Військова лексика як ризновид спеціальної лексики

Військова лексика як ризновид спеціальної лексики

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА ЯК РІЗНОВИД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

1.1 Сучасні підходи до визначення військової лексики

.2 Диференціація військової лексики

.3 Особливості військового сленгу

РОЗДІЛ 2. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США

.1 Особливості передачі лексики військових документів США і Великої Британії українською мовою

.2 Лінгвокраїнознавчі особливості на рівні сленгу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

В наш час невідємним елементом кожної суверенної держави є наявність армії. Цілком очевидним є той факт, що кожна з цих армій має свої характерні особливості, які проявляються не лише на структурному та організаційному рівні, а й у військових звичаях і традиціях. Всі ці особливості мають своє вираження і на мовному рівні військовослужбовців різних країн, особливо у сфері військового документування і слензі. При передачі реалій, характерних для військового формування певної країни, іншою мовою можливе викривлення змісту цих реалій, що є неприпустимим для військового перекладу.

Актуальність теми дослідження зумовлена значною кількістю військових реалій армій США та Великої Британії, які викликають труднощі при їх розумінні і перекладі, а також постійною зміною словникового запасу військовослужбовців у звязку з технічним прогресом, реформуванням військ, виникненням нових сленгізмів.

Вивченням особливостей військової лексики займались В.В. Балабін, Л.Л. Нелюбін, А.А. Дормідонтов, , А.А. Васильченко, Г.М. Стрєлковський, а військовий сленг є темою робіт таких мовознавців, як Г.А. Судзіловський, В.П. Коровушкін, О.В. Смірнова та Ю.Г. Кочарян.

Мета роботи полягає у тому, щоб показати лінгвокраїнознавчі особливості, характерні лексиці військовослужбовців США та Великої Британії, та визначити способи їх передачі українською мовою.

Для досягнення мети необхідно розвязати такі завдання:

1)визначити поняття військова лексика, військовий термін та військовий сленг;

2)класифікувати військову лексику з лінгвокраїнознавчої точки зору;

)визначити особливості передачі реалій, присутніх в військовій документації армій США та Великої Британії, українською мовою;

)виокремити характерні особливості сленгу військовослужбовців США та Великої Британії;

Для вирішення завдань були використані наступні методи:

·метод аналізу, за допомогою якого був зібраний весь теоретичний матеріал;

·порівняльний метод, який дозволяє зіставити реалію іноземної мови та варіант її перекладу;

·описовий метод, який полягає у поясненні застосування військовослужбовцями США та Великої Британії певних слів та словосполучень.

Об’єктом дослідження є військова лексика, що використовується на позначення реалій армії США та Великої Британії а предметом — способи передачі цих реалій українською мовою.

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати, зроблені висновки й узагальнення можуть бути використані в лекційних курсах, спецкурсах та спецсемінарах.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, що налічує 18 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА ЯК РІЗНОВИД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

1.1 Сучасні підходи до визначення військової лексики

військовий лексика сленг

Словниковий склад будь-якої мови можна розподілити на загальну лексику (слова які вживаються незалежно від місця проживання, професії та способу життя мовців) і лексику обмеженого вжитку, серед якої виділяють діалекти, жаргон та спеціальну (професійну) лексику.

Як зазначає В.В. Балабін у підручнику Основи військового перекладу, військова лексика є особливим видом спеціальної лексики, оскільки в силу специфічної комунікативно-функціональної спрямованості вона перебуває на стику двох функціональних стилів мови — офіційно-ділового та науково-технічного [2, 254].

Більш того, за визначенням Ю.Г. Кочаряна, запропонованим у роботі Функціональні особливості військово — морського сленгу: Військова лексика включає не лише термінологію, до якої належать слова, що вживаються у зв’язку з військовими поняттями, але й емоційно забарвлені елементи військового лексикону, які є у більшості випадків стилістичними синонімами відповідних військових термінів. Найбільш складними для перекладу є військові терміни, які передають реалії англомовної дійсності, що не існують у іншій країні [6, 12].

Згідно з визначенням, запропонованим В.Н. Шевчук, військовий термін — це слово або словосполучення, що використовується для позначення певного спеціального поняття, яке належить до того чи іншого розділу військової науки або до військової техніки [10, 8]

Схожий підхід до визначення поняття військовий термін застосовує і М.К. Гарбовський, який вважає що під військовим терміном слід розуміти спеціальне найменування, яке має просту або складну формальну структуру (словосполучення), що співвідноситься з певним поняттям із сфери військової справи (військової науки, техніки, життєдіяльності військ і таке інше), в семантичній структурі якого є сема військовий, бойовий [4, 48].

