — «той, що належить до гіпотетичного світу», «той, що складається з антиречовини», наприклад: anti-man, anti-world, anti-nucleus. Далі трапилось звуження початкового значення, додався компонент, що відноситься до літератури та мистецтва: anti-hero (негативний персонаж), anti-novel (тип экспериментального роману, що зявився у Франциї в 60-х роках), anti-art (експериментальнемистецтво).

Змін зазнав й традиційний суфікс -ism. У суфікса зявився новий відтінок значення — «схильність до чого-небудь»: hippyism (схильність до культу хіпі), afroism (прихильність до культури Африки). Ще одне нове значення — «дискримінація», котре суфікс набув в словах sexism (дискримінація жінок), ageism (дискримінація людей похилого віку), heightism (дискримінація людей високого зросту), specism (дискримінація окремих видів; значення походить від слівracism, fascism).

Сучасний стан афіксальної системи характеризується появою абсолютно нових афіксів та напівафіксів, нових значень афіксів та варіантів (відтінків) значень, нових моделей та обмежень на їх вживання. У цілому для деривації на новітньому етапі розвитку мови характерне нарощування семантичного потенціалу за умов великого семантичного та структурного різноманіття похідних слів. Відмічається прагматична диференціація афіксів за різноманітними сферами вживання.

.1.2 Конверсія

Конверсія — це без афіксальний спосіб словотворення, в результаті якого утворюється категоріально відмінне слово, що співпадає в декількох формах з похідним словом. Суть конверсії як словотворчого процесу полягає в тому, що відбувається функціональне зміщення слова з однієї частиномовної категорії в іншу, утворення однієї частини мови від основи іншої без зміни форми. Цей спосіб словотворення є досить характерним для англійської мови через її аналітичний характер та будову.

Своєрідність конверсійного словотворення полягає й у тому, що досить довго за цим явищем не було закріплено конкретного терміна. З часом такі терміни як «безафіксальне словотворення», «кореневе словотворення» та ін. були відкинуті через некоректність, але термін, що використовується на сьогоднішній день, також викликає певні сумніви. Одні лінгвісти, як, наприклад, О.С. Ахманова, відносять основи слів, утворених за допомогою конверсії, до вторинно-кореневих способів словотворення, керуючись тільки морфологічним критерієм. Інші автори розглядають основи як ті, що не мають ніяких афіксів.Уданому випадку конверсія трактується як безафіксальний спосіб словотворення. Деякі мовознавці погоджуються з думкою Г. Марчанда і трактують основи слів, що утворені за допомогою конверсії, як основи з нульовою морфемою. О.І. Смирницький та його послідовники вважають флексію єдиним словотвірним засобом при конверсії [29, с. 54, переклад мій — Я.В.].

Зарубіжні автори також є непослідовними в своїх судженнях щодо словотворчої суті конверсії. Використовуючи цей термін, вони в той же час розглядають конверсію як вживання одного й того ж слова в функціях різних частин мови.

Більшість вітчизняних мовознавців трактують конверсію як морфологічно-синтаксичний спосіб творення нових слів шляхом зміни парадигми слова похідної основи і сполучуваності, що є характерною для тієї частини мови, до якої належить утворене слово. Але нерідко значення конвертованих слів розуміється не завжди точно. Так, термін «конверсія» розглядається деякими вченими як перехід слів з однієї частини мови в іншу, як транспозиція, тобто переведення слова з однієї частини мови в іншу.

Використання різних трактувань термінів призводить до різного розуміння суті деяких словотворчих процесів та меж їх використання. Так, визначення терміну «конверсія» як способу, словотворчим засобом якого є тільки сама парадигма слова, призводить до того, що конверсією охоплюються лише слова тих частин мови, які різняться своїми парадигмами, тобто іменники та дієслова. Трактування терміну «конверсія» як використання одного й того ж слова в функції різних частин мови призводить до перекрученого представлення про термін «слово» як про ціно оформлену одиницю мови певної частини мови, що має відмінності в лексичному значенні і граматичних категоріях.

При конверсійному словотворенні відбувається не тільки граматична, а й семантична перебудова. Похідне слово запозичує семантику похідної основи, додаючи до неї свою, обумовлену новим частиномовним статусом.

Утворене за допомогою конверсії слово виступає в синтаксичній функції, має інше значення і, у випадку морфологічно змінних слів, іншу парадигму. Наприклад: You must respect your elders. They kept us in the dark.

Внаслідок омонімії формозмінних суфіксів (в тому числі й нульової флексії) окремі форми слів, що повязані відношенням конверсії, можуть співпадати чи бути омонімічними. Наприклад: She photographs better than she looks. — Hang the photographs on the wall (Вона фотографує краще, ніж вона дивиться. — Повісьте фотографії на стіну); He refused to autograph the book. — Give me your autograph (Він відмовився підписувати книгу. — Дайте мені ваш автограф); Don’t panic. — She sows panic (Не панікувати. — Вона сіє паніку).

При конверсії утворюється омонім, що є семантично повязаним з вихідним словом. Зрозуміти значення новоутворення можна, опираючись на значення вихідного слова: She reads only glossies and comics (Вона читає тільки глянець (глянцеві журнали, glossy — глянцевий) і комікси).

В англійські мові конверсія є досить продуктивною. Особлива продуктивність конверсії в англійській мові обумовлена існуванням великої кількості непохідних слів, що є незакріпленими афіксально за частиною мови, порівняною невеликою кількістю словозмінних афіксів та граматичних форм, а також простотою утворення останніх.