Але Г.М. Стрєлковський у роботі Теорія і практика військового перекладу вважає, що якщо ми обмежимося лише військовою справою, то повинні будемо визнати, що всередині цієї великої області існують багато галузей, які можна розглядати як різні самостійні галузі знань або діяльності. Тому не можна говорити про загальне поняття військовий термін, а слід розрізняти терміни тактичні, організаційні, військово-технічні, терміни, що відносяться до різних родів військ і видами збройних сил і т. д. Це різні галузі військового знання і діяльності, для кожної з яких характерна своя термінологія. В межах кожної з цих областей значення терміна є досить однозначним [8, 83].

З точки зору лінгвокраїнознавства військова лексика — це сукупність усіх елементів сфери військового спілкування, що віддзеркалюють вплив культурних, історичних, територіальних, вузькоспеціальних та інших екстралінгвістичних факторів, що знаходять свій словесний вияв у конкретних виразах, які іноді здатні створити нездоланний лінгвокультурний барєр для перекладача, — зазначає В. Артюх у роботі До питання особливостей перекладу військової лексики [ 1, 12].

Таким чином, існує декілька точок зору на питання щодо визначення поняття військова лексика. Але головним для розуміння є те, що військова лексика є різновидом спеціальної лексики, і вона певним чином віддзеркалює вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, які необхідно враховувати при перекладі.

1.2 Диференціація військової лексики

Як зазначає Л.Л. Нелюбін, склад сучасної військової лексики не є стабільним. Він постійно змінюється у звязку з виходом із вжитку застарілих слів, поповненням новими термінами при реорганізації видів збройних сил, появі нових зразків зброї, військової техніки та нових методів ведення війни.

Військову лексику прийнято поділяти на три основні групи:

— військову термінологію, що позначає поняття, які пов’язані безпосередньо з військовою справою, збройними силами, способами ведення збройної боротьби і т. д.;

військово-технічну термінологію, яка включає науково-технічнітерміни;

емоційно-забарвлену військову лексику (сленг), представлену словами та сполученнями, які часто вживаються в основному в усній розмовній мові військовослужбовців і є фактично стилістичними синонімами відповідних військових термінів [7, 13].

З точки зору труднощів розуміння і перекладу військові терміни, на думку науковця, можна розподілити на три групи:

1.Терміни, що позначають іноземні реалії, ідентичні українським, наприклад:

system of collective security (англ.) — система колективної безпеки (укр.);

in security (англ.) — у безпеці (укр.);

artillery (англ.) — артилерія (укр.).

Розуміння і переклад термінів цієї групи не складають особливої ​​трудності. Можливі наступні випадки перекладу:

2.В якості еквівалента використовується український термін, форма якого пов’язана з формою англійського терміна (інтернаціональні терміни), наприклад:

army (англ.) — армія (укр.);

division (англ.)- дивізія (укр.);

section (англ.) — секція (укр.).

3.В якості еквівалента використовується український термін, форма якого не пов’язана з формою англійського терміна, наприклад:

platoon (англ.) — взвод (укр.);(англ.) — рота (укр.);

fighter (англ.) — винищувач (укр.).

4.Багатокомпонентний англійський термін, що складається з декількох слів, перекладається українським терміном, компоненти якого збігаються за формою і значенням з відповідними компонентами англійського терміна, наприклад: antitank artillery (англ.) — протитанкова артилерія (укр.);

atomic bomb (англ.) — атомна бомба (укр.).

5.Загальне значення багатокомпонентного англійського терміна повністю збігається зі значенням аналогічного українського терміна, але окремі його компоненти відрізняються від компонентів українського еквівалента, наприклад:

shock wave (англ.) — ударна хвиля (укр.);profiles (англ.) — фізичні дані (укр.).

6.Терміни, що позначають іноземні реалії, відсутні в українській дійсності, але мають загальноприйняті українські термінологічні еквіваленти, наприклад:

Military Occupational Speciality (англ.) — військово-облікова спеціальність (укр.);National Guard (англ.) — Національна гвардія сухопутних військ (укр.).

Адекватний переклад таких термінів досягається шляхом добору відповідних українських аналогів шляхом адекватної заміни, наприклад:

logistic package (англ.) — комплект тилового забезпечення (укр.);base (англ.) — вогнева група (укр.).

Велике значення при перекладі термінів цієї групи має контекст, який дозволяє вивести загальне значення терміна зі значень його компонентів.

. Терміни, що позначають іноземні реалії, відсутні в українській дійсності і які не мають загальноприйнятих українських термінологічних еквівалентів, наприклад:

Clothing allowance (англ.) — грошова надбавка на одержання форми
одягу (укр.).


Переклад цих термінів представляє найбільшу трудність, оскільки правильний переклад не може бути зроблений без ретельного, часом навіть етимологічного аналізу його компонентів. Зазвичай переклад цієї групи термінів досягається за рахунок:

а) опису значення англійського терміна, наприклад:

б) дослівного перекладу, наприклад:

general staff (англ.) — спільний штаб (укр.);zone (англ.) — зона комунікацій (укр.);

в) часткової або повною транслітерації, наприклад: master sergeant (англ.) — майстер-сержант (укр.);

г) транслітерації і дослівного перекладу, наприклад: chief master sergeant (англ.) — головний майстер-сержант (укр.);

ґ) транскрибування, наприклад: captain (англ.) — кептен (укр.), commander (англ.) — командер (укр.) [7, 15-17].