Основною передумовою утворення нової мовної одиниці шляхом конверсії є зміна синтаксичного функціонування слова, що супроводжується зміною значення. Для конверсії необхідна зміна первинного синтаксичного оточення. Синтаксичне оточення виявляється іншим при введенні слова в контекст, що не є йому властивим чи при випадінні одного з елементів первинного контексту, тобто в результаті еліпсису.

При конверсії, що є результатом еліпсису, появі нового слова повинно передувати багаторазове спільне вживання двох слів, так щоб при випадінні одного з них було б гарантоване розуміння. Еліпсис призводить до утворення шляхом конверсії іменників від дієприкметників. Наприклад: a summit (відsummit conference — зустріч на вищому рівні), a convertible (відconvertible car — кабріолет), a commercial (відcommercial programme — комерційна програма), a regular (відregular visitor — постійний відвідувач), supersonics (відsupersonic aircraft — надзвуковий літак), newly marrieds (из newly married couple — молодята). Варто взяти до уваги, що в якості прикладів еліпсиса у більшості випадків наводяться оказіоналізми — слова, що не увійшли в систему вокабуяру(a go-no-go (person), a go-getting (man)).

Існують причини вважати, що конверсія відбувається поетапно. Одним з етапів є субстантивація, тобто набуття граматичного статусу іменника (субстантиву) іншою частиною мови, частіше за все прикметником чи прислівником, в результаті розпаду словосполучення. Наприклад, при розпаді словосполучення poorpeopleприкметник poorне тільки оформлюється артиклем, але й семантично «поглинає» значення всього колишнього словосполучення (thepoor-poorpeople). Пізніше слово набуває всієї парадигми нової частини мови і процес конверсії завершується. Конверсія можлива не тільки при розпаді сполучень Adj + N (alunaticasylum-alunatic) чи Adv + N (a weekly paper — a weekly), але й при вживанні різних частин мови в функції, що їх не є властивою. Наприклад, займенникotherсубстантивується в I’ll ask the others (я запитаю в інших).

Вихідна, похідна і твірна основи при конверсії завжди повязані семантичними відношеннями. Стосовно семантичних відношень при моделі V > N, то тут частіше за все відмічається значення разової дії, що передається твірною основою (a photograph; some peel). Можливі й інші типи семантичних відношень за тією ж моделлю — агентивні (a help, a switch), локативні (a stop, a walk) тощо. Нерідко визначити напрям конверсії буває важко чи зовсім неможливо (empty, dark).

Конверсія відбувається різними шляхами залежно від морфологічної характеристики твірного і похідного слова. Конверсія першого типу спостерігається у випадку, якщо твірне та похідне слова (чи одне з них) є морфологічно змінними. Необхідною умовою творення нового слова при конверсії першого типу є не тільки зміна лексичного значення та синтаксичної функції слова, але й зміна його словозмінної парадигми. Субстантивація є найбільш типовим прикладом конверсії першого типу.

Про конверсію другого типу можна говорити, якщо і твірне, і похідне слова є морфологічно змінними. Конверсія другого типу полягає в зміні синтаксичної функції слова та його лексичного значення.

Конверсія першого типу може бути повною чи частковою. За повної конверсії новоутворене слово набуває всіх властивостей іншої частини мови (тай, в синтаксичній функції якої його починають вживати). За повної субстантивації прикметників новоутворене слово може визначатися прикметником, який вживається з означеним та неозначеним артиклем, виступати в синтаксичних функціях іменника та мати всі властиві іменнику форми словозміни. Наприклад: Не is a real criminal. Don’t harbour criminals. The criminal was tracked down. Кількість повністю субстантивованих прикметників є досить великою: a revolutionary, a savage, a native, a relative, a private, a Conservative, a Russian, an American тощо.

За часткової конверсії слово набуває не обовязково всі ознаки іншої частини мови, що часто пояснюється його семантичними особливостями. Так, частково субстантивовані прикметники та дієприкметники мають граматичні особливості: вживаються тільки з означеним артиклем та узгоджуються з дієсловом в однині: The supernatural is always frightening (Надзвичайне завжди лякає); You must learn to accept the inevitable (Ви повинні навчитися приймати неминуче); One can’t do the impossible (Неможливо зробити неможливе); мають тільки форму множини:exteriors(кінозйомки поза павільйоном); casuals(повсякденний одяг); perennials(вічнозелені рослини); не приймають закінчень множини, хоча й узгоджуються з дієсловом у множині: The fitting have survived (Пристосування вижило);The needy were taken care of (Про нужденних турбувались);The wounded were rushed to hospital (Поранені були терміново доставлені у лікарню).

Багато іменників, що були утворені від дієслів в результаті часткової конверсії, використовуються тільки у формі однини: It gave me quite a scare. That was a good laugh. In this way you’ll get the feel of the country. The film had a long run.

Досить часто зустрічаються такі різновиди конверсії як субстантивація дієслів та прикметників.

Іменники, утворені шляхом конверсії від дієслів та такі, що вживаються з дієсловами have, get, give, take, позначають звичайно одноразову дію: have a try, give smb. a ring, take a look, get a call(from smb.),have a dip (in the sea), give smb. a push.