1.3 Особливості військового сленгу

На думку Л.Л. Нелюбіна, Особливою частиною емоційно забарвленого шару військової лексики є військовий сленг, який поряд з професійним сленгом представляє собою один з компонентів англомовного соціально-професійного просторіччя. Іншими словами, військовий сленг — це набір спрощених (скорочених або образних) слів і словосполучень для позначення осіб, дій і понять, які часто використовуються військовослужбовцями в разі відсутності статутних термінів або замість них, або ж ритуально, що підкреслює їх приналежність до військової професії і солдатського братерства [7,112].

Військовий сленг є невід’ємною частиною військової лексики, яка включає в себе не тільки слова і словосполучення, що позначають поняття, безпосередньо пов’язані зі збройними силами, і науково-технічні терміни, але і слова словосполучення, які хоча й не позначають власне військових понять, вживаються у військовому середовищі.

Як зазначає Л.Л. Нелюбін, для військового сленгу характерні наступні особливості:

·Військовий сленг — це емоційно забарвлена лексика.

·Військовий сленг характеризується більш-менш яскраво вираженим фамільярним забарвленням переважної більшості слів і словосполучень.

·Фамільярно-емоційне забарвлення багатьох слів і виразів військового сленгу вирізняється великою різноманітністю відтінків (жартівливий, іронічний, глузливий, зневажливий, презирливий, грубий і навіть вульгарний). Загальним для емоційного забарвлення більшості слів і виразів є критична (переважно негативна) оцінка предметів і явищ, що позначаються.

·Військовий сленг — це, в більшості випадків, нелітературна лексика, він зароджується і функціонує в основному в розмовній мові військовослужбовців.

·Багато слів і словосполучень військового сленгу незрозумілі або малозрозумілі для основної маси населення (особливо в період їх виникнення і переходу в ширшу сферу вживання) [7, 13-16].

А.Г. Судзиловський у роботі Сленг — що це таке? підкреслює, що військовий сленг широко використовується в збройних силах США і Англії. Не можна не помітити, що багато слів і словосполучень цієї частини лексики є загальними для обох армій. Наприклад: do a never — байдикувати, симулювати, flea bag — ліжко в казармі; high hat — майстерний льотчик, piece of cake — легке завдання. [9,152]

Але при цьому спостерігається ряд відмінностей в його вживанні військовослужбовцями цих країн. Деякі слова і словосполучення, що вживаються в армії США, невідомі в британській армії і навпаки. Іноді це пояснюється відмінностями в організації та технічному оснащенні армій.

Відомо, зазначає Ю.Г. Кочарян, що в Англії немає звання другого лейтенанта, тому немає сленгізмів Jeeter, 2-ond John, які вживаються в збройних силах США. У британській армії не вживаються слова loot, lieut, lute, так як вони є скороченнями американського варіанту вимови слова лейтенант [lu’tenənt], в британській армії це слово вимовляється інакше [lef’tenənt].

В армії США не вживається словосполучення one pipper — лейтенант (pip — зірка на погонах англійського лейтенанта). [6 ,65]

Із точки зору використання, на думку Л.Л. Нелюбіна, військовий сленг можна розділити на дві частини. Перша частина (відносно мала) вживається досить широко і входить в просторічну лексику загальнонародної англійської мови. Наприклад, leatherneck — морський піхотинець, brass hat — генерал; GI (government issue) — солдат.

Друга частина (більш чисельна) має вузьку сферу вживання, обмежену переважно збройними силами США і Англії. Наприклад, loot — лейтенант, slick — неозброєний вертоліт. Цій лексиці також притаманні характерні особливості:

·використання вузькоспеціалізованої військової термінології, як в переносному сенсі, так і в різних видах словотвору

40 mike-mike — 40-мм гранатомет М203, bird barn — авіаносець;

·Інтенсивне використання скорочень

veg (vegetable) — морська міна, D-Fac (The Dining Facility) — їдальня;

·Інтенсивне запозичення лексики з кримінального жаргону

gat — будь-яка стрілецька зброя, bean — куля, cherry — новобранець;

·Досить інтенсивне запозичення з іноземних мов

Dead donkey — консервована шинка (від італійського asino morto),

bleu (запозичення з французької мови) — новобранець;

·Емоційно-забарвлена лексика з переважанням негативних, грубих і глузливо-іронічних слів і словосполучень

anchor clanker — моряк ВМФ США, life-insurance — парашут. [8, 24-36]

Отже, ми переконалися, що найбільш яскравим прикладом військової лексики з лінгвокраїнознавчим забарвленням можна назвати військовий сленг, адже для його розуміння необхідно мати певні фонові знання, повязані з умовами несення служби, традиціями військовослужбовців, сферою їх інтересів.