Значна кількість нових іменників утворюється шляхом конверсії від прикметників, наприклад: collectibles (предмети, які колекціонують, особливо застарілі та рідкісні); cool (самоконтроль, стриманість) часто вживається у фразах to lose one’s cool, to keep one’s cool.

Особливо продуктивним є творення іменників від прикметників, що закінчуються на -ic, наприклад: acrylic, transuranic, tricyclic. Дана модель набула широкого використання в медицині: autistic, astigmatic, geriatric, prepsychotic. Всі ці одиниці утворені за аналогією з такими відомими, як alcoholic, fanatic, critic.

Так само як і для афіксальних та складних неологізмів, для нових конвертованих утворень характерна тенденція до багатокомпонентних структур. Так, іменники можуть утворюватись від дієприкметникових фраз, наприклад: work-to-rule (виступ робітників з вимогою дотримувати всі пункти трудового договору).

Основна маса конвертованих неологізмів обмежена у вживанні за професійним параметром. В результаті аналізу можна виділити наступні галузі професійної диференціації конвертованих неологізмів: спорт, медицина, компютерна техніка, освіта, політика. Наприклад: слово compulsory(обовязкова програма) обмежене в використанні спортивною галуззю: pass-fail(система оцінки знань студентів без диференційованих оцінок) використовується в сфері освіти тощо.

.1.3 Складання основ

Даний спосіб творення нових слів може бути представлений формулою «основа + основа», в результаті чого утворюється складне слово (compoundword). Складанню можуть бути піддаватись прості основи (cowboy, blackboard, spaceship,etc.), а також проста основа та основа твірна (pen-holder, match-maker, baby-sitter). Спосіб поєднання основ може бути нейтральним, коли обидві основи поєднуються «встик» (eye-brow, sunrise, schoolgirl), і за допомогою зєднувального елементу (handicraft, tradesman, mother-of-pearl).

Дуже часто складання слів виступає як засіб творення твірної основи для подальшого процесу словотворення. Отримана цим способом основа піддається конверсії, реверсії чи афіксації, в результаті чого виникає нове, похідне слово (blacklist, daydream, stagemanager, babysitter, honeymoon — to honeymoon — honeymooner; etc.).

В останні десятиліття в англійській мові ролі словоскладання значно зросла. Причому, якщо в 60-70-х роках словоскладання поступалось афіксації, в 80-х, за даними Заботкіної, воно перевищило афіксацію та склало приблизно третину від всього корпусу неологізмів [16, с. 106, переклад мій — Я.В.].

Серед складних новоутворень іменників в цілому переважають двокомпонентні одиниці. Основними моделями залишаються моделі N + N=N та А + N=N.

Серед нових складних одиниць-іменників переважають егоцентричні: glue-sniffing (вдихання клею для отримання відчуття наркотичного ефекту), think-tank (колективний мозок).

Екзоцентричні іменники є менш характерними: low-rise (низький тиск), high-rise (багатоповерховий дім).

Посилюється тенденція до утворення імен з першим компонентом-власною назвою: Kirlian photograph (фото Кірліана — фото біополя людини); збільшується кількість новоутворень з першим компонентом-назвою місцевості: Acapuico gold (евфемістична назва наркотичної речовини марихуани), Afro-rock (вид африканського року).

Збільшується кількість складних одиниць зі зєднувальним компонентом -о-: bacteriophobia(побоювання бактерій); suggestopedia (сугестопедія).

Зростає також кількість складних похідних одиниць. Основним продуктивним суфіксом є суфікс -er(що прийшов на заміну -ed): baby-boomer (дитина, що народилась у часи післявоєнного демографічного вибуху); page-turner (надзвичайно цікава книга); all-nighter (щось, що триває всю ніч).

Так само як і для афіксальних новоутворень, для складних неологізмів характерним є посилення тенденції до багатокомпонентних комбінацій. За даними Заботкіної, приблизно 10% складних іменників складаються з трьох компонентів: point-in-time (конкретний час) [16, с. 108, переклад мій — Я.В.].

Однією з найпоширеніших багатокомпонентних моделей в останній час стала модель зі словом line, котра знаходиться на грані складних слів на словосполучень: straight-line responsibility (пряма відповідальність); dotted-line responsibility (відповідальність, поділена на двох).

Дана модель обмежена в використанні ситуаціями неформального спілкування представниками ділових кіл. Подібне прагматичне обмеження є характерним для таких багатокомпонентних слів, як ball-park figure.

Окрім традиційних моделей, виділяють й нові, найпродуктивнішими з яких є:

) Abbr + N = N:

— абревіатура. Дана модель є відносно новою (V-day — VictoryDay).

B-chromosome(зайва (додаткова) хромосома), ACD-solution (acid citrate dextrose -розчин, що призупиняє коагуляцію крові). Дію даної моделі обмежено науково-технічною сферою.

Існує ще один варіант моделі:+ Acronym = N:araA (arabinos + Adenine) (назва ліків). Іноді в склад моделі входять різного роду символи. Наприклад, T-mycoplasma(мікроорганізм в формі літери Т — за аналогією з Т-shirt (футболка в формі літери Т)).

б) N + Numeral = N:

(начало, перший день чогось — обмежене неформальним спілкуванням);No 2 (штучний фарбник, який додають в продукти, ліки та косметику, який є забороненим в США як канцерогенна); Red No 40 (штучний фарбник, який використовують замість Red No 2); Type A 1 (поведінка, яка характеризується напруженістю, нетерплячістю, конкуренцією, прагненням досягнути успіху, що, у підсумку призводить до серцево-судинних захворювань).