РОЗДІЛ 2. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США

2.1 Особливості передачі лексики військових документів США і Великої Британії українською мовою

Військові документи армій США та Великої Британії характеризуються наявністю специфічних термінів, до яких не завжди можна знайти відповідник в українській мові.

«Для передачі англомовної військової реалії українським словом,- зазначає Н.К. Гарбовький,- необхідно застосовувати ряд перекладацьких трансформацій, адже буквальний переклад в більшості випадків порушує сприйняття реалії. При цьому зникає специфіка іноземних реалій, оскільки в більшості випадків ці реалії характерні лише для армій США та Великої Британії і не відповідають реаліям, прийнятим в українській армії».

Для диференціації лексики військових документів на позначення іноземних реалій було вирішено застосувати класифікацію запропоновану

В.Н. Комісаровим, який виділяє три групи перекладацьких трансформацій: дві основні — лексичну і граматичну, та одну комплексну — лексично-граматичну. До лексичних трансформацій належать: транскрипція, транслітерація, калькування і лексично-семантична заміна (конкретизація, генералізація, модуляція). Граматичні трансформації включають в себе прийоми дослівного перекладу, та граматичні заміни (заміна форми слова, частини мови, члена речення). До лексико-граматичних трансформацій В.Н. Комісаров відносить антонімічний переклад, експлікацію (описовий переклад) та компенсацію [6,38].

1.Транскрибування — це спосіб передачі іноземної реалії шляхом відтворення форми її вираження за допомогою букв українського алфавіту. При використанні транскрипції відтворюється її звукова форма, а при транслітерації — графічна.

Прикладами транскрибування є:(англ.) — сервомеханізм (укр.);Sergeant (англ.) — мастер-сержант (укр.);Officer (англ.) — уорент-офіцер (укр.);(англ.) — кептен (укр.);(англ.) — командер (укр.);(англ.) — енсин (укр.).

2.Калькування є одним з найбільш розповсюджених прийомів перекладу військової лексики. Він полягає у відтворенні семантики і структури оригінального слова засобами рідної мови. :

semi-combustible cartridge (англ.) — напівзгораючий патрон (укр.);operations (англ.) контрснайперські операції (укр.);

infantry squad (англ.) — піхотне відділення (укр.);

all-weather aircraft (англ.) — всепогодний літак (укр.);

bomb carrier (англ.) — бомботримач (укр.);

tail fuse (англ.) — хвостовий детонатор (укр.).

3.Часто зустрічається і модуляція або ж смисловий розвиток, тобто метод при якому одиниця в мові перекладу на позначення військового терміна логічно виводиться за допомогою значення оригіналу

calling the shot (англ.) — оцінка пострілу (укр.);

pickup zone (англ.) — зона евакуації (укр.);reference point (англ.) — орієнтир (укр.);supplies (англ.) — безперебійне постачання (укр.);

forward presence (англ.) — передове базування (укр.);targets (англ.) — група цілей (укр.).

4.Конкретизація полягає в передачі іноземної реалії в українській мові словом або словосполученням, яке має більш вузьку семантику.

driver (англ.) — механік-водій (укр.);

data book (англ.) — журнал спостерігань (укр.);

feature (англ.) — елемент місцевості (укр.);

tube (англ.) — ствол (укр.);

mask (англ.)протигаз (укр.).

5.Ще одним способом перекладу є генералізація, тобто передача іноземних реалій в українській мові поняттями з більш широким і узагальненим значенням.

Health Service (англ.) медично-санітарне обслуговування (укр.);

Nuclear, Biological, Chemical (англ.) зброя масового ураження (укр.);

arm-and-hand signal (англ.) — сигнал рукою (укр.).

.Граматична заміна — спосіб передачі іноземної реалії за допомогою українського словосполучення, компоненти якого мають інше граматичне значення у звязку з невідповідністю форм вираження граматичних категорій в обох мовах.

Corps of Engineers (англ.) — інженерні війська (укр.);zone (англ.) — зона висадки (укр.);of-forces agreement (англ.) — угода про статус сил (укр.);

long-range fire (англ.) — вогонь на великій дальності (укр.);unit cohesion (англ.) — злагодженість підрозділу (укр.);position (англ.) — положення лежачи (укр.);

7.Експлікація (описовий переклад) полягає в передачі іноземної реалії словосполученням, яке дає досить повне пояснення чи визначення терміну.

continuous wave (англ.) — телеграфний режим роботи (укр.);

damage control (англ.) — ліквідація наслідків нападу противника, ремонтно-відновлювальні роботи (укр.);(англ.) — винесення точки прицілювання (укр.);

Operational Army (англ.) — оперативно-тактична складова сухопутних військ США (укр.);Forces (англ.) — сили спеціальних операцій (укр.);skills (англ.) — навички взаємодії у групі (укр.);exercises (англ.) — тактичні вправи в складі групи(укр.) [6,102].

Наступною характерною рисою лексики військових документів є використання багатокомпонентних виразів на позначення військових реалій. Згідно з Л.Л. Нелюбіним, переклад таких виразів можливий наступними способами:

1.Шляхом послідовного перекладу

tactical air command (англ.) — тактичне повітряне командування (укр.);decontamination kit (англ.) — індивідуальний протихімічний пакет (укр.);eyed optical system (англ.) — бінокулярний оптичний прилад (укр.);

very heavy cannon (англ.) — гармата особливої потужності (укр.);

fire control and coordination (англ.) — керування і координацію вогню (укр.)

heavy mortar platoon fire direction center (англ.) — пункт керування вогнем взводу важких мінометів (укр.);

Operations and training section (англ.) — відділ оперативної та бойової підготовки (укр.).

.За допомогою дієприкметникових, дієприслівникових зворотів

Explosive ordinance disposal personnel (англ.) — особовий склад, що здійснює знешкодження вибухових пристроїв (укр.);behind forces (англ.) — підрозділи, які діють в тилу ворога (укр.);

4.Шляхом описового перекладу

Automatic masking criteria (англ.) — норматив надягання протигазу без команди (укр.);

Field movement techniques (англ.) — способи пересування підрозділів на полі бою (укр.);artillery delivery system (англ.) — польовий артилерійський засіб доставки зброї до цілі (укр.);control missions (англ.) — операції з боротьби проти масових заворушень (укр.);

prisoner-of-war interrogation report (англ.)— донесення про результати допиту військовополонених (укр.);net discipline (англ.) — дотримання правил ведення радіообміну (укр.).

«Ще однією характерною особливістю мови військових документів,- на думку Ю.Г. Кочаряна, — є скорочення. При їх перекладі також можуть виникати певні труднощі, адже в англійській бойовій документації абревіація може бути застосована майже до кожного слова. При цьому часто трапляється невідповідність між значенням термінів в їх повній формі та скороченнями. Наприклад: Military Police (англ.) — військова поліція (укр.), an MP (англ.) — військовий поліцейський (укр.); Women’s Army Corps (англ.) — жіноча допоміжна служба сухопутних військ (укр.), a WAC (англ.) — військовослужбовець жіночої допоміжної служби сухопутних військ (укр.)» [7, 19].

При перекладі англійських скорочень використовуються наступні способи:

. Переклад повної форми — є найбільш розповсюдженим засобом перекладу скорочень. Наприклад:

SSPLAN (Servise support plan) (англ.) — план тилового забезпечення (укр.);

NAVEDTRACOM (Naval Education and Training Command) (англ.) — командування ВМС з бойової підготовки і навчання (укр.);(end of evening nautical twilight) (англ.) — кінець вечірніх навігаційних сутінок (укр.);

.Нерідко використовується переклад повної форми і створення на його основі нового скорочення. Нариклад:

CIA (Central Intelligence Agency) (англ.) — ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) (укр.);

NOD (night observation device) (англ.) — ПНБ (прибор нічного бачення) (укр.);

TOC (Tactical Operations Center) (англ.) — ЦБУ (Центр бойового управління) (укр.);

POL (petroleum, oil, lubricants) (англ.) — ПММ (паливно-мастильні матеріали) (укр.).

.Ще одним способом передачі скорочень є транскрипція та транслітерація, проте у більшості випадків до них додаються пояснення. Наприклад:

SAGE (semi-automatic ground environment) (англ.) — наземна система автоматичного наведення на ціль літаків-перехоплювачів СЕЙДЖ (укр.);

MIJI (Meaconing, Interference, Jamming, & Intrusion) (англ.) — комплексні радіоелектронні перешкоди "Міджі" (укр.);

.Іноді при перекладі абревіатур використовується і звичайний описовий переклад, наприклад:

CLP (Cleaner, lubricant, preservative) (англ.) — змазка для консервації (укр.);

SHELREP (Shelling report) (англ.) — доповідь про артилерійський обстріл (укр.);

SPOTREP (Spot report) (англ.) — доповідь про поточну бойову обстановку (укр.).

Таким чином, із вищезазначених прикладів можна зробити висновок, що для того, щоб передати реалію, присутню у військових документах США та Великої Британії, можна застосувати ряд перекладацьких трансформацій,
з-поміж яких найчастіше зустрічаються описовий переклад, калькування, послідовний переклад, граматичні заміни та модуляція.

2.2 Лінгвокраїнознавчі особливості на рівні сленгу

Слова, які належать до сфери військового сленгу є яскравим прикладом лексики, що має лінгвокраїнознавче забарвлення адже для того, щоб зрозуміти військовий сленг необхідно мати певні фонові знання.