.1.4 Словоскладання

Словоскладання, що також називають вставним словотворенням, чи телескопією, — порівняно новий словотвірний процес. На відміну від інших способів словотвірною одиницею тут є не основа, а її довільний фрагмент. Такий фрагмент не існує в мові, а зявляється тільки в момент створення слова, що пояснює й відсутність єдиної моделі в словоскладанні. Основними прийомами, що використовуються при словоскладанні, зводяться до двох — поєднанню (амальгамуванню) фрагментів основ і власне злиттю (фузії) фрагментів. При амальгамуванні твірні фрагменти не мають спільних членів в звуковому складі (Euroshima < Europe + Hiroshima). При фузії такі спільні члени є (motel < motorist + hotel).

Слова, що зявляються в результаті словоскладання, прийнято називати блендами (від англійського терміну для даного способу blending; нові слова, що отримані в результаті, мають назву blendsчи portmanteau words). Процес складання можна простежити на прикладі слова smog, утвореного з фрагментів двох основ — smokeта fog-шляхом накладення їх одне на одне. Не дивлячись на те, що залишки морфем в новоутвореному слові можна легко розпізнати, воно є морфологічно неподільним і являє собою просте слово (motel < motorist+hotel; Euroshima < Europe + Hiroshima; etc.). Один з фрагментів основ може співпадати за формою з повною основою (docudrama < documentary + drama; vidkid < video+ kid; etc.). Такі новоутворені слова нагадують своїм складом напівскорочення, але між ними є вагома різниця в семантиці. Напівскорочення фактично представляють собою тільки формальну зміну, іноді таку, що призводить до зміни стилістичної характеристики результату. У випадку зі словоскладанням неодмінно виконується й так звана семантична конденсація, тобто зміна значення слова шляхом «випаровування» необхідних сем з використовуваних фрагментів. Наприклад: infobit: info- < information + bit (intentional pun on the computer acronym «bit», meaning «a binary digit»). Значення цього слова — an individual item of information, such as a recipe or a description of a place, that meets the requirements for inclusion in a data bank. Деякі новоутворені слова можуть розвинути своє друге значення, при чому воно не обовязково буде похідним від першого. Так, слово illiterature (illiterate + literature) у залежності від контексту розуміють як literature for the illiterate, чи як poorly written fiction. Іноді фрагмент основи, який вже використовувався для створення нового слова, продовжує діяти при утворенні подібних слів. Наприклад, фрагмент -teria в caveteria < cave + cafeteria зустрічається також і в слові washeteria також зі значенням «невеликий заклад». Тут, вірогідно, можна все передбачити наступний перехід фрагменту в статус афікса, як це сталось з фрагментом -holic, який отримав значення «addict» в словах bookaholic, workaholic, computerholic, etc. Особливо характерним є спосіб словоскладання для таких стилістичних пластів, як сленг та термінологія. Добре відомими є терміни та професійні сленгізми positron (positive + electron), advertistics (advertising + statistics), feminalls (feminine overalls), що зявились саме в результаті словоскладання. Не дивлячись на те, що даний спосіб простежується в мові тільки з кінця ХІХ ст., на сьогоднішній день він набирає продуктивність досить великими темпами, при чому перше місце за використанням таких слів займає реклама, для якої принцип «максимум значенняза мінімуму простору» в поєднанні з незвичайністю форми є головним.

.1.5 Скорочення

Суть даного способу словотворення полягає у відсічення частини основи, котра або співпадає зі словом, або представляє собою словосполучення, що поєднане спільним значенням.

Скорочення прийнято поділяти на лексичні та графічні. До лексичних відносять усічені слова (clipped or stump words) та акроніми (initialwords, oracronyms).

Усічені слова утворюються шляхом відкидання кінцевого чи початкового складів основи: caps (capital letters), demo (demonstration), intro (introductory sentence), ad (advertisement).

Скорочуватись також можуть будь-які фрагменти слова незалежно від морфемних границь: doc< doctor; frig< refrigerator; phone< telephone, etc. Частіше за все зустрічаються кінцеві усічені слова типу exam, doc, gym (відexamination, doctor, gymnasium). Усічення типу plane, phone (від airplane, telephone) називають початковими,а приклади frig чи flu (від refrigerator, influenza) ілюструють так звані кінцево-початкові усічення.

У відповідності до традиції та норми менш численними є ініціальні скорочення (аферизис): chauvinism < male chauvinism; butylnitrite < (iso)butylnitrite наркотик; upmanship < oneupmanship вміння добиватись переваги над оточуючими.

Приклади усічення середини слова (синкопи) є нечисленними: closedcaption<closedcircuitcaptionтитри телевізійних програм для глухих; ecotecture<ecologicalarchitecture архитектурний дизайн, що відповідає задачам сьогоднішнього дня та задачам навколишнього середовища; ultrafiche<ultramicrofiche карточка мікрофільму, що містить декілька тисяч друкованих сторінок, на відміну від microfiche, де вміщувалось приблизно 100 сторінок друкованого тексту.

Смислова сторона слова, яке отримується в результаті усічення, залишається незмінною, хоча синтетична приналежність змінюється в сторону зниження. Можливі також деякі орфографічні зміни (mike<microphone, ambish<ambition, etc.).

Усічення, що є вторинним найменуванням предмета й існують в мові нарівні з повною формою, є стилістично забарвленими словами та носять неофіційний розмовно-фамільярний характер: Sis — sister, professor- prof, second — sec, difference — dif, etc.

Якщо твірне слово забувається і рідше використовується, то абревіатура стає основною та стилістично нейтральною: Plane (aeroplane), cab (cabriolet), phone (telephone).

Процес словотворення може не закінчуватись усіченням, а ускладнюватись, наприклад, субстантивацією, якщо скорочуване слово входило в словосполучення. Наприклад, усічення слова zoologicalв словосполученні zoological garden при подальшій субстантивації призвело до появи слова zoo. Аналогічним прикладом слугує американське слово movie (<moving pictures).

Особливістю усічень є їх знижене стилістичне забарвлення, і, відповідно, їх вживання обмежене рамками розмовного мовлення. Усічення є найбільш характерним для різних типів сленгу (шкільного, спортивного, газетного). Так, upmanshipчасто зявляється на сторінках англійських газет та використовується в рекламах, в рекомендаціях як досягти успіху. Наприклад: Upmanship is the art of being one up on all the others. Hospital upmanship: My Doc is better’n yours.

Серед скорочень велике місце займають абревіатури. Вони утворюються від початкових букв слів, зо входять у словосполучення, поєднане спільним змістом (ВВС < British Broadcasting Corporation; AIDS < acquired immune deficiency syndrome; USA < United States of America; etc.). Скорочення кожного зі слів відбувається тільки одним способом — кінцевим усіченням. Орфографічно абревіатури та акроніми також є одноманітними, представляючи собою поєднання заголовних літер.

Частіше за все абревіації піддаються технічні терміни, назви груп та організацій. Зазвичай абревіатури використовуються частіше за самі терміни: VCR (video-cassette recorder), ТМ (transcendental meditation), PC (personal computer), MTV (Music Television канал кабельного телебачення, що транслює сучасну популярну музику), LCD TV (телевизор з рідкокристалічним дисплеєм). Як правило, абревіатури вимовляються по буквам: I.V. (intravenous) внутрішньовенно. Коли абревіація зустрічається на письмі (b.y. < billion years, mg < miligram), вона читається як повне слово. Новим є відсутність крапок після кожної з букв абревіатур, що наближує їх до акронімів.

На відміну від абревіатур, акроніми вимовляються як повні слова. Наприклад: SALT (Strategic Arms Limitation Talks) переговори про обмеження на стратегічну зброю; MIPS (million instructions per second) мільйон інструкцій в секунду (компюрений термін); CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing).

Акроніми часто набувають граматичних характеристик стандартних слів, наприклад, форму множини: WASPs (White Anglo-Saxon Protestants).

Серед акронімів останніх десятиліть спостерігається явищу омонімії. Одним з найпопулярніших акронімів є акронім GASP, що використовується в мовленні декількох груп, що борються проти забрудненні оточуючого середовища: Group Against Smoke and Pollution, Greater Washington Alliance to stop Pollution.

Сфери вживання акронімів, як правило, є чітко обмеженими. Обмеження на вживання акронімів обумовлені денотативним значенням слів, що входять до них. Так, одиниці типу MIPS, RAM (random-access memory), ROM (read-only memory) обмежені у використанні рамками компютерної техніки; PINS (persons in need of supervision), SWAT (special weapons and tactics) використовуються в юриспруденції; DOMSAT (domestic satellite), GUIDO (guidance officer) — в аерокосмонавтиці; MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) — в медицині. Особливої уваги потребують акроніми, які використовують у галузі освіти: TEFL (Teaching English as a Foreign Language), IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) — всім відома Міжнародна організація викладачів англійської мови як іноземної та американська організація TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages); у галузі охорони навколишнього середовища: UNEP (United Nations Environmental Program), ADAPTS (Air Deliverable Antipollution Transfer System).

Іноді акроніми створюються через прагнення оригінальності, наприклад, організація, що бореться з курінням, створила акронім ASH(Action on Smoking and Health); NOW (National Organisation for Women).

У звязку з широким розповсюдженням акронімів лінгвісти заговорили про необхідність призупинити цей процес, який вони характеризують як акроніманію. В звязку з цим виникла необхідність впорядкувати список акронімів та процес їх створення.

Графічне скорочення — це символи, які використовують замість слів та словосполучень на письмі. В усному мовленні їм відповідають слова та словосполучення з повною основою. Вони є досить численними й вживаються для позначення мір, одиниць та величин (kg, km, mph, Dr, Mr, etc.). Умовність такого типу скорочень проявляється в тому, що в усному мовленні вони відтворюються повністю (звідси й назва типу). Особливу підгрупу складають графічні скорочення латинських слів, що в мовленні відтворюються по-англійськи. До цієї групи відносяться широко відомі i.e. (латинське id est, английське that is); e.g. (латинське exempli gratia, английське for example); etc. (латинське et cetera, английське and so on) тощо. До того ж самого типу графічних скорочень відносять й прийняті на письмі позначення деяких грошових знаків, наприклад ł (лат. libra, англ. pound), d (лат. denarius, англ. penny) и тощо.