Як у кожної мови, так і у кожного її стилю є певні характерні особливості, які виокремлюють цю мову або ж стиль серед інших. Після аналізу словників англійського військового сленгу, інтернет-форумів для військовослужбовців і фільму Generation Kill було виокремлено наступні особливості військового сленгу поширеного в США та Великій Британії:

.Використання скорочень та абревіатур

У слензі абревіатури використовуються переважно для створення комічного ефекту. Зокрема для англійського військового сленгу характерні трансформації звичайних військових термінів або інших слів у абревіатури.

Наприклад:

MARINE (Muscles Are Required, Intelligence Non-Essential) (англ.) — морський піхотинець (мязи обовязкові, розум по можливості) (укр.)

GUPPY (Greater Underwater Propulsive Power) (англ.) — підводний човен з прискореним ходом (укр.) — Скорочення GUPPY, що означає форсування підводної швидкості, співпадає з назвою рибок гупі.

Крім того, серед військовослужбовців Збройних сил Великої Британії досить популярним є використання скорочень, утворених на основі коду для телефонних переговорів. Наприклад, літера А раніше при переговорах передавалась як ack, що в свою чергу призвело до виникнення наступних сленгізмів:

ack-ack (АА — antiaircraft) (англ.) — зенітна артилерія, вогонь зенітної артилерії (укр.);ack alley (англ.) — зона зенітної артилерії (укр.);acker, ack-ack man (англ.) — зенітник (укр.);bang (atomic bang) (англ.) — ядерний вибух (укр.);Tom (AT — antitank) (англ.) — протитанкова гармата (укр.);willy (absence without leave) (англ.) — самовільна відлучка з військової частини, самохід (укр.);

В армії США слово Charlie в коді телефонних переговорів передає літеру С. Це призвело до виникнення наступних слів:

charlie-charlie (СС — Command and Control helicopter) (англ.) — гелікоптер управління десантом (укр.);Charlie (PC — personnel carrier) (англ.) — бронетранспортер (укр.).

.Використання жартівливих перифразів

Специфіка несення військової служби в арміях США та Великої Британії призвела до виникнення певних сленгізмів, які часто використовуються в повсякденному житті військовослужбовців замість усталених слів і виразів.

Наприклад:

aiming stake (англ.) — (точка прицілювання) (укр.) — знаки розрізнення офіцерського складу ЗС США (які ніби то привертають увагу ворожих снайперів) (укр.);

and de cap (англ.) — адютант (дослівно подай кашкета — гумористичний перифраз aide-de-camp — адютант) (укр.)

book soldier (англ.) — солдат, який чітко дотримується статуту (укр.);engineering (англ.) — сон (укр.);papers (англ.) — топографічні карти (укр.);G (Brigadier General) (англ.) — бригадний генерал (укр.) — наймолодше звання серед генеральського складу;

blue nose (англ.) — військовослужбовець, який має досвід служби в умовах Північного полюсу або Антарктиди (укр.);opener (англ.) — протитанкова гармата (дослівно столовий прибор для відкривання консервів) (укр.);torture (англ.) — військова підготовка (укр.);

third lieutenant (англ.) — курсант, який не отримав лейтенантського звання. (укр.) — Як відомо, в армії США існують лише такі лейтенантські звання, як перший лейтенант та другий лейтенант;monkey (англ.) — музикант військового оркестру (укр.).

.Іронія

Ще однією рисою, характерною для військового сленгу є використання виразів, заснованих на іронії. Слова, які зустрічаються в мові військовослужбовців у деяких випадках мають зовсім протилежне значення.

Наприклад:

GI Party (англ.) — прибирання казарми військовослужбовцями (укр.);

buddy (англ.) — ворог, неприємна людина (укр.);and wine (укр.) — арешт і утримання в карцері (укр.) — Засуджені на утримання в карцері харчуються лише водою та хлібом;

army biscuits (англ.) — сухарі (укр.);

delight (англ.) — щось огидне і неприємне (укр.);hat (англ.) — каска, шолом (укр.);

sand happy (англ.) — людина, яка страждає від розладу психіки в результаті довгого перебування в пустелі (укр.);

superman (англ.) — солдат-невдаха, худий солдат (укр.);

4.Антономазія

У військовому слензі часто використовуються вислови, засновані на антономазії. Не знаючи певних історичних персон, народних героїв або ж персонажів легенд, навряд чи можливо зрозуміти сенс певного вислову.

Військовий сленг є специфічною частиною емоційно забарвленого прошарку англійської військової лексики.

Наприклад:

Sad Sack (англ.) — солдат-невдаха (укр.) — Походить від імені героя гумористичної серії коміксів американського художника Джорджа Бейкера The Sad Sack про пригоди солдата-невдахи.

Andrew Jackson (англ.) — військова поліція (укр.) — Ендрю Джексон є героєм народних легенд США, вправним стрільцем, що завжди влучає в ціль, а емблемою військової поліції є схрещені пістолети

Billy Brown (англ.) — англійський солдат (укр.) — Вільям — найпопулярніше імя серед англійців, так само, як і прізвище Браун.