Графічні абревіатури можуть представляти собою початкові літери слів та основ, першу та останню літери слова чи сполучення приголосних. Наприклад: Gen. (General), Col. (Colonel), UK (United Kingdom), RAF (Royal Air Force), Ky (Kentucky), rkt (rocket), gvt (government). Багато графічних абревіатур є скороченнями латинських слів: е.g. (exempli gratia) наприклад, i.e. (id est) тобто, L. (libra) фунт стерлінгів, vs. (versus) проти (в суді, спорті).

В англійській мові, на відміну від російської та української, абревіатури можуть закінчуватись голосними: ave. (avenue), usu. (usual), Fri. (Friday), Colo. (Colorado).

Графічні абревіатури можуть перетворюватись на слова. Це трапляється в тому випадку, якщо графічні скорочення починають використовуватись в усному мовленні поряд зі словами. Так виникли слова МР (член англійського парламенту — від member of Parliament); aGI (американський солдат — від government issue); a VC (хрест Вікторії, найвища військова нагорода в Англії — від Victoria Cross). Слова, створені з графічних скорочень, можуть, як і звичайні слова, ставати базою для новоутворень.

Досить специфічним англійським підтипом скорочень є напівскорочення, тобто комбінація акроніму одного члену словосполучення з повною основою іншого (A-bomb < atomic bomb; V-day < Victory day, etc.). Подібні напівскорочення є близькими до символів, що підтверджується й широким розповсюдженням слова X-mas, перша частина якого є заміною імені Christ символом хреста.

.2 Зовнішній спосіб. Запозичення

Роль запозичень (borrowings, loan-words) в різних мовах не є однаковою і залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної з мов. В англійській мові відсоток запозичень є значно вищим, ніж в більшості інших мов, так як через історичні причини вона виявилась дуже проникною. Англійська мова більш ніж будь-яка інша мала можливість запозичувати іноземні слова в умовах прямого безпосереднього контакту.

Іменники, що відносяться до групи запозичень, є сильними неологізмами. Загальною тенденцією для них є те, що вони володіють фонетичною дистрибуцією, що є нехарактерною для англійської мови. В них відсутня мотивація, вони володіють нетиповим для англійської мови морфологічним членуванням.

В сучасній англійській мові запозиченні іменники носять переважно суспільно-політичний, культурний та науково-технічний характер.

Запозичення можна класифікувати за тим, який аспект слова виявляється новим для мови, яка приймає запозичення. За цим принципом запозичення поділяються на фонетичні, кальки (translation-loans), семантичні та запозичення словотвірних елементів.

Фонетичні запозичення представляють собою основну й найбільш численну групу. Вони характеризуються тим, що їх спільний звуковий комплекс виявляється для мови, що запозичує новим, хоча кожен з складових їх звуків, за рідким виключенням, замінюється звуком мови, в яку вони потрапляють. Основною мовою-джерелом цих неологізмів є французька мова. Новою тенденцією є ріст запозичень з африканських та азіатських мов, особливо з японської. Неологізми цієї категорії частіше за все передають поняття в галузі культури (discotheque, cinematheque), суспільно-політичного життя (The Duma — Дума), повсякденного життя (Petit dejeuner- невеликий сніданок), науки та техніки тощо.

До цієї групи відносять варваризми — неасимільовані чи слабкоасимільовані в англійській мові одиниці, що відрізняються найбільшим ступенем новизни, наприклад: dolčevita, perestroika, glasnost.

До третьої групи відносяться ксенізми. Це неологізми, що відображають реалії, специфіку побуту країни-джерела, що не є властивими мові-реціпієнту, наприклад: kung-fu (кунг-фу), ninja — ніндзя, guro — тип бутерброду.

Ксенізми складають 14% від усіх запозичень та володіють більшим ступенем новизни, ніж варваризми.

З середини ХХ століття кількість кальок в англійській мові різко зменшилось. В.І. Заботкіна виділяє три найбільш вживані кальки-неологізму: dialogue of the death (від фр. Dialogue des sourds) — дискусія, в якій учасники не звертають уваги на аргументи одне одного; gliding time (від нім. glietzeit)- гнучкий графік; photonovel (від ісп. photonovelа) — фотороман (роман, що складається з фотографій, звичайно з діалоговими вставками у стилі коміксів) [16, с. 112, переклад мій — Я.В.].

Запозичуватись може не тільки слово, але й окремі частини слова. Морфеми запозичуються не ізольовано, а в словах. Якщо які-небудь іноземні морфеми входять в більше число запозичених слів, то морфологічна структура цих слів починає розумітися, а самі морфеми включаються до числа словотвірних засобів мови-реціпієнта. Багато грецьких та латинських слів перетворились на інтернаціональні префікси, наприклад: anti-, counter-, inter-, sub-, ultra- тощо.

У всіх мовах є такі грецькі суфікси, що мають широке застосування:

ist, -ism, -isk.

Висновки до розділу 2

Способи творення іменників в англійській мові можна поділити на дві великі групи. До першої групи відносяться внутрішні способи словотворення: афіксація, конверсія, складання основ, словоскладання, компресія та скорочення. Дані способи називаються внутрішніми тому, що утворення творення нових слів відбувається за допомогою внутрішніх засобів мови, таких як додавання префіксів та афіксів, перетворення однієї часини мови в іншу, злиття основ вже існуючих слів чи їх скорочення.

Друга група способів словотворення представлена зовнішнім способом. Нові слова не утворюються за допомогою будь-яких словотворчих моделей англійської мови, а запозичується з інших мов, тому даний спосіб словотворення називається запозиченням.