Davie Jones (англ.) — моряк або льотчик, який знаходиться у воді без рятівного жилета (укр.) — Серед моряків Королівського флоту XVIII століття існувало повіря, що усі загиблі моряки потрапляють до рундука (скрині) Дейві Джонса — морського диявола.

Fanny Adams (англ.) — нульова видимість, брехня (укр.) — Фанні Адамс — героїня однієї сенсаційної кримінальної історії, тіло якої безслідно зникло;

Крім того, військовослужбовці нерідко використовують й імена реальних осіб і вигаданих героїв, досить відомих у всьому світі:

Jack Johnson (англ.) — важка артилерія, снаряд великого калібру (укр.) Походить від імені відомого боксера, першого афроамериканського чемпіону світу Джека Джонсона.

Donald Duck (англ.) — плаваючий танк; плаваючий автомобіль (укр.) На такій техніці встановлюється особливий дуплексний привід (duplex drive — DD) звідси й пішла назва Дональд Дак;

Mickey Mouse (англ.) — навчальний фільм, який показують солдатам (укр.) — У цьому випадку назва зумовлена схожістю з мультфільмами про Міккі Мауса, які показують дітям;

Нерідко військовослужбовці США та Великої Британії створюють своїх власних персонажів. Часто вони формуються за допомогою алітерації. Наприклад:

Weeping Willie (англ.) — сльозоточивий газ (дослівно плакса Віллі) (укр.);Betty (англ.) — міна, що підстрибує після того, як на неї наступають, для більшого ураження противника (дослівно Стрибуча Бетті) (укр.);Jump (англ.) — парашутист (дослівно Стрибун Джо) (укр.);Tom (англ.) — прилади для спостереження (укр.) — Цей вираз до того ж заснований ще і на звуконаслідуванні peepзвук, який видає пеленгатор або інша техніка для спостереження.

Sobbing Sister (англ.) — міна, вистрілена з міномету (укр.) — Під час польоту такої міни створюється різкий, неприємний, виючий звук.

5.Використання кримінального жаргону

Серед військовослужбовців США досить розповсюдженим є використання слів, які раніше належали лише кримінальному жаргону. Це зумовлене популярністю гангстерів та мафії, та бажанням їх наслідувати.

У складі військового сленгу слід особливо виділити вульгаризми та жаргонізми, що не позначають спеціальні військові поняття, але в збройних силах США і Англії вживаються інтенсивніше, ніж в інших сферах.

bang-bang (англ.) — автомат, скорострільна зброя (укр.);

shooting iron (англ.) — пістолет (укр.);

crossbar hotel (англ.) — тюрма, гауптвахта, губа (укр.);

chestnut (англ.) — куля (укр.);

bump off (англ.) — знищувати, вбивати (укр.);

.Використання лексики притаманної іншим сферам діяльності

Військовослужбовці США та Великої Британії часто використовують термінологію, яка характерна іншим сферам людської діяльності. Але при цьому сенс цих слів змінюється для позначення реалій військового життя і часто ці слова використовуються як жарт. Наприклад:

missing link (англ.) — другий лейтенант (укр.) — У науці це втрачена ланка між мавпою та людиною. В арміях США та Великої Британії звання другий лейтенант — наймолодше серед офіцерського складу, що ніби символізує перехід від солдата до офіцера;

dodo (англ.) — курсант ВПС, який не здійснив жодного самостійного польоту (укр.) — в зоології додо — вид вимерлих нелітаючих птахів;

Sunday Punch (англ.) — головний, сильний удар (по позиціям); головні сили (укр.) — Походить з лексикону боксерів, де використовується на позначення найбільш ефектного удару, який боксер застосовує для нокауту під час недільного бою, на який приходить найбільша кількість глядачів.

Ще однією рисою англійського військового сленгу є заміна основного значення крилатого виразу, прислівя, приказки на те, яке відповідає реаліям життя військовослужбовців.

Прикладами такого явища є:

all hands and the cook (англ.) — весь особовий склад корабля (укр.) — Походить від all the world and his wife (англ.) — усі без винятку (укр.)

French leave (англ.) — самовільна відлучка з військової частини, самохід (укр.) — В розмовному стилі French leave (англ.) — піти не попрощавшись, піти непомітно (укр.).

Враховуючи вищезазначені особливості, можна зробити висновок, що сленг військовослужбовців США та Великої Британії є потужним лінгвістичним барєром для перекладачів, для розуміння якого необхідні знання не лише військової сфери, а й інших сфер життя, які тісно повязані з військовою діяльністю. Крім того, необхідно брати до уваги і ті умови, за яких служили військовослужбовці, оскільки військові, які брали участь у Вєтнамській війні, використовували зовсім інші сленгізми ніж ті, хто воював у Персидській затоці. Недостатня соціокультурна компетенція перекладача призводить до створення «комунікативного шуму», що є перешкодою, яка знижує ефективність комунікації та може призвести до її припинення.

ВИСНОВКИ

Після дослідження військової лексики армій США та Великої Британії, були зроблені наступні висновки:

насамперед військова лексика як один із підвидів спеціальної лексики характеризується наявністю не лише термінів, скорочень та кліше, притаманних цій сфері, а й певних сленгізмів, які відображають умови життя і несення служби військовослужбовців.

Із поданого вище матеріалу ми зрозуміли, що іноземну військову лексику з лінгвокраїнознавчої точки зору прийнято класифікувати так:

·терміни, що позначають іноземні реалії, ідентичні українським;

·терміни, що позначають іноземні реалії, відсутні в українській дійсності, але мають загальноприйняті українські термінологічні еквіваленти;

·терміни, що позначають іноземні реалії, відсутні в українській дійсності і які не мають загальноприйнятих українських термінологічних еквівалентів;

Для перекладу англійських термінів, які зустрічаються у військовій документації США та Великої Британії та використовуються на позначення реалій, виокремлюються перекладацькі трансформації, а саме: описовий переклад, калькування, послідовний переклад, транскрибування, граматичні заміни та модуляція.

Ми переконалися, що найбільш яскравим прикладом військової лексики з лінгвокраїнознавчим забарвленням можна назвати військовий сленг, адже для його розуміння необхідно мати певні фонові знання, повязані з умовами несення служби, традиціями військовослужбовців, сферою їх інтересів.

Після аналізу сленгу військовослужбовців США та Великої Британії було виділено наступні характерні особливості:

)використання скорочень і абревіатур;

)використання жартівливих перифразів для заміни усталених слів та словосполучень;

)наявність іронічного, глузливого забарвлення деяких виразів;

)застосування антономазії на позначення певних обєктів і явищ;

)запозичення з кримінального жаргону;

)запозичення з інших сфер людської діяльності, що супроводжується повною заміною значення, на таке, що певним чином стосується життя військовослужбовців.

Вивчення і розуміння зазначених лінгвокраїнознавчих особливостей військової лексики формує у військового перекладача певний багаж фонових знань, який допоможе йому уникнути проблем при перекладі.

Перспективним напрямком для цієї роботи є поповнення переліку реалій військового життя в США та Великій Британії, що можуть викликати проблеми як при перекладі, так і під час двомовної комунікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Артюх В. До питання особливостей перекладу військової лексики [Електронний ресурс] / В. Артюх. // Теоретична і дидактична філологія. — 2010 — №8 — с. 15. — Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tidf/2010_8/11_21.pdf

2.Балабін В.В. Основи військового перекладу: (англ. мова) підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов. — Київ: Логос, 2008. — 587 с.

3.Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин — Москва: Исскуство, 1986. — 570 с.

.Гарбовский Н. К. Сопоставительная стилистика профессиональной речи (на материале русского и французского языков) / Н.К.Гарбовский — Москва: Наука, 1988. — 141 с.

5.Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. — Москва: Высшая школа, 1990. — 253 с.

6.Кочарян Ю.Г. Функциональные особенности американского военно-морского сленга [Електронний ресурс] / Ю.Г. Кочарян. — Режим доступу: http://www.teoria-practica.ru/-4-2012/philology/kocharyan.pdf

7.Нелюбин, Л.Л. Учебник военного перевода. Английский язык. Общий курс / Л.Л. Нелюбин, А.А. Дормидонтов, А.А. Васильченко. — Москва: Воениздат, 1981. — 443 с.

8.Стрелковский Г.М. Теория и практика военного перевода / Г.М. Стрелковский — Москва, 1999. -272 с.

.Судзиловский Г.А. Сленг — что это такое? / Г.А. Судзиловский. — Москва, 1973. — 182 с.

.Шевчук В.Н. Производные военные термины в английском языке / В.Н. Шевчук — Москва: Воениздат, 2003. — 231 с.

.Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. / А.Д. Швейцер. — Москва, 1963. — 215 с.

Словники

12.Коровушкин, В.П. Краткий учебный англо-русский и русско-английский словарь-минимум американского военного жаргона / В.П. Коровушкин. — Череповец, 1980. — 86 с.

13.Судзиловский, Г.А. Англо-русский словарь военного сленга / Г.А. Судзиловский. — Москва : Воениздат, 1973. — 182 с.

.Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Publication 1-02. — US Department of Defense, 2009. — 780 p.

.Glossary of Military Terms & Slang from the Vietnam War [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML

docs/Resources/Glossary/Sixties_Term_Gloss_A_C.html

16.Military Jargon Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.jargondatabase.com/category/military

17.Military Slang Dictionary [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=military%20slang

.Unofficial Unabridged Dictionary for Marines [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://4mermarine.com/USMC/dictionary/a.html