Внутрішній спосіб словотворення полягає в поповненні словникового складу за рахунок внутрішнього потенціалу. Це продуктивний спосіб. Внутрішній спосіб словотворення в англійській мові поділяється на декілька типів.

До першого типу словотворення в англійській мові можна віднести афіксацію, тобто утворення нових слів від основ вже існуючих слів за допомогою суфіксів та префіксів. Афікси, за допомогою яких в певний період утворюється відносно багато новоутворень, називається продуктивними. Продуктивними в сучасній англійський мові є суфікси -ing, -y, -ee, -ist, -er, -ette, -edтощо; префікси anti-, super-, pro-, mis-, re- тощо. За допомогою цих афіксів утворюються нові похідні слова.

Другий тип словотворення в англійській мові — це конверсія. Конверсією називається утворення нових слів від слів, що належать до іншої частини мови, без додавання суфіксів та префіксів. За допомогою конверсії головним чином утворюються іменники від дієслів.До третього типу словотворення в англійській мові можна віднести словоскладання. Словоскладанням називається утворення нових слів шляхом поєднання двох чи більше слів в складне слово.

До четвертого типу словотворення в англійській мові відноситься складання слів. В цьому випадку словотвірною одиницею є не основа, а її фрагмент. Поява такого фрагмента відбувається в момент створення слова, що пояснює й відсутність єдиної моделі в словоскладанні.

Пятим типом словотворення в англійській мові є скорочення. Творення нових слів відбувається в результаті відсічення частини основи. Скорочення прийнято поділяти на лексичні та графічні. До лексичних скорочень відносять усічені слова (clipped or stump words) та акроніми (initial words, or acronyms).

До зовнішніх способів словотворення в англійській мові можна віднести запозичення (borrowings, loan-words). Основною мовою-джерелом для запозичень в англійській мові є французька. Запозичення поділяють на фонетичні, варваризми, ксенізми та кальки.

ВИСНОВКИ

Вивчення словникового складу англійської мови ще довго залишатиметься однією з найважливіших проблем світового мовознавства. Проблема утворення нових іменників є актуальною на сьогоднішній день тому, що приблизно 40% всіх новоутворених слів за останні 25 років є саме іменниками.

Поповнення словникового складу сучасної англійської мови новими іменниками відбувається за певними моделями та словотворчими типами, які вже встановились в мові чи знову виникають у звязку з виділенням основ, використанням нових афіксальних елементів, з розвитком та вдосконаленням системи словотворення. Також нові іменники в англійській мові творяться за допомогою продуктивних словотвірних морфем, афіксів, конверсії, за допомогою складання основ, словоскладання, скорочення.

В сучасній англійській мові виділяють внутрішні та зовнішні шляхи поповнення словникового складу. До внутрішніх належать афіксація, конверсія, складання основ, словоскладання та скорочення. До зовнішніх відносять запозичення.

В ході дослідження було виявлено, що найпродуктивнішими способами творення нових іменників в англійській мові є афіксальний спосіб (16,32%), конверсія (9,48%), запозичення слів з інших мов (55,96%).

Загальна словотворча модель афіксації може бути представлена формулою «1 основа + афікс», результатом якої є похідне слово (derived word).

Найпродуктивнішими в сучасній англійській мові є:

суфікси -ing, -у, -ее, -ist, -er, -ette, -ed;

префікси anti-, super-, pro-, mis-, re-, anti-, со-, de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in-;

напівсуфікси -athon, -gate, -gram, -intensive, -manship, -oriented, -a/oholic, -pedia/paedia, -speak, -watcher, -wide;

Афіксальні одиниці, відповідно до дослідження американського лінгвіста Г. Кеннона, складають 24% всіх новоутворень. За даними вітчизняного філолога В.І. Заботкіної, за останні 25 років в утворенні нових слів в англійській мові було використано 101 суфікс. Префіксальні новоутворення є менш численними, хоча кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Всього, починаючи з 1963 року, в утворенні нових префіксальних одиниць прийняли участь 127 префіксів та напівпрефіксів.

Ще ніколи в історії англійської мови кількість афіксів та їх дистрибуція не були настільки багатими та різноманітними як на сьогоднішній день.

Найпродуктивнішимиафіксальними моделями творення нових іменників в сучасній англійській мові є моделі Acronym + ie = N (акронім +ie = новий іменник), pref + N (префікс + іменник).

Найпродуктивнішими словотвірними моделями іменників шляхом конверсії є такі моделі як Adj + N (прикметник + іменник), Adv + N (дієприкметник + іменник), V > N (перехід дієслова в іменник).

Досить продуктивним способом творення нових іменників в сучасній англійській мові є складання основ, що відбувається за формулою «основа + основа», в результаті чого утворюється складне слово (compound word). Основними моделями творення нових іменників шляхом складання основ є N + N=N та А + N=N. Окрім традиційних моделей виділяють й нові, найпродуктивнішими серед яких є Abbr + N = N, Abbr + Acronym = N та N + Numeral = N.

Спосіб творення нових іменників в англійській мові шляхом словоскладання не має єдиної моделі. На відміну від інших способів словотвірною одиницею тут є не основа, а її довільний фрагмент. Такий фрагмент не існує в мові, а зявляється тільки в момент створення слова. Основними прийомами при словоскладанні є поєднання (амальгамування) фрагментів основ і власне злиття (фузія) фрагментів.

Слова, що зявляються в результаті словоскладання, прийнято називати блендами (від англійського терміну для даного способу blending; нові слова, що отримані в результаті, мають назву blends чи portmanteau words).

Не дивлячись на те, що даний спосіб простежується в мові тільки з кінця ХІХ ст., на сьогоднішній день він набирає продуктивність досить великими темпами.

Ще одним досить продуктивним внутрішнім способом творення нових іменників ж скорочення. Суть даного способу словотворення полягає у відсічення частини основи, котра або співпадає зі словом, або представляє собою словосполучення, що поєднане спільним значенням.

Скорочення прийнято поділяти на лексичні та графічні. До лексичних відносять усічені слова (clipped or stump words) та акроніми (initial words, or acronyms). Скорочення також поділяють на ініціальні (аферизис), синкопи (усічення середини слова), абревіатури, акроніми та напівскорочення (комбінація акроніму одного члену словосполучення з повною основою іншого).

Стосовно зовнішніх способів словотворення, то вони представлені тільки одним — запозиченням (borrowings, loan-words).Запозичення поділяють на фонетичні, варваризми, ксенізми та кальки.

Фонетичні запозичення представляють собою основну й найбільш численну групу. Вони характеризуються тим, що їх спільний звуковий комплекс виявляється для мови, що запозичує новим, хоча кожен з складових їх звуків, за рідким виключенням, замінюється звуком мови, в яку вони потрапляють.

Варваризми — неасимільовані чи слабкоасимільовані в англійській мові одиниці, що відрізняються найбільшим ступенем новизни.

Ксенізми складають 14% від усіх запозичень та володіють більшим ступенем новизни, ніж варваризми. Це неологізми, що відображають реалії, специфіку побуту країни-джерела, що не є властивими мові-реціпієнту. Кальками називають запозичення у вигляді дослівного перекладу іноземного слова чи словосполучення, тобто точного відтворення його засобами мови, що приймає запозичене слово зі збереженням морфологічної структури та мотивування.

Внаслідок процесу запозичення склад англійської мови поповнився не тільки новими іменниками, а й такими широковживаними інтернаціональними префіксами як anti-, counter-, inter-, sub-, ultra-та суфіксами -ist, -ism, -isk.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. — М, 2003.

. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1986.

.Ахманова О.С., Краснова И.Е. «О методологии языкознания»: — М.:1974.

4.Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. — М., 1975.

. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка = A Course in Theoretical English Grammar: учебник / М.Я. Блох. — 4-е изд., испр. — М.: Высшая школа, 2003. — 423 с.

6.Бортничук Е. Н. Словообразование в современном английском языке : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. Н. Бортничук, И. В. Василенко, Л. П. Пастушенко. — К. : Вища школа, 1988. — 261 с.

. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. / Под ред. А.Д. Швейцера. М, 2004г.

.Брусов В.Е. Новое в английской лексике. — М, 2005.

. Будагов Р. А. Новые слова и значения // Человек и его язык. М.: МГУ, 1976.

.Власов С. Проблемы неологии в современном английском языке. — М.: Международные отношения, 2003г.

.Гашкевич Н.Н. Вопросы продуктивности словообразования- С-Пб, 2001.

.Городецкий Б.Ю. Проблемы и методы современной лексикографии // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XIV. — М.: Прогресс, 1983.

. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков: учебное пособие / В.В. Гуревич. — М.: Флинта: Наука, 2003.

. Дементьева Н. С. Об активных процессах в системе словообразования в современном английском языке (на материале сложных лексических единиц, пишущихся через дефис) : автореф. дис. канд.филол. наук / Н. С. Дементьева. — М., 1972.

.Жлуктенко Ю.А., Березинский В.А. Английские неологизмы. — Киев.: Наукова думка.

. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка : учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / В. И. Заботкина. — М. : Высш. шк., 1989.

17.Иванова, И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка: учебник / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. — М.: Высшая школа, 1981.

. Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка: учебник / Б.А. Ильиш. — Ленинград: Просвещение, 1971.

19.Каращук П.М. Словообразование английского языка. — М.: Высшая школа. 1977.

.Кобрина Н.А. и др. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис. — М., 1990.

. Кубрякова Е. С. Проблемы словосложения и исследование структуры слова в современной лингвистике / Е. С. Кубрякова // Теория грамматики: морфология и словообразование : сб. науч. тр. — М. : РАН. Ин-т науч. информации по обществ. наукам, 1992. — С. 56-84.

. Кубрякова Е. С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики / Е. С. Кубрякова // Теоретические основы словосложения и вопросы создания лексических единиц. — Пятигорск, 1988. — С. 3-22.

.Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. — М.,1965.

.Максимов В.И. Пути формирования словообразовательного значения у производных суффиксов// Проблемы общей и романо-германской семасиологии. — Владимир, 1973.

.Мешков О.Д. Семантические аспекты словосложения английского языка. М., 1986

.Мешков О.Д. Словообразование в современном английском языке. М., 1976.

.Пассек В.В. Некоторые вопросы конверсии. // Вопросы языкознания. — 1975 — №1.

. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. — М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1956.

29.Смирницкий, А.И. Морфология английского языка / А.И. Смирницкий. — М.: Изд-во лит-ры на иностранных языках, 1959.

30. Харитончик З.А. Лексика английского языка. — Минск, 1992.

.Царев П. В. Продуктивное именное словообразование в современном языке. М., 1984